แบบฟอร์มเกี่ยวกับการลงทะเบียน และการชำระเงิน

ลำดับ แบบฟอร์ม ชื่อแบบฟอร์ม ภาษาไทย English
1 AS-B-34 Checking Abstract / Submission for Dean's Signature - English
2 AS-3-04 การลงทะเบียนศึกษาบางรายวิชาของบุคคลภายนอก ภาษาไทย English
3 AS-3-12 Examination Grades - English
4 AS-3-13 To Change The "I" Grade - English
5 บฑ.46 แบบประเมินรายวิชา ภาษาไทย English
6 RA-01 Request to register after Registration Deadline - English
7 RA-02 คำร้องทั่วไป ภาษาไทย English
8 RA-03 คำร้องขอลาออก ภาษาไทย English
9 RA-04 คำร้องขอลาพักการศึกษา ภาษาไทย English
10 RA-05 คําร้องขอเปลี่ยนแปลงระดับการศึกษา ภาษาไทย -
11 RA-06 ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาษาไทย English
12 RA-08 แบบฟอร์มการขอคืนเงินค่าหน่วยกิต ภาษาไทย English
13 RA-09 แบบฟอร์มขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน (สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล) ภาษาไทย English
14 RA-10 แบบฟอร์มขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน (สำหรับนักศึกษาต่างสถาบันที่ต้องการลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยมหิดล) ภาษาไทย English

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่