ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้สนใจเข้าศึกษา

           

 

หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาที่เปิดรับ จำนวนรับ (คน) รับสมัครออนไลน์
คณะทันตแพทยศาสตร์
FACULTY OF DENTISTRY
3310CG00 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCE IN MAXILLOFACIAL PROSTHETICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
3319CG01 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมทั่วไป 4 ปิดรับสมัคร
GRADUATE DIPLOMA IN CLINICAL SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY GENERAL DENTISTRY
3319CG02 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก - ไม่เปิดรับสมัคร
GRADUATE DIPLOMA IN CLINICAL SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY PEDIATRIC DENTISTRY
3319CG03 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมหัตถการ - ไม่เปิดรับสมัคร
GRADUATE DIPLOMA IN CLINICAL SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY OPERATIVE DENTISTRY
3319CG04 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกปริทันตวิทยา 4 ปิดรับสมัคร
GRADUATE DIPLOMA IN CLINICAL SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY PERIODONTICS
3319CG05 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล - ไม่เปิดรับสมัคร
GRADUATE DIPLOMA IN CLINICAL SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY ORAL AND MAXILLOFACIAL RADIOLOGY
3319CG06 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์ - ไม่เปิดรับสมัคร
GRADUATE DIPLOMA IN CLINICAL SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY ENDODONTICS
3319CG07 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกวิทยาระบบบดเคี้ยว 1 ปิดรับสมัคร
GRADUATE DIPLOMA IN CLINICAL SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY MASTICATORY SCIENCE
3319CG08 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกเวชศาสตร์ช่องปาก 2 ปิดรับสมัคร
GRADUATE DIPLOMA IN CLINICAL SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY ORAL MEDICINE
3319CG09 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 18 ปิดรับสมัคร
GRADUATE DIPLOMA IN CLINICAL SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
FACULTY OF TROPICAL MEDICINE
4804CG00 ประกาศนียบัตรบัณฑิตอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 30 ปิดรับสมัคร
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE (INTERNATIONAL PROGRAM)
4806CG00 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 7 ปิดรับสมัคร
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN BIOMEDICAL AND HEALTH INFORMATICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะสัตวแพทยศาสตร์
FACULTY OF VETERINARY SCIENCE
6702CG00 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) 6 ปิดรับสมัคร
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL VETERINARY SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะกายภาพบำบัด
FACULTY OF PHYSICAL THERAPY
6802CG01 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก วิชาเอกกายภาพบำบัดการจัด ดัด ดึง 10 ปิดรับสมัคร
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL PHYSICAL THERAPY MAJOR IN MANIPULATIVE PHYSICAL THERAPY
6802CG02 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก วิชาเอกกายภาพบำบัดโรคหลอดเลือดสมอง 5 ปิดรับสมัคร
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL PHYSICAL THERAPY MAJOR IN STROKE PHYSICAL THERAPY
6802CG03 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก วิชาเอกกายภาพบำบัดเด็ก 5 ปิดรับสมัคร
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL PHYSICAL THERAPY MAJOR IN PEDIATRIC PHYSICAL THERAPY
6802CG04 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก วิชาเอกกายภาพบำบัดชุมชนและการส่งเสริมสุขภาพ - ไม่เปิดรับสมัคร
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL PHYSICAL THERAPY MAJOR IN COMMUNITY AND HEALTH PROMOTION PHYSICAL THERAPY
6802CG05 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก วิชาเอกกายภาพบำบัดระบบหายใจ และหัวใจหลอดเลือด - ไม่เปิดรับสมัคร
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL PHYSICAL THERAPY MAJOR IN RESPIRATORY AND CARDIOVASCULAR SYSTEM PHYSICAL THERAPY
สอบถามข้อมูล