ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้สนใจเข้าศึกษา

           

 

หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

สาขาวิชาที่เปิดรับ จำนวนรับ (คน) รับสมัครออนไลน์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
2018DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 6 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2019DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) 10 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN IMMUNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2030DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและการพัฒนายาใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) 12 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHARMACOLOGY AND NEW DRUG DEVELOPMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
2032DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์และโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ) 10 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2033DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 5 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL PHYSIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2039DS00 การแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต (ภาคพิเศษ) 5 สมัครเรียน
DOCTOR OF APPLIED THAI TRADITIONAL MEDICINE PROGRAM (SPECIAL PROGRAM)
2041DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 4 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL ANATOMY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2044DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 10 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PROSTHETICS AND ORTHOTICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
2045DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 20 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOMEDICAL SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)
2046DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 3 ปิดรับสมัคร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)
2051DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 15 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ORTHOPAEDIC SURGERY
คณะวิทยาศาสตร์
FACULTY OF SCIENCE
2101DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (หลักสูตรนานาชาติ) 20 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ANATOMY AND STRUCTURAL BIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2104DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) 10 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2105DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 4 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOCHEMISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2107DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 10 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PATHOBIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2108DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 5 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHARMACOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2110DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN POLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2111DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 10 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHYSIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2115DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 9 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOTECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2118DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 10 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHYSICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
2119DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN TOXICOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2121DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2122DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 4 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MATHEMATICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
2127DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN EXERCISE PHYSIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2128DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ) 8 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
2129DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 11 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CHEMISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2130DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 5 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BOTANY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2131DS00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ) 3 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SCIENCE INNOVATION (INTERNATIONAL PROGRAM) (SPECIAL PROGRAM)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL
2205DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) -
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN APPLIED CLINICAL PATHOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2224DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) 5 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CLINICAL EPIDEMIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2227DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ) 5 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN TRANSLATIONAL MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM)
2231DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ และสารสนเทศคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) 3 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN DATA SCIENCE FOR HEALTHCARE AND CLINICAL INFORMATICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
2233DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ 5 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PARAMEDICINE
2234DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 5 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN HEALTH SYSTEMS SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะสาธารณสุขศาสตร์
FACULTY OF PUBLIC HEALTH
2306DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 7 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2307DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรนานาชาติ) 7 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2325DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ) 5 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PUBLIC HEALTH MICROBIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2329DG01 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกวิทยาการระบาด 5 สมัครเรียน
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM) MAJOR IN EPIDEMIOLOGY
2329DG02 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์ 6 สมัครเรียน
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM) MAJOR IN FAMILY AND REPRODUCTIVE HEALTH
2329DG03 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกสุขภาพโลก 5 สมัครเรียน
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM) MAJOR IN GLOBAL HEALTH
2329DG04 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 3 สมัครเรียน
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM) MAJOR IN HEALTH EDUCATION AND HEALTH PROMOTION
2329DG05 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 5 สมัครเรียน
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM) MAJOR IN PARASITOLOGY AND ENTOMOLOGY
2329DG06 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกบริหารสาธารณสุข 5 สมัครเรียน
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM) MAJOR IN PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION
2329DG07 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกโภชนาการสาธารณสุข 6 สมัครเรียน
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM) MAJOR IN PUBLIC HEALTH NUTRITION
2338DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 8 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN NURSING SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
FACULTY OF ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES
2407DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 3 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
2503DS00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคพิเศษ) 7 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN POPULATION EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (SPECIAL PROGRAM)
2503DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 12 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN POPULATION EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
2504DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา - ติดต่อหลักสูตร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENVIRONMENTAL EDUCATION
2506DG00 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 10 สมัครเรียน
DOCTOR OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
2507DS00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (ภาคพิเศษ) - ติดต่อหลักสูตร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SPORT MANAGEMENT (SPECIAL PROGRAM)
2507DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา - ติดต่อหลักสูตร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SPORT MANAGEMENT
2510DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข - ติดต่อหลักสูตร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SOCIAL SCIENCES
2511DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา 10 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN RELIGION AND DEVELOPMENT
2512DS00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์การ (ภาคพิเศษ) - ติดต่อหลักสูตร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ETHICAL STUDIES FOR ORGANIZATION DEVELOPMENT (SPECIAL PROGRAM)
2513DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 15 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN HEALTH SOCIAL SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)
2515DS00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม (ภาคพิเศษ) - ติดต่อหลักสูตร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CRIMINOLOGY, JUSTICE ADMINISTRATION AND SOCIETY (SPECIAL PROGRAM)
2517DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคัมภีร์พุทธศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BUDDHIST TEXTUAL STUDIES (INTERNATIONAL PROGRAM)
2518DG00 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ 5 สมัครเรียน รอบภาคปลาย (อ. 1 ส.ค. - อา. 15 ต.ค. 66)
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT
2518DS00 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคพิเศษ) 10 สมัครเรียน
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT (SPECIAL PROGRAM)
2519DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENVIRONMENTAL SOCIAL SCIENCES
2520DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะเภสัชศาสตร์
FACULTY OF PHARMACY
2612DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 5 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND PHYTOCHEMISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2613DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOPHARMACEUTICAL SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)
2614DS00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ) - ติดต่อหลักสูตร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHARMACEUTICS (INTERNATIONAL PROGRAM) (SPECIAL PROGRAM)
2614DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHARMACEUTICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
2615DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 8 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SOCIAL, ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE PHARMACY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2616DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHYTOPHARMACEUTICAL SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)
2617DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) 5 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CLINICAL PHARMACY (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะพยาบาลศาสตร์
FACULTY OF NURSING
2808DG00 พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต 7 สมัครเรียน
DOCTOR OF NURSING SCIENCE
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
INSTITUTE FOR POPULATION AND SOCIAL RESEARCH
2901DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 10 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN POPULATION AND SOCIAL RESEARCH
2904DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ประยุกต์และการวิจัยทางสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) 10 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN APPLIED DEMOGRAPHY AND SOCIAL RESEARCH (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะเทคนิคการแพทย์
FACULTY OF MEDICAL TECHNOLOGY
3008DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 9 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะทันตแพทยศาสตร์
FACULTY OF DENTISTRY
3314DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ORAL BIOLOGY AND INTEGRATIVE BIOMEDICAL SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
3316DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN DENTAL BIOMATERIALS SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
FACULTY OF ENGINEERING
3802DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 13 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOMEDICAL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
3803DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) 10 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENVIRONMENTAL AND WATER RESOURCES ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
3806DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 9 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN INTEGRATED CHEMICAL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
3807DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 5 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MECHANICAL ENGINEERING
3809DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 3 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN LOGISTICS AND ENGINEERING MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
3814DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
วิทยาลัยราชสุดา
RATCHASUDA COLLEGE
3905DS00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ภาคพิเศษ) 12 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN QUALITY OF LIFE DEVELOPMENT FOR PERSONS WITH DISABILITIES (SPECIAL PROGRAM)
วิทยาลัยศาสนศึกษา
COLLEGE OF RELIGIOUS STUDIES
4001DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN RELIGIOUS STUDIES (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
COLLEGE OF MUSIC
4201DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี - ติดต่อหลักสูตร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MUSIC
4204DG00 ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
DOCTOR OF MUSIC PROGRAM PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
COLLEGE OF SPORTS SCIENCE AND TECHNOLOGY
4301DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ) 8 ปิดรับสมัคร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SPORTS SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะพยาบาลศาสตร์
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL & FACULTY OF NURSING
4601DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 18 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN NURSING SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
FACULTY OF TROPICAL MEDICINE
4801DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN TROPICAL MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM)
4803DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) 7 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CLINICAL TROPICAL MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาลัยการจัดการ
COLLEGE OF MANAGEMENT
5001DS00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ) - ติดต่อหลักสูตร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM) (SPECIAL PROGRAM)
5001DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
5004DS00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ) - ติดต่อหลักสูตร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SUSTAINABLE LEADERSHIP (INTERNATIONAL PROGRAM) (SPECIAL PROGRAM)
5004DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SUSTAINABLE LEADERSHIP (INTERNATIONAL PROGRAM)
โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL & INSTITUTE OF NUTRITION
5201DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ 2 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN NUTRITION
โครงการร่วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
FACULTY OF SCIENCE & FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL & FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL & FACULTY OF DENTISTRY & FACULTY OF TROPICAL MEDICINE
6201DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MOLECULAR MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะสัตวแพทยศาสตร์
FACULTY OF VETERINARY SCIENCE
6701DG01 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกเวชศาสตร์สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน 5 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN VETERINARY SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM) COMPANION ANIMAL MEDICINE
6701DG02 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกเวชศาสตร์การผลิต 5 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN VETERINARY SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM) PRODUCTION MEDICINE
6701DG03 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกพยาธิวิทยา 5 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN VETERINARY SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM) PATHOLOGY
6701DG04 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกวิทยาการระบาด 5 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN VETERINARY SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM) EPIDEMIOLOGY
คณะกายภาพบำบัด
FACULTY OF PHYSICAL THERAPY
6801DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ) 9 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHYSICAL THERAPY (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
FACULTY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
6901DS00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ) - ติดต่อหลักสูตร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM) (SPECIAL PROGRAM)
6901DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
INSTITUTE FOR INNOVATIVE LEARNING
7101DS00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ) - ติดต่อหลักสูตร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION (INTERNATIONAL PROGRAM) (SPECIAL PROGRAM)
7101DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 10 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
INSTITUTE OF MOLECULAR BIOSCIENCES
7202DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 6 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN NEUROSCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
7203DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 6 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MOLECULAR GENETICS AND GENETIC ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
7204DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) 3 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SYSTEMS BIOSCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
RESEARCH INSTITUTE FOR LANGUAGES AND CULTURES OF ASIA
7301DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 10 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN LINGUISTICS
7302DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม - ไม่เปิดรับสมัคร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN LANGUAGE AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
7302DS00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (ภาคพิเศษ) 10 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN LANGUAGE AND INTERCULTURAL COMMUNICATION (SPECIAL PROGRAM)
7304DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 10 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MULTICULTURAL STUDIES (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะศิลปศาสตร์
FACULTY OF LIBERAL ARTS
7501DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) 4 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN APPLIED LINGUISTICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
7501DS00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ) 1 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN APPLIED LINGUISTICS (INTERNATIONAL PROGRAM) (SPECIAL PROGRAM)
โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
PROJECT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS AND PEACE STUDIES
7704DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN HUMAN RIGHTS AND PEACE STUDIES (INTERNATIONAL PROGRAM)
โครงการร่วมคณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย
FACULTY OF PHARMACY, FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL, FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL, FACULTY OF PUBLIC HEALTH, FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, INSTITUTE FOR POPULATION AND SOCIAL RESEARCH AND FACULTY OF GRADUATE STUDIES
7901DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 10 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
โครงการร่วมสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
ASEAN INSTITUTE FOR HEALTH DEVELOPMENT INSTITUTE FOR POPULATION AND SOCIAL RESEARCH, FACULTY OF PUBLIC HEALTH, FACULTY OF TROPICAL MEDICINE, FACULTY OF VETERINARY SCIENCE, FACULTY OF ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES AND FACULTY OF GRADUATE STUDIES
8101DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 5 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN HEALTH AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL, FACULTY OF ENGINEERING AND FACULTY OF MEDICAL TECHNOLOGY
8501DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวการออกแบบทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIODESIGN IN MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM)
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
NAKHONSAWAN CAMPUS PROJECT
8603DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎีและปรัชญาธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 5 สมัครเรียน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN THEORETICAL PHYSICS AND NATURAL PHILOSOPHY (INTERNATIONAL PROGRAM)
สอบถามข้อมูล