นักศึกษาปัจจุบัน

Student Service System

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการลงทะเบียน และการชำระเงิน

ลำดับ แบบฟอร์ม ชื่อแบบฟอร์ม ภาษาไทย English
1 AS-B-34 Checking Abstract / Submission for Dean's Signature - English
2 AS-3-04 การลงทะเบียนศึกษาบางรายวิชาของบุคคลภายนอก ภาษาไทย English
3 AS-3-05 ขอคืนเงินค่าหน่วยกิต ภาษาไทย English
4 AS-3-06 Request to register after Registration Deadline - English
5 AS-3-07 คําร้องขอเปลี่ยนระดับการศึกษา ภาษาไทย -
6 AS-3-08 ขอลงทะเบียนต่างสถาบัน/ต่างคณะ (ที่ไม่ได้สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย) ภาษาไทย English
7 AS-3-09 ขอลาพักการศึกษา/ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา ภาษาไทย English
8 AS-3-10 คำร้องทั่วไป ภาษาไทย English
9 AS-3-12 Examination Grades - English
10 AS-3-13 To Change The "I" Grade - English
11 AS-3-15 แบบฟอร์ม ขอขยายเวลาศึกษาต่อ ภาษาไทย English
12 บฑ.46 แบบประเมินรายวิชา ภาษาไทย English