สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้แล้ววันนี้

มหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University)

LIFE-LONG LEARNING
รายวิชาเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเลือกเรียนรายวิชาเหล่านี้ได้ตามความสนใจ โดยไม่จำกัดเพศ วัย อายุหรือวุฒิการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะต่อการพัฒนางานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ

นักศึกษาปัจจุบัน

กำหนดสอบ
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน อื่นๆที่น่าสนใจ