นักศึกษาปัจจุบัน

Student Service System

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการลงทะเบียน และการชำระเงิน

ลำดับ แบบฟอร์ม ชื่อแบบฟอร์ม ภาษาไทย English
1 AS-B-34 Checking Abstract / Submission for Dean's Signature - English
2 AS-3-04 การลงทะเบียนศึกษาบางรายวิชาของบุคคลภายนอก ภาษาไทย English
3 AS-3-08 ขอลงทะเบียนต่างสถาบัน/ต่างคณะ (ที่ไม่ได้สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย) ภาษาไทย English
4 AS-3-12 Examination Grades - English
5 AS-3-13 To Change The "I" Grade - English
6 บฑ.46 แบบประเมินรายวิชา ภาษาไทย English
7 HD-01 Request to register after Registration Deadline - English
8 HD-02 คำร้องทั่วไป ภาษาไทย English
9 HD-03 คำร้องขอลาออก ภาษาไทย English
10 HD-04 คำร้องขอลาพักการศึกษา ภาษาไทย English
11 HD-05 คําร้องขอเปลี่ยนแปลงระดับการศึกษา ภาษาไทย -
12 HD-06 ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาษาไทย English
13 HD-08 แบบฟอร์มการขอคืนเงินค่าหน่วยกิต ภาษาไทย English

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล