นักศึกษาปัจจุบัน สวัสดิการ / บริการทั่วไป

สวัสดิการ / บริการทั่วไป

ทั้งหมด
บัตรประจำตัวนักศึกษา
ด้านสุขภาพ
การเดินทาง
หอพัก
การจ่ายเงินสงเคราะห์
การผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร
การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
บัตรประจำตัวนักศึกษา
รน. 002 แบบขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
บัตรประจำตัวนักศึกษา
ระบบการให้บริการสุขภาพนักศึกษา ม.มหิดล พื้นที่ศาลายา
ด้านสุขภาพ
วิธีการรับบริการสุขภาพนักศึกษา ม.มหิดล พ.ศ. 2561
ด้านสุขภาพ
ลงทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาล
ด้านสุขภาพ
หน่วยบริการทันตกรรมนักศึกษา
ด้านสุขภาพ
หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา
ด้านสุขภาพ
หนังสือแสดงเจตนาในการขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ
ด้านสุขภาพ
ใบคำร้องขอเบิกค่ารักษาพยาบาล/ค่าทันตกรรม
ด้านสุขภาพ
รถโดยสารรับ-ส่ง ระหว่างวิทยาเขต (Shuttle Bus)
การเดินทาง
Salaya Link Timetable
การเดินทาง
บริการรถราง
การเดินทาง
รายชื่อหอพักในเขตพื้นที่ต่างๆ
หอพัก
บริการด้านการเงินสงเคราะห์นักศึกษา
การจ่ายเงินสงเคราะห์
การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปี 2563
การผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร