ข่าวล่าสุด   |  วันนี้   วันพฤหัสบดีที่  27  มกราคม  พ.ศ. 2565
MU Postgrad Online Active Recruitment 2022
Image Description
0 2441 4125 ต่อ 110-115 / 131-132
 

MU Postgrad Online Active Recruitment 2022 Online Interview (via Zoom) : 19 and 26 February 2022

  •  Application period : 14 - 28 January 2022
โครงการอบรม Infographic Recipe เพื่อสรรค์สร้างการนำเสนอผลงาน
Image Description
0 2441 4125 ต่อ 110-115 / 131-132
 

โครงการอบรม Infographic Recipe เพื่อสรรค์สร้างการนำเสนอผลงาน

  •  วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 Online ผ่านโปรแกรม Zoom
การนำเสนอผลงานด้วยปากเปล่า (Oral Presentation)
Image Description
0 2441 4125 ต่อ 110-115 / 131-132
 

ขอเชิญเข้าร่วมฟัง การนำเสนอผลงานด้วยปากเปล่า (Oral Presentation) รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 Online ผ่านโปรแกรม Zoom

 กำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
Image Description
0 2441 4125 ต่อ 110-115 / 131-132
 

ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษาและหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Image Description
0 2441 4125 ต่อ 110-115 / 131-132
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2565

  •  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 25 มิถุนายน 2565
Image Description
Image Description
0 2441 4125 ต่อ 110-115 / 131-132
 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบพิเศษ (คณะทันตแพทยศาสตร์)

Image Description
Image Description
0 2441 4125 ต่อ 130 / 307 หรือ Line : @610punyj
 

การเรียนรู้ พัฒนา เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มโอกาสเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมในศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืนและมีความสุข

Image Description
Image Description
0 2441 4125 ต่อ 150-152 / Line: @693lascg
 

กำหนดการรับสมัครและสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ รอบจัดทดสอบเดือนมกราคม 2565 (English below)

  •  ***กรุณาชำระค่าสมัครสอบภายในวันที่กำหนดใน Invoice หากเลยกำหนด การสมัครสอบถือเป็นโมฆะ***
Image Description
Image Description
0 2441 4125 ต่อ 110-115 / 131-132
 

MU Postgraduate Alumni can now learn Coursera courses for FREE OF CHARGE!

  •  For more information : softskillsgradmu@gmail.com
Image Description
Image Description
0 2441 4125 ต่อ 110-115 / 131-132
 

กำหนดการลงทะเบียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

  •  ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
Image Description
Image Description
0 2441 4125 ต่อ 110-115 / 131-132
 

CMB-Mahidol Postgraduate Scholarship Program for Myanmar Scholars (For the 2022 Academic Year)

Image Description
Image Description
0 2441 4125 ต่อ 110-115 / 131-132
 

มหาวิทยาลัยมหิดล เลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

รายวิชาสำหรับบุคคลทั่วไป (MAP-C) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รายวิชาสำหรับบุคคลทั่วไป (MAP-C) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
รายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

รายวิชาสำหรับบุคคลทั่วไป (MAP-C) คณะกายภาพบำบัด

รายวิชาสำหรับบุคคลทั่วไป (MAP-C) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รายวิชาสำหรับบุคคลทั่วไป (MAP-C) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
รายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์
รายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา

รายวิชาสำหรับบุคคลทั่วไป (MAP-C) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิทินกิจกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝึกงาน / สมัครงาน

ศูนย์ประสานการจัดหางานแก่นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลอื่นๆ

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล