ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้สนใจเข้าศึกษา

           

 

หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

สาขาวิชาที่เปิดรับ จำนวนรับ (คน) รับสมัครออนไลน์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
2018MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 8 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2019MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) 10 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN IMMUNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2021MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 20 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ANATOMY
2022MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก 10 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CLINICAL PSYCHOLOGY
2023MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์และโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ) 10 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2025MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด (ภาคพิเศษ) 10 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN EPIDEMIOLOGY (SPECIAL PROGRAM)
2026MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 8 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL PHYSIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2027MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TRANSFUSION SCIENCE
2029MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL PHYSICS
2030MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและการพัฒนายาใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) 4 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHARMACOLOGY AND NEW DRUG DEVELOPMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
2034MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการคลินิก - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CLINICAL LABORATORY SCIENCE
2039MS00 การแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ภาคพิเศษ) 10 ปิดรับสมัคร
MASTER OF APPLIED THAI TRADITIONAL MEDICINE PROGRAM AND MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED THAI TRADITIONAL MEDICINE (SPECIAL PROGRAM)
2042MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 10 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL BIOINFORMATICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
2043MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคพิเศษ) 30 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HEALTH SCIENCE EDUCATION (SPECIAL PROGRAM)
2044MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 10 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PROSTHETICS AND ORTHOTICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
2047MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาคลินิกและการจัดการทางห้องปฏิบัติการ - ไม่เปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CLINICAL MICROBIOLOGY AND LABORATORY MANAGEMENT
2047MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาคลินิกและการจัดการทางห้องปฏิบัติการ (ภาคพิเศษ) 10 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CLINICAL MICROBIOLOGY AND LABORATORY MANAGEMENT (SPECIAL PROGRAM)
2048MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CLINICAL EPIDEMIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2049MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 10 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HEALTH SCIENCE EDUCATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
2050MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจศัลยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 20 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DERMATOLOGIC SURGERY (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะวิทยาศาสตร์
FACULTY OF SCIENCE
2101MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (หลักสูตรนานาชาติ) 10 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ANATOMY AND STRUCTURAL BIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2102MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) 6 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED MATHEMATICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
2104MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) 12 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2105MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 11 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOCHEMISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2106MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 20 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIORESOURCES AND ENVIRONMENTAL BIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2107MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 10 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PATHOBIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2108MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 10 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHARMACOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2109MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN EXERCISE PHYSIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2110MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN POLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2111MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 10 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2115MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 22 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOTECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2118MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 20 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
2119MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 5 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TOXICOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2125MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FORENSIC SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
2128MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
2129MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 25 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CHEMISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2131MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ) 5 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SCIENCE INNOVATION (INTERNATIONAL PROGRAM) (SPECIAL PROGRAM)
2132MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์เชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 20 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INNOVATIVE PHYSICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL
2205MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) 10 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED CLINICAL PATHOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2214MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเจริญพันธุ์และการประยุกต์เทคโนโลยี - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN REPRODUCTION AND TECHNOLOGIES APPLICATION
2216MS00 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (ภาคพิเศษ) - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN PEDIATRIC NURSING (SPECIAL PROGRAM)
2216MG00 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 10 ปิดรับสมัคร
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN PEDIATRIC NURSING
2217MS00 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ภาคพิเศษ) - ไม่เปิดรับสมัคร
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN ADULT AND GERONTOLOGICAL NURSING (SPECIAL PROGRAM)
2217MG00 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 20 ปิดรับสมัคร
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN ADULT AND GERONTOLOGICAL NURSING
2218MG00 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน - ไม่เปิดรับสมัคร
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN COMMUNITY NURSE PRACTITIONER
2218MS00 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ) 14 ปิดรับสมัคร
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN COMMUNITY NURSE PRACTITIONER (SPECIAL PROGRAM)
2219MG00 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 8 ปิดรับสมัคร
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH NURSING
2220MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ 11 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL PHYSICS
2222MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN COMMUNICATION SCIENCES AND DISORDERS
2225MS00 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ (ภาคพิเศษ) - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN GERONTOLOGICAL NURSE PRACTITIONER (SPECIAL PROGRAM)
2225MG00 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ 10 ปิดรับสมัคร
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN GERONTOLOGICAL NURSE PRACTITIONER
2226MG00 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ - ไม่เปิดรับสมัคร
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN MIDWIFERY
2227MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ) 6 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TRANSLATIONAL MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM)
2228MG00 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 10 ปิดรับสมัคร
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
2229MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 10 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM)
2230MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 10 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH AND TOXICOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2231MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ และสารสนเทศคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) 5 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DATA SCIENCE FOR HEALTHCARE AND CLINICAL INFORMATICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะสาธารณสุขศาสตร์
FACULTY OF PUBLIC HEALTH
2305MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ (ภาคพิเศษ) 8 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOSTATISTICS (SPECIAL PROGRAM)
2305MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ 6 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOSTATISTICS
2306MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 10 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
2307MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 10 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
2307MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) 15 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (SPECIAL PROGRAM)
2311MG00 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 10 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN COMMUNITY NURSE PRACTITIONER
2311MS00 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ) 15 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN COMMUNITY NURSE PRACTITIONER (SPECIAL PROGRAM)
2313MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข (ภาคพิเศษ) 30 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PUBLIC HEALTH INFECTIOUS DISEASES AND EPIDEMIOLOGY (SPECIAL PROGRAM)
2313MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข 15 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PUBLIC HEALTH INFECTIOUS DISEASES AND EPIDEMIOLOGY
2314MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 16 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HEALTH EDUCATION AND HEALTH PROMOTION
2314MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (ภาคพิเศษ) 17 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HEALTH EDUCATION AND HEALTH PROMOTION (SPECIAL PROGRAM)
2317MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) 15 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL HEALTH (SPECIAL PROGRAM)
2317MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 15 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL HEALTH
2324MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ) 6 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HEALTH INFORMATICS (INTERNATIONAL PROGRAM) (SPECIAL PROGRAM)
2324MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 6 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HEALTH INFORMATICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
2326MG00 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 15 ปิดรับสมัคร
MASTER OF PUBLIC HEALTH PROGRAM
2326MS00 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) 15 ปิดรับสมัคร
MASTER OF PUBLIC HEALTH PROGRAM (SPECIAL PROGRAM)
2327MG00 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF PUBLIC HEALTH PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
2328MG01 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 15 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PUBLIC HEALTH MAJOR IN COMMUNITY HEALTH SYSTEM DEVELOPMENT
2328MG02 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกโภชนวิทยา 15 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PUBLIC HEALTH MAJOR IN NUTRITION
2328MG03 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยครอบครัว 15 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PUBLIC HEALTH MAJOR IN FAMILY HEALTH
2328MS01 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ภาคพิเศษ) วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 15 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PUBLIC HEALTH (SPECIAL PROGRAM) MAJOR IN COMMUNITY HEALTH SYSTEM DEVELOPMENT
2328MS02 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ภาคพิเศษ) วิชาเอกโภชนวิทยา 15 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PUBLIC HEALTH (SPECIAL PROGRAM) MAJOR IN NUTRITION
2328MS03 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ภาคพิเศษ) วิชาเอกอนามัยครอบครัว 15 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PUBLIC HEALTH (SPECIAL PROGRAM) MAJOR IN FAMILY HEALTH
2330MS00 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย (ภาคพิเศษ) 11 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH NURSE PRACTITIONER (SPECIAL PROGRAM)
2330MG00 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย 11 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH NURSE PRACTITIONER
2331MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) 15 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY (SPECIAL PROGRAM)
2343MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข - ไม่เปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION
2343MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (ภาคพิเศษ) 20 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION (SPECIAL PROGRAM)
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
FACULTY OF ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES
2401MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 15 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
2401MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) 15 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT (SPECIAL PROGRAM)
2402MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) 30 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN APPROPRIATE TECHNOLOGY AND INNOVATION FOR ENVIRONMENT (SPECIAL PROGRAM)
2402MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 30 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN APPROPRIATE TECHNOLOGY AND INNOVATION FOR ENVIRONMENT
2404MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคพิเศษ) 10 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN LIVABLE CITY MANAGEMENT AND SUSTAINABLE ENVIRONMENT (SPECIAL PROGRAM)
2404MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 10 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN LIVABLE CITY MANAGEMENT AND SUSTAINABLE ENVIRONMENT
2408MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ) 10 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM) (SPECIAL PROGRAM)
2408MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) 10 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
2506MG00 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 20 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
2507MS00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (ภาคพิเศษ) 15 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN SPORT MANAGEMENT (SPECIAL PROGRAM)
2507MG00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา - ไม่เปิดรับสมัคร
MASTER OF ARTS PROGRAM IN SPORT MANAGEMENT
2508MS00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม (ภาคพิเศษ) 10 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE (SPECIAL PROGRAM)
2508MG00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม 10 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE
2509MS00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) 10 ปิดรับสมัคร
MASTER OF ARTS PROGRAM IN ENVIRONMENTAL SOCIAL SCIENCES (SPECIAL PROGRAM)
2509MG00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม 10 ปิดรับสมัคร
MASTER OF ARTS PROGRAM IN ENVIRONMENTAL SOCIAL SCIENCES
2510MG00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF ARTS PROGRAM IN MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SOCIAL SCIENCES
2510MS00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข (ภาคพิเศษ) - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF ARTS PROGRAM IN MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SOCIAL SCIENCES (SPECIAL PROGRAM)
2511MG00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา 8 ปิดรับสมัคร
MASTER OF ARTS PROGRAM IN RELIGION AND DEVELOPMENT
2512MS00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์การ (ภาคพิเศษ) - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF ARTS PROGRAM IN ETHICAL STUDIES FOR ORGANIZATION DEVELOPMENT (SPECIAL PROGRAM)
2513MG00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF ARTS PROGRAM IN HEALTH SOCIAL SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
2514MG00 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ 15 ปิดรับสมัคร
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT
2514MS00 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคพิเศษ) 20 ปิดรับสมัคร
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT (SPECIAL PROGRAM)
2519MS00 การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเวชสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF MANAGEMENT PROGRAM IN MEDICAL INFORMATION MANAGEMENT (SPECIAL PROGRAM)
2520MG00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 10 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE (INTERNATIONAL PROGRAM)
2521MS00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินโครงการทางสังคม (ภาคพิเศษ) 14 ปิดรับสมัคร
MASTER OF ARTS PROGRAM IN SOCIAL PROGRAMS EVALUATION (SPECIAL PROGRAM)
คณะเภสัชศาสตร์
FACULTY OF PHARMACY
2601MS00 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ) - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF SCIENCE IN PHARMACY PROGRAM IN PHARMACEUTICS (INTERNATIONAL PROGRAM) (SPECIAL PROGRAM)
2601MG00 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF SCIENCE IN PHARMACY PROGRAM IN PHARMACEUTICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
2603MG00 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) 8 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF SCIENCE IN PHARMACY PROGRAM IN CLINICAL PHARMACY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2603MS00 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ) - ไม่เปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE IN PHARMACY PROGRAM IN CLINICAL PHARMACY (INTERNATIONAL PROGRAM) (SPECIAL PROGRAM)
2604MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 5 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SOCIAL, ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE PHARMACY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2612MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND PHYTOCHEMISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2613MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 6 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOPHARMACEUTICAL SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)
2616MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 5 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHYTOPHARMACEUTICAL SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)
2619MG00 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและเภสัชพฤกษเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 9 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF SCIENCE IN PHARMACY PROGRAM IN PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND PHARMACEUTICAL PHYTOCHEMISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2620MG00 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF SCIENCE IN PHARMACY PROGRAM IN PHARMACOLOGY AND BIOMOLECULAR SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
2622MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NUTRACEUTICALS AND FUNCTIONAL FOODS (INTERNATIONAL PROGRAM)
2623MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการกำกับดูแลเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN REGULATORY SCIENCE FOR PHARMACEUTICAL AND HEALTH PRODUCTS (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะพยาบาลศาสตร์
FACULTY OF NURSING
2803MS00 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (ภาคพิเศษ) - ไม่เปิดรับสมัคร
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN PEDIATRIC NURSING (SPECIAL PROGRAM)
2803MG00 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 10 ปิดรับสมัคร
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN PEDIATRIC NURSING
2804MG00 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 11 ปิดรับสมัคร
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN ADULT AND GERONTOLOGICAL NURSING
2804MS00 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ภาคพิเศษ) 9 ปิดรับสมัคร
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN ADULT AND GERONTOLOGICAL NURSING (SPECIAL PROGRAM)
2805MG00 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต - ไม่เปิดรับสมัคร
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN PSYCHIATRIC NURSING AND MENTAL HEALTH
2805MS00 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ภาคพิเศษ) 8 ปิดรับสมัคร
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN PSYCHIATRIC NURSING AND MENTAL HEALTH (SPECIAL PROGRAM)
2810MS00 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ (ภาคพิเศษ) - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN MIDWIFERY (SPECIAL PROGRAM)
2810MG00 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ 8 ปิดรับสมัคร
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN MIDWIFERY
2811MG00 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN GERONTOLOGICAL NURSING
2812MS00 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ) 8 ปิดรับสมัคร
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN COMMUNITY NURSE PRACTITIONER (SPECIAL PROGRAM)
2812MG00 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน - ไม่เปิดรับสมัคร
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN COMMUNITY NURSE PRACTITIONER
2813MG01 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 5 ปิดรับสมัคร
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM) MAJOR IN ADULT AND GERONTOLOGICAL NURSING
2813MG02 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการพยาบาลเด็ก 5 ปิดรับสมัคร
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM) MAJOR IN PEDIATRIC NURSING
2813MG03 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 5 ปิดรับสมัคร
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM) MAJOR IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH NURSING
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
INSTITUTE FOR POPULATION AND SOCIAL RESEARCH
2901MG00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 10 ปิดรับสมัคร
MASTER OF ARTS PROGRAM IN POPULATION AND SOCIAL RESEARCH
2903MG00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 10 ปิดรับสมัคร
MASTER OF ARTS PROGRAM IN POPULATION AND SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะเทคนิคการแพทย์
FACULTY OF MEDICAL TECHNOLOGY
3008MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 6 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
3009MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN RADIOLOGICAL TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
3010MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการทางเทคนิคการแพทย์ (ภาคพิเศษ) 12 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TECHNOLOGY AND MANAGEMENT IN MEDICAL TECHNOLOGY (SPECIAL PROGRAM)
คณะทันตแพทยศาสตร์
FACULTY OF DENTISTRY
3303MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ 3 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN OPERATIVE DENTISTRY
3309MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง - ไม่เปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ADVANCED GENERAL DENTISTRY
3312MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ) - ไม่เปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ORTHODONTICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
3314MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 3 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ORAL BIOLOGY AND INTEGRATIVE BIOMEDICAL SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
3319MG01 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกทันตกรรมชุมชน 4 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM) MAJOR IN COMMUNITY DENTISTRY
3319MG02 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์ 4 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM) MAJOR IN ENDODONTICS
3319MG03 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 2 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM) MAJOR IN ORAL AND MAXILLOFACIAL RADIOLOGY
3319MG04 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกเวชศาสตร์ช่องปาก - ไม่เปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM) MAJOR IN ORAL MEDICINE
3319MG05 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 3 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM) MAJOR IN ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY
3319MG07 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร 4 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM) MAJOR IN MAXILLOFACIAL PROSTHETICS
3319MG08 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง - ไม่เปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM) MAJOR IN ADVANCED GENERAL DENTISTRY
