ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้สนใจเข้าศึกษา

           

 

หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

สาขาวิชาที่เปิดรับ จำนวนรับ (คน) รับสมัครออนไลน์
คณะทันตแพทยศาสตร์
FACULTY OF DENTISTRY
3310CG00 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
GRADUATE DIPLOMA IN CLINICAL SCIENCE PROGRAM IN MAXILLOFACIAL PROSTHETICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
3319CG00 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ - ติดต่อหลักสูตร
GRADUATE DIPLOMA IN CLINICAL SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
FACULTY OF TROPICAL MEDICINE
4804CG00 ประกาศนียบัตรบัณฑิตอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) - ติดต่อหลักสูตร
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE (INTERNATIONAL PROGRAM)
4806CG00 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 10 สมัครเรียน
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN BIOMEDICAL AND HEALTH INFORMATICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะสัตวแพทยศาสตร์
FACULTY OF VETERINARY SCIENCE
6702CG00 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) 6 สมัครเรียน
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL VETERINARY SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
คณะกายภาพบำบัด
FACULTY OF PHYSICAL THERAPY
6802CG00 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก - ติดต่อหลักสูตร
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL PHYSICAL THERAPY
สอบถามข้อมูล