นักศึกษาปัจจุบัน สวัสดิการ / บริการทั่วไป

สวัสดิการ / บริการทั่วไป

ทั้งหมด
บัตรประจำตัวนักศึกษา
ด้านสุขภาพ
การเดินทาง
หอพัก
การจ่ายเงินสงเคราะห์
การผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร
การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
บัตรประจำตัวนักศึกษา
รน. 002 แบบขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
บัตรประจำตัวนักศึกษา
ระบบการให้คำปรึกษาออนไลน์
ด้านสุขภาพ
ระบบการให้บริการสุขภาพนักศึกษา ม.มหิดล พื้นที่ศาลายา
ด้านสุขภาพ
หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559
ด้านสุขภาพ
ลงทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาล
ด้านสุขภาพ
คุู่มือการลงทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาล
ด้านสุขภาพ
หน่วยทันตกรรมที่นักศึกษามีสิทธิใช้บริการ
ด้านสุขภาพ
คู่มือ สุขภาพนักศึกษา
ด้านสุขภาพ
หนังสือแสดงเจตนาในการขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ
ด้านสุขภาพ
ใบคำร้องขอเบิกค่ารักษาพยาบาล/ค่าทันตกรรม
ด้านสุขภาพ
รถโดยสารรับ-ส่ง ระหว่างวิทยาเขต (Shuttle Bus)
การเดินทาง
Salaya Link Timetable
การเดินทาง
บริการรถราง
การเดินทาง
รายชื่อหอพักในเขตพื้นที่ต่างๆ
หอพัก
การเปิดชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) ชั้นปีสูง ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)
หอพัก
การเปิดชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
หอพัก
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2557
การจ่ายเงินสงเคราะห์
การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปี 2563
การผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร