นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
นักศึกษาปัจจุบัน

Student Service System

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์

ลำดับ แบบฟอร์ม คำอธิบาย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ คู่มือ
1 บฑ.1 การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ - เมื่อสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ผ่านแล้ว ให้เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัย มีคำสั่งแต่งตั้ง

- - Online คู่มือ
2 บฑ.2 กำหนดสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ สำหรับนักศึกษาที่ได้ทำการศึกษาวิจัย และเขียนวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้นแล้ว มีความพร้อมที่จะเสนอขอสอบวิทยานิพนธ์ จึงขอกำหนดวันสอบและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้ง (ส่ง บฑ.2 ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 15 วัน)

ภาษาไทย English Online คู่มือ
3 บฑ.3 ผลสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

ผลการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ - สำหรับแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วันหลังจากวันสอบ

ภาษาไทย English Online -
4 บฑ.4 ผลการแก้ไขวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

สำหรับแจ้งผลการแก้ไขวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย (กรณีที่ นักศึกษาได้สอบไปแล้วและผลการสอบ ปรากฏผลผ่านโดยมีเงื่อนไข หรือสอบไม่ผ่าน)

ภาษาไทย English Online -
5 บฑ.5 การเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขออนุมัติปริญญาให้นักศึกษา

สำหรับนักศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ "ผ่าน" และได้จัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ และแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ส่งต่อบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งปฏิบัติตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาอื่นๆ อย่างครบถ้วนแล้ว ประธานคณะกรรมการ บริหารหลักสูตรจะเสนอขออนุมัติให้ปริญญาให้แก่นักศึกษา

- - Online -
6 บฑ.26 ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

ส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ - เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่านักศึกษา ได้ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ และแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอจบการศึกษา

ภาษาไทย English - -
7 บฑ.27 กำหนดการสอบประมวลความรู้ และคณะกรรมการสอบประมวลความรู้

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแผน ข. - สำหรับนักศึกษาแผน ข. ที่ปฏิบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ที่แต่ละหลักสูตรกำหนด และขอสอบประมวลความรู้ต่อหลักสูตร เมื่อหลักสูตรเห็นชอบจะเสนอคณะกรรมการสอบ/และกำหนดการสอบ เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้ง (ส่ง บฑ.27 ก่อนวันสอบ 15 วัน)

ภาษาไทย English Online -
8 บฑ.28 ขอเก็บข้อมูล

ขอเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ - ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ หากนักศึกษาจำเป็นต้องไปขอเก็บข้อมูล ที่หน่วยงานใด ให้ใช้ บฑ.28 ขอให้บัณฑิตวิทยาลัย ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานนั้น (ส่ง บฑ.28 ก่อนกำหนดขอเก็บข้อมูล 10 วัน)

ภาษาไทย English - -
9 บฑ.30 ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย

ขอให้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย - ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ หากเครื่องมีวิจัยของนักศึกษาจำเป็น ต้องได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ให้ใช้ บฑ.30 นี้ สำหรับให้บัณฑิตวิทยาลัย ออกหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย

ภาษาไทย English - -
10 บฑ.33 ผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

ผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ - สำหรับแจ้งผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 15 วัน หลังจากวันสอบ

ภาษาไทย English Online -
11 บฑ.35 กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ และคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) - สำหรับนักศึกษาระดับดุษฏีบัณฑิต จะต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติเพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอวิทยานิพนธ์ (ส่ง บฑ.35 ก่อนวันสอบ 15 วัน)

ภาษาไทย English Online คู่มือ
12 บฑ.36 ผลการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

ผลการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแผน ข. - สำหรับแจ้งผลการสอบประมวลความรู้ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วันหลังจากวันสอบ (บัณฑิตวิทยาลัยต้องได้รับผลการสอบประมวลความรู้จากหลักสูตรก่อนที่จะพิจารณาอนุญาติให้นักศึกษาแผน ข. สอบสารนิพนธ์ได้)

ภาษาไทย English - -
13 บฑ.37 ผลการแก้ไข การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภาษาไทย English - -
14 บฑ.38 ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

สำหรับแจ้งผลการสอบวัดคุณสมบัติต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วัน หลังจากวันสอบ

ภาษาไทย English Online -
15 บฑ.39 กำหนดการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานินพธ์/สารนิพนธ์

การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ - เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และจัดทำโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์แล้ว ให้เสนอรายนามคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และกำหนดสอบเพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้ง (ส่ง บฑ.39 ก่อนวันสอบ 15 วัน)

ภาษาไทย English Online คู่มือ
16 บฑ.40 แจ้งความประสงค์ขอเผยแพร่ บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ (Abstract) ทาง Internet

สำหรับให้นักศึกษาแจ้งความประสงค์ ขอเผยแพร่ หรือไม่ต้องการเผยแพร่ Abstract ทาง Internet

ภาษาไทย English - -
10 บฑ.42 แบบฟอร์มการรายงานผลและประเมินผลความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

นักศึกษาที่ลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์แล้ว ต้องรายงานการทำวิทยานิพนธ์ที่ดำเนินในแต่ละภาคการศึกษาต่อประธานคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อขอรับการประเมินผลความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์แต่ละภาคการศึกษา

Online -
17 บฑ.43 แบบฟอร์มเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในการขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาษาไทย English - -
18 บฑ.44 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

นักศึกษาที่ลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์แล้ว ต้องรายงานการทำวิทยานิพนธ์ที่ดำเนินในแต่ละภาคการศึกษาต่อประธานคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อขอรับการประเมินผลความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์แต่ละภาคการศึกษา

ภาษาไทย English Online คู่มือ
19 บฑ.47 แบบฟอร์มเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาษาไทย English - -
20 บฑ.48 การขอขยายภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ภาษาไทย - - -
21 บฑ.49 การขอเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภาษาไทย English - -
22 การขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อ วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ - - Online -
23 บฑ.50 Turnitin Originality Report ภาษาไทย English - -

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่