ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้สนใจเข้าศึกษา

           

 

หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

สาขาวิชาที่เปิดรับ จำนวนรับ (คน) รับสมัครออนไลน์
คณะทันตแพทยศาสตร์
FACULTY OF DENTISTRY
3310CG00 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
GRADUATE DIPLOMA IN CLINICAL SCIENCE PROGRAM IN MAXILLOFACIAL PROSTHETICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
3319CG01 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ปริทันตวิทยา 5 ปิดรับสมัคร
GRADUATE DIPLOMA IN CLINICAL SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY PERIODONTICS
3319CG02 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง 6 ปิดรับสมัคร
GRADUATE DIPLOMA IN CLINICAL SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY ADVANCED GENERAL DENTISTRY
3319CG03 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิทยาระบบบดเคี้ยว 1 ปิดรับสมัคร
GRADUATE DIPLOMA IN CLINICAL SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY MASTICATORY SCIENCE
3319CG04 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล 12 ปิดรับสมัคร
GRADUATE DIPLOMA IN CLINICAL SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY
3319CG05 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ เวชศาสตร์ช่องปาก 2 ปิดรับสมัคร
GRADUATE DIPLOMA IN CLINICAL SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY ORAL MEDICINE
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
FACULTY OF TROPICAL MEDICINE
4804CG00 ประกาศนียบัตรบัณฑิตอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE (INTERNATIONAL PROGRAM)
4806CG00 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 10 ปิดรับสมัคร
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN BIOMEDICAL AND HEALTH INFORMATICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะสัตวแพทยศาสตร์
FACULTY OF VETERINARY SCIENCE
6702CG00 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) 6 ปิดรับสมัคร
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL VETERINARY SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะกายภาพบำบัด
FACULTY OF PHYSICAL THERAPY
6802CG00 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก 15 ปิดรับสมัคร
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL PHYSICAL THERAPY
สอบถามข้อมูล