Mahidol University Continuing Education Go to Courses  

ระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย (E-Service)

ระบบ
รูป icon ระบบแบบฟอร์มออนไลน์ วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
แบบฟอร์มออนไลน์ วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
รูป icon ระบบMahidol University Continuing Education (MUCE)
Mahidol University Continuing Education (MUCE)
รูป icon ระบบโครงการลงทะเบียนบุคคลทั่วไป (MAP-C)
โครงการลงทะเบียนบุคคลทั่วไป (MAP-C)
รูป icon ระบบรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
ระบบรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
รูป icon ระบบรับสมัคร Online (คนไทย)
ระบบรับสมัคร Online (คนไทย)
รูป icon ระบบรับสมัคร Online (ต่างชาติ)
ระบบรับสมัคร Online (ต่างชาติ)
รูป icon ระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ Online (คนไทย)
ระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ Online (คนไทย)
รูป icon ระบบ รายงานตัวนักศึกษาใหม่ Online (ต่างชาติ)
ระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ Online (ต่างชาติ)
รูป icon ระบบ Interview Application Form for Active Recruitment
ระบบ Interview Application Form for Active Recruitment
รูป icon ระบบประเมินรายวิชาออนไลน์
ระบบประเมินรายวิชาออนไลน์
รูป icon ระบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ระบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
รูป icon ระบบสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไปเสนอผลงานทางวิชาการ
ระบบสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไปเสนอผลงานทางวิชาการ
รูป icon ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต
รูป icon ระบบส่งวิทยานิพนธ์ออนไลน์
ระบบส่งวิทยานิพนธ์ออนไลน์
รูป icon ระบบ e-Form : Thesis and Thematic Paper
e-Form : Thesis and Thematic Paper
รูป icon ระบบแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา (บฑ.5)
ระบบแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา (บฑ.5)
รูป icon ระบบจัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์
ระบบจัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์
รูป icon ระบบ อบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคคลทั่วไป (หลักสูตรระยะสั้น)
อบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคคลทั่วไป (หลักสูตรระยะสั้น)
รูป icon ระบบ การส่งไฟล์วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ในรูปแบบดิจิทัล
การส่งไฟล์วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ในรูปแบบดิจิทัล
รูป icon ระบบประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ
รูป icon ระบบส่งเอกสารสำหรับนักศึกษา
ระบบส่งเอกสารสำหรับนักศึกษา
รูป icon ระบบสนับสนุนนักศึกษาไปเสนอผลงานทางวิชาการ สำหรับนักศึกษา
ระบบสนับสนุนนักศึกษาไปเสนอผลงานทางวิชาการ สำหรับนักศึกษา
รูป icon ระบบจัดหางานสำหรับนักศึกษา (ฝึกงาน / สมัครงาน)
ระบบจัดหางานสำหรับนักศึกษา (ฝึกงาน / สมัครงาน)
รูป icon ระบบ FGS Smart Recruit Center (Job BKK))
FGS Smart Recruit Center (Job BKK))
รูป icon ระบบศูนย์ประสานการจัดหางานแก่นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์ประสานการจัดหางานแก่นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
รูป icon ระบบ Student Service System
Student Service System
รูป icon ระบบ สารสนเทศสำหรับประธานหลักสูตร / อาจารย์
ระบบสารสนเทศสำหรับประธานหลักสูตร / อาจารย์
รูป icon ระบบ สำรวจการเปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ระบบสำรวจการเปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
รูป icon ระบบ สำรวจการเปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้สมัคร
ระบบสำรวจการเปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้สมัคร
รูป icon ระบบ GRAD-MIS
ระบบ GRAD-MIS
รูป icon ระบบ ติดตามการสมัคร (Tracking Online Admission)
ระบบติดตามการสมัคร (Tracking Online Admission)
รูป icon ระบบ สารสนเทศประกอบการตัดสินใจด้านบัณฑิตศึกษา (Grad DS)
ระบบสารสนเทศประกอบการตัดสินใจด้านบัณฑิตศึกษา (Grad DS)
รูป icon เรื่องที่ประธานหลักสูตรควรให้ความสำคัญ
เรื่องที่ประธานหลักสูตรควรให้ความสำคัญ
รูป icon ระบบ ประเมินรายวิชาออนไลน์
ระบบประเมินรายวิชาออนไลน์
รูป icon ระบบ ฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ระบบฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รูป icon การจัดทำเอกสารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
การจัดทำเอกสารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
รูป icon ระบบ Student Service System สำหรับประธานหลักสูตร และ อาจารย์ที่ปรึกษา
Student Service System สำหรับประธานหลักสูตร และ อาจารย์ที่ปรึกษา
รูป icon ระบบ สำรวจความต้องการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่
ระบบสำรวจความต้องการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่
รูป icon ระบบ จัดการตารางสอน
ระบบจัดการตารางสอน
รูป icon ข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
รูป icon ระบบ เกรดออนไลน์
ระบบเกรดออนไลน์
รูป icon ระบบ Special Seminar for Program Director
Special Seminar for Program Director
รูป icon ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ มหาวิทยาลัยมหิดล
ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ มหาวิทยาลัยมหิดล
รูป icon ระบบ ข้อเสนอแนะ/คำติชม/ร้องเรียนทั่วไป
ข้อเสนอแนะ/คำติชม/ร้องเรียนทั่วไป
รูป icon ระบบ การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ AUN-QA
ระบบการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ AUN-QA
รูป icon ระบบ ขอทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการ
ระบบขอทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการ
รูป icon ระบบ ตรวจบทคัดย่อออนไลน์ (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา)
ระบบตรวจบทคัดย่อออนไลน์ (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา)
รูป icon ระบบ ตรวจบทคัดย่อออนไลน์
ระบบตรวจบทคัดย่อออนไลน์
รูป icon ระบบประเมินรายวิชาออนไลน์
ระบบประเมินรายวิชาออนไลน์
รูป icon ระบบรับ-ส่งเอกสาร (e-Document)
ระบบรับ-ส่งเอกสาร (e-Document)
รูป icon ระบบ Soft Skills Online
ระบบ Soft Skills Online
รูป icon โครงการเทียบเคียง 21 Century Skills
โครงการเทียบเคียง 21 Century Skills
รูป icon ระบบ กำหนดสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
กำหนดสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
รูป icon ระบบใบลาออนไลน์
ระบบใบลาออนไลน์
รูป icon ระบบจองรถออนไลน์
ระบบจองรถออนไลน์
รูป icon ระบบ โครงการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษา รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา (เจ้าหน้าที่)
โครงการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษา รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา (เจ้าหน้าที่)
รูป icon ระบบโครงการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษา รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา (อาจารย์)
โครงการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษา รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา (อาจารย์)
รูป icon ระบบรายงานความไม่สอดคล้อง (CAR)
ระบบรายงานความไม่สอดคล้อง (CAR)
รูป icon ระบบ Incident Report
ระบบ Incident Report
รูป icon ระบบ ประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (e-Performance Agreement (e-PA))
ประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (e-Performance Agreement (e-PA))
รูป icon ระบบจองห้องและบริการโสตทัศนูปกรณ์
ระบบจองห้องและบริการโสตทัศนูปกรณ์
รูป icon ระบบ การจัดการความเสี่ยงและโอกาส (Risk Management)
การจัดการความเสี่ยงและโอกาส (Risk Management)
รูป icon ระบบ แจ้งซ่อมสาธารณูปโภค
ระบบแจ้งซ่อมสาธารณูปโภค
รูป icon ระบบ การพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (TQF)
ระบบการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (TQF)
รูป icon ระบบ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
รูป icon ระบบ ประชุมวิชาการ
ระบบประชุมวิชาการ
รูป icon ระบบ E-Thesis Online System
ระบบ E-Thesis Online System
รูป icon ระบบ การขอหลักฐานการศึกษาออนไลน์
ระบบการขอหลักฐานการศึกษาออนไลน์
รูป icon ระบบ แบบฟอร์มออนไลน์วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (งานศูนย์ภาษา)
ระบบแบบฟอร์มออนไลน์วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (งานศูนย์ภาษา)
รูป icon ระบบ ประเมินรายวิชาออนไลน์(งานศูนย์ภาษา)
ระบบประเมินรายวิชาออนไลน์(งานศูนย์ภาษา)
รูป icon ระบบ มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รูป icon ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
รูป icon ระบบยกเลิก บฑ.42
ระบบยกเลิก บฑ.42
รูป icon เอกสารประวัตินักศึกษา
เอกสารประวัตินักศึกษา
รูป icon ระบบขยายระยะเวลาศึกษาสำหรับเจ้าหน้าที่
ระบบขยายระยะเวลาศึกษาสำหรับเจ้าหน้าที่
รูป icon ระบบงานรับนักศึกษา
ระบบงานรับนักศึกษา
รูป icon ระบบสำรวจการเข้าร่วมทุนการศึกษาออนไลน์
ระบบสำรวจการเข้าร่วมทุนการศึกษาออนไลน์
รูป icon ระบบสวัสดิการแบบยืดหยุ่น Flex Ben (Flexible Benefit)
ระบบสวัสดิการแบบยืดหยุ่น Flex Ben (Flexible Benefit)
รูป icon ระบบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์การยอมรับผลิตภัณฑ์และบริการ/เกณฑ์สำหรับกระบวนการ
ตัวบ่งชี้เกณฑ์การยอมรับผลิตภัณฑ์และบริการ/เกณฑ์สำหรับกระบวนการ
รูป icon ระบบ รายงานความไม่สอดคล้อง (CAR)
รายงานความไม่สอดคล้อง (CAR)
รูป icon ระบบสารสนเทศคุณภาพ
สารสนเทศคุณภาพ
รูป icon ระบบฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (GRAD e-Procurement)
ระบบฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (GRAD e-Procurement)
รูป icon ระบบใบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)
ระบบใบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)
รูป icon ระบบ Assignment Tracker
Assignment Tracker
รูป icon ระบบรายงานข้อร้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย
ระบบรายงานข้อร้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย
รูป icon ระบบบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT-Service)
ระบบบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT-Service)
รูป icon ระบบแบบสอบถามภาวะการได้งานทำของบัณฑิต
ระบบแบบสอบถามภาวะการได้งานทำของบัณฑิต
รูป icon ระบบประเมินผู้ใช้บัณฑิตสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
ระบบประเมินผู้ใช้บัณฑิตสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
รูป icon ระบบ สมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย
สมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย
รูป icon ระบบการขอใช้ห้อง ZOOM cloud meeting ของบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล
ระบบการขอใช้ห้อง ZOOM cloud meeting ของบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล
รูป icon ปฏิทินการศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
รูป icon สวัสดิการ / บริการทั่วไป
สวัสดิการ / บริการทั่วไป

ข่าวและกิจกรรม

 1. Image Description
  19 พ.ค. 67
  Image Description
  กิจกรรมนักศึกษา
   

  โครงการ “ฑูตบัณฑิตสัมพันธ์” รุ่นที่ 14 (MUGR Brand Ambassador of Faculty of Graduate Studies, Mahidol University 2024) รอบชิงชนะเลิศ

 2. Image Description
  19 พ.ค. 67
  Image Description
  กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย
   

  โครงการ METI SCHOOL ENTREPRENEUR THE SERIES 2024: Online Marketing

 3. Image Description
  18 พ.ค. 67
  Image Description
  กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย
   

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ Online Active Recruitment and Online Interview 2024 รอบที่ 1

 4. Image Description
  13 พ.ค. 67
  Image Description
  กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย
   

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 5. Image Description
  12-15 พ.ค. 67
  Image Description
  กิจกรรมนักศึกษา
   

  โครงการ “ค่ายบัณฑิตมหิดลอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

 6. Image Description
  3 พ.ค. 67
  Image Description
  กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย
   

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ Outcome-Based Education (OBE) ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3.1/2567 โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

 7. Image Description
  3 พ.ค. 67
  Image Description
  กิจกรรมอื่นๆ
   

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล หารือร่วมกับ Community Partners International (CPI)

 8. Image Description
  27 เม.ย. 67
  Image Description
  กิจกรรมนักศึกษา
   

  โครงการเสริมทักษะภาวะผู้นำและศิลปะการพูดในที่สาธารณะ (Leadership and Art of Public Speaking Workshop)

 9. Image Description
  26 เม.ย. 67
  Image Description
  กิจกรรมอื่นๆ
   

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ School of Architecture and Civil Engineering (SACE), Chengdu University (CDU) สาธารณรัฐประชาชนจีน

 10. Image Description
  26 เม.ย. 67
  Image Description
  กิจกรรมอื่นๆ
   

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน Mahidol University Exclusive Tour มหาวิทยาลัยมหิดลพบสื่อมวลชน

 11. Image Description
  20 เม.ย. 67
  Image Description
  กิจกรรมนักศึกษา
   

  โครงการ METI SCHOOL ENTREPRENEUR THE SERIES 2024: Branding & Marketing

 12. Image Description
  26 เม.ย. 67
  Image Description
  กิจกรรมอื่นๆ
   

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการ Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครั้งที่ 8

 13. Image Description
  30 มี.ค. 67
  Image Description
  กิจกรรมนักศึกษา
   

  โครงการ METI SCHOOL ENTREPRENEUR THE SERIES 2024: Business Model

 14. Image Description
  10 ม.ค. 67
  Image Description
  กิจกรรมเพื่อสังคม
   

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าแก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

 15. กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ SDGs
  2 ม.ค. 67
  Image Description
  กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ SDGs
   

  บัณฑิตวิทยาลัย ประชุมหารือด้าน SDGs ร่วมกับ รองอธิการบดีฝ่ายแผนพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่