3319MG09 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก 4 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM) MAJOR IN PEDIATRIC DENTISTRY
3321MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) 5 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN IMPLANT DENTISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM)
3326MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ 5 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN GERIATRIC DENTISTRY
คณะวิศวกรรมศาสตร์
FACULTY OF ENGINEERING
3801MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 11 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT (SPECIAL PROGRAM)
3802MG00 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN BIOMEDICAL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
3803MG00 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) 13 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ENVIRONMENTAL AND WATER RESOURCES ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
3804MS00 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการสมาร์ต (ภาคพิเศษ) 20 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN SMART INDUSTRIAL ENGINEERING (SPECIAL PROGRAM)
3804MG00 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการสมาร์ต 20 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN SMART INDUSTRIAL ENGINEERING
3805MG00 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 10 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
3806MS00 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ) 5 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN INTEGRATED CHEMICAL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM) (SPECIAL PROGRAM)
3806MG00 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 5 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN INTEGRATED CHEMICAL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
3807MG00 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL ENGINEERING
3808MS00 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (ภาคพิเศษ) - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ENTERPRISE ARCHITECTURE (SPECIAL PROGRAM)
3810MS00 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ) - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING AND ELECTRONICS (INTERNATIONAL PROGRAM) (SPECIAL PROGRAM)
3810MG00 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING AND ELECTRONICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
3811MS00 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) 30 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING (SPECIAL PROGRAM)
3813MG00 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 24 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CHEMICAL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
3816MS00 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ภาคพิเศษ) 10 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN (SPECIAL PROGRAM)
3817MG00 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรนานาชาติ) 11 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN RAILWAY TRANSPORTATION SYSTEM (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาลัยราชสุดา
RATCHASUDA COLLEGE
3902MS00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ภาคพิเศษ) 8 ปิดรับสมัคร
MASTER OF ARTS PROGRAM IN QUALITY OF LIFE DEVELOPMENT FOR PERSONS WITH DISABILITIES (SPECIAL PROGRAM)
3902MG00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 5 ปิดรับสมัคร
MASTER OF ARTS PROGRAM IN QUALITY OF LIFE DEVELOPMENT FOR PERSONS WITH DISABILITIES
3904MS00 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ (ภาคพิเศษ) 13 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATION FOR PERSONS WITH SPECIAL NEEDS (SPECIAL PROGRAM)
วิทยาลัยศาสนศึกษา
COLLEGE OF RELIGIOUS STUDIES
4001MG00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF ARTS PROGRAM IN RELIGIOUS STUDIES (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
COLLEGE OF MUSIC
4201MS00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (ภาคพิเศษ) - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF ARTS PROGRAM IN MUSIC (SPECIAL PROGRAM)
4201MG00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF ARTS PROGRAM IN MUSIC
4202MG00 ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF MUSIC PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
4205MS00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ภาคพิเศษ) - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF ARTS PROGRAM IN MUSIC EDUCATION (SPECIAL PROGRAM)
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
COLLEGE OF SPORTS SCIENCE AND TECHNOLOGY
4301MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (ภาคพิเศษ) 10 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS SCIENCE (SPECIAL PROGRAM)
4301MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 15 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS SCIENCE
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
FACULTY OF TROPICAL MEDICINE
4801MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TROPICAL MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM)
4802MG00 อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF CLINICAL TROPICAL MEDICINE PROGRAM IN TROPICAL PEDIATRICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
4803MG00 อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF CLINICAL TROPICAL MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM)
4806MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 20 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOMEDICAL AND HEALTH INFORMATICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
4807MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยโรงเรียน (หลักสูตรนานาชาติ) 8 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SCHOOL HEALTH (INTERNATIONAL PROGRAM)
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
NATIONAL INSTITUTE FOR CHILD AND FAMILY DEVELOPMENT
4901MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ (ภาคพิเศษ) 30 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HUMAN DEVELOPMENT (SPECIAL PROGRAM)
4901MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ 30 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HUMAN DEVELOPMENT
4902MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก 30 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INNOVATION FOR CHILD DEVELOPMENT AND PROTECTION
4902MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก (ภาคพิเศษ) 30 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INNOVATION FOR CHILD DEVELOPMENT AND PROTECTION (SPECIAL PROGRAM)
วิทยาลัยการจัดการ
COLLEGE OF MANAGEMENT
5002MG00 การจัดการมหาบัณฑิต - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF MANAGEMENT PROGRAM
5002MS00 การจัดการมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF MANAGEMENT PROGRAM (SPECIAL PROGRAM)
5003MG00 การจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF MANAGEMENT PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
5003MS00 การจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ) - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF MANAGEMENT PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM) (SPECIAL PROGRAM)
5005MS00 การจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ) - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF MANAGEMENT PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM) (SPECIAL PROGRAM)
โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL & INSTITUTE OF NUTRITION
5201MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 3 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NUTRITION (SPECIAL PROGRAM)
5201MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ 3 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NUTRITION
โครงการร่วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
FACULTY OF SCIENCE & FACULTY OF PHARMACY
5501MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช (หลักสูตรนานาชาติ) 10 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PLANT SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)
โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL & FACULTY OF PUBLIC HEALTH & FACULTY OF TROPICAL MEDICINE
5901MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL EPIDEMIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
CONTEMPLATIVE EDUCATION CENTRE
6501MS00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา (ภาคพิเศษ) 20 ปิดรับสมัคร
MASTER OF ARTS PROGRAM IN CONTEMPLATIVE EDUCATION (SPECIAL PROGRAM)
6501MG00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา - ไม่เปิดรับสมัคร
MASTER OF ARTS PROGRAM IN CONTEMPLATIVE EDUCATION
วิทยาลัยนานาชาติ
INTERNATIONAL COLLEGE
6601MS00 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ) - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (INTERNATIONAL PROGRAM) (SPECIAL PROGRAM)
6602MS00 การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ) - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF MANAGEMENT PROGRAM IN INTERNATIONAL TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM) (SPECIAL PROGRAM)
คณะสัตวแพทยศาสตร์
FACULTY OF VETERINARY SCIENCE
6703MG01 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาศาสตร์การวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ 10 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN VETERINARY BIOMEDICAL SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)
6703MG02 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ขีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ประยุกต์ 10 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN VETERINARY BIOMEDICAL SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM) APPLIED VETERINARY BIOMEDICAL SCIENCES
6703MG03 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) การจัดการสุขภาพสัตว์สวนสัตว์และสัตว์ป่า 10 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN VETERINARY BIOMEDICAL SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM) ZOO ANIMAL AND WILDLIFE HEALTH MANAGEMENTS
6703MG04 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) สัตวแพทย์สาธารณสุข 10 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN VETERINARY BIOMEDICAL SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM) VETERINARY PUBLIC HEALTH
คณะกายภาพบำบัด
FACULTY OF PHYSICAL THERAPY
6801MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก 20 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CLINICAL PHYSICAL THERAPY
6805MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ) 18 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSICAL THERAPY (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
FACULTY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
6901MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 20 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
6901MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ) 20 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM) (SPECIAL PROGRAM)
6902MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ) 40 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CYBER SECURITY AND INFORMATION ASSURANCE (INTERNATIONAL PROGRAM) (SPECIAL PROGRAM)
6903MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ) 15 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN GAME TECHNOLOGY AND GAMIFICATION (INTERNATIONAL PROGRAM) (SPECIAL PROGRAM)
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ASEAN INSTITUTE FOR HEALTH DEVELOPMENT
7001MG00 การจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 20 ปิดรับสมัคร
MASTER OF PRIMARY HEALTH CARE MANAGEMENT PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
7002MS00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเสพติด (ภาคพิเศษ) - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF ARTS PROGRAM IN ADDICTION STUDIES (SPECIAL PROGRAM)
7002MG00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเสพติด - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF ARTS PROGRAM IN ADDICTION STUDIES
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
INSTITUTE FOR INNOVATIVE LEARNING
7101MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ) 10 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION (INTERNATIONAL PROGRAM) (SPECIAL PROGRAM)
7101MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 10 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
INSTITUTE OF MOLECULAR BIOSCIENCES
7202MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 20 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NEUROSCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
7203MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 8 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MOLECULAR GENETICS AND GENETIC ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
RESEARCH INSTITUTE FOR LANGUAGES AND CULTURES OF ASIA
7301MG00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 6 ปิดรับสมัคร
MASTER OF ARTS PROGRAM IN LINGUISTICS
7302MS00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (ภาคพิเศษ) 16 ปิดรับสมัคร
MASTER OF ARTS PROGRAM IN LANGUAGE AND INTERCULTURAL COMMUNICATION (SPECIAL PROGRAM)
7302MG00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม - ไม่เปิดรับสมัคร
MASTER OF ARTS PROGRAM IN LANGUAGE AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
7303MG00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา 10 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN CULTURAL STUDIES
7305MG00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิพิธภัณฑศึกษา - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF ARTS PROGRAM IN MUSEUM STUDIES
สถาบันโภชนาการ
INSTITUTE OF NUTRITION
7401MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ) 15 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD SCIENCE FOR NUTRITION (INTERNATIONAL PROGRAM) (SPECIAL PROGRAM)
7401MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 20 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD SCIENCE FOR NUTRITION (INTERNATIONAL PROGRAM)
7402MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย (ภาคพิเศษ) 10 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TOXICOLOGY AND NUTRITION FOR FOOD SAFETY (SPECIAL PROGRAM)
7402MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย 10 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TOXICOLOGY AND NUTRITION FOR FOOD SAFETY
7403MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ) 5 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NUTRITION AND DIETETICS (INTERNATIONAL PROGRAM) (SPECIAL PROGRAM)
7403MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 10 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NUTRITION AND DIETETICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะศิลปศาสตร์
FACULTY OF LIBERAL ARTS
7501MS00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ) - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF ARTS PROGRAM IN APPLIED LINGUISTICS (INTERNATIONAL PROGRAM) (SPECIAL PROGRAM)
7501MG00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF ARTS PROGRAM IN APPLIED LINGUISTICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
7502MG00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติและวัฒนธรรม 10 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN HEALTH, NATURE, AND CULTURAL TOURISM MANAGEMENT
7502MS00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติและวัฒนธรรม (ภาคพิเศษ) 10 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN HEALTH, NATURE, AND CULTURAL TOURISM MANAGEMENT (SPECIAL PROGRAM)
โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
PROJECT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS AND PEACE STUDIES
7701MG00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย (หลักสูตรนานาชาติ) 26 ปิดรับสมัคร
MASTER OF ARTS PROGRAM IN (HUMAN RIGHTS AND DEMOCRATIZATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
7702MG00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน (หลักสูตรนานาชาติ) 15 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN HUMAN RIGHTS (INTERNATIONAL PROGRAM)
7703MG00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF ARTS PROGRAM IN HUMAN RIGHTS AND PEACE STUDIES
โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL, FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL, NATIONAL INSTITUTE FOR CHILD AND FAMILY DEVELOPMENT
7801MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CHILD, ADOLESCENT AND FAMILY PSYCHOLOGY
โครงการร่วมคณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
FACULTY OF PHARMACY, FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL, FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL, FACULTY OF PUBLIC HEALTH, FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES AND INSTITUTE FOR POPULATION AND SOCIAL RESEARCH
7901MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 10 ปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาเขตกาญจนบุรี
KANCHANABURI CAMPUS
8001MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความยั่งยืนทางทรัพยากรอาหารและระบบนิเวศ - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD RESOURCES AND ECOSYSTEM SUSTAINABILITY
8001MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความยั่งยืนทางทรัพยากรอาหารและระบบนิเวศ (ภาคพิเศษ) - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD RESOURCES AND ECOSYSTEM SUSTAINABILITY (SPECIAL PROGRAM)
โครงการร่วมบัณฑิตวิทยาลัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
FACULTY OF GRADUATE STUDIES, FACULTY OF ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES, FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, INSTITUTE FOR POPULATION AND SOCIAL RESEARCH, PROJECT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS AND PEACE STUDIES, AND RESEARCH INSTITUTE FOR LANGUAGES AND CULTURES OF ASIA
3710MS00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ) - ติดต่อหลักสูตร
MASTER OF ARTS PROGRAM IN ASEAN STUDIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (INTERNATIONAL PROGRAM) (SPECIAL PROGRAM)
สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ANALYTICAL SCIENCES AND NATIONAL DOPING TEST INSTITUTE
8401MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ (หลักสูตรนานาชาติ) 5 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ANALYTICAL SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)
8401MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ) - ไม่เปิดรับสมัคร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ANALYTICAL SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM) (SPECIAL PROGRAM)
โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL, FACULTY OF ENGINEERING AND FACULTY OF MEDICAL TECHNOLOGY
8501MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวการออกแบบทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 10 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIODESIGN IN MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM)
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
NAKHONSAWAN CAMPUS PROJECT
8601MG00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น - ไม่เปิดรับสมัคร
MASTER OF ARTS PROGRAM IN INNOVATION FOR COMMUNITY DEVELOPMENT
8601MS00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ภาคพิเศษ) 11 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN INNOVATION FOR COMMUNITY DEVELOPMENT (SPECIAL PROGRAM)
8602MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตรสิ่งแวดล้อม 10 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN AGRO-ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
8602MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตรสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) 10 สมัครเรียน รอบภาคปลาย
(อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN AGRO-ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY (SPECIAL PROGRAM)
สอบถามข้อมูล