เกี่ยวกับเรา ประวัติบัณฑิตวิทยาลัย

ประวัติบัณฑิตวิทยาลัย


สภามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 77/2505 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2505 มีมติรับหลักการ โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย และสภาการศึกษาแห่งชาติ ได้รับหลักการ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2505

ต่อมาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507 บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้รับการ จัดตั้งอย่างเป็นทางการ โดยพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และเปิดรับนักศึกษาครั้งแรก ในภาคต้นปีการศึกษา 2505 นั้นเอง

เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดตั้ง ขึ้นเป็นหน่วยงานระดับคณะ เมื่อครั้ง มหาวิทยาลัยมหิดล ยังมีชื่อว่า มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ดังนั้น ภารกิจ ที่กำหนดไว้ เมื่อแรกตั้ง จึงมุ่งเน้น เป็นแหล่งผลิต อบรม แพทย์เฉพาะทาง ในประเทศไทย และเป็นแหล่งผลิตอาจารย์ ให้โรงเรียนแพทย์ รวมถึงอาจารย์ ที่จะสอนในคณะทันตแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ โดยเฉพาะ ในสาขาวิชา ทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์พื้นฐาน ซึ่งเป็นสาขาวิชา ที่ขาดแคลน รวมทั้ง ส่งเสริมและ สนับสนุนให้เกิด การค้นคว้าและวิจัย ปัญหาทางการแพทย์ และการสาธารณสุข

งานด้านบัณฑิตศึกษา ในระยะเริ่มแรก ได้รับความช่วยเหลือ ด้านการจัดการเรียนการสอน จากมูลนิธิร้อกกี้เฟลเลอร์ ที่คณะวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชา ทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ซึ่งจัดการเรียนการสอน ในลักษณะหลักสูตรนานาชาติ เนื้อหาหลักสูตร ของต่างประเทศ ใช้ภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน และมีชาวต่างประเทศ เข้ามาร่วมศึกษา จากปี พ.ศ.2505 จนถึงปัจจุบัน จำนวนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 275 หลักสูตรสาขาวิชา กระจายอยู่ ในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
 • กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์
 • กลุ่มสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์
 • กลุ่มภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมและการศึกษา
 • กลุ่มทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ภาพนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ภาพอาคารบัณฑิตวิทยาลัย
ภาพนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาพนักวิทยาศาสตร์มหิดล
ในระยะเวลา 59 ปีที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยได้รับการพัฒนา ภายใต้การบริหารงานของคณบดี 10 ท่าน คือ
 • 19 มีนาคม 2566 - ปัจจุบัน

  ลำดับที่ 10

  ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา
  Image description
 • 19 มีนาคม 2558 - 18 มีนาคม 2566

  ลำดับที่ 9

  ศ.ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์
  Image description
 • 1 ตุลาคม 2550 -18 มีนาคม 2558

  ลำดับที่ 8

  ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ
  รูปภาพ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ
 • 1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2550

  ลำดับที่ 7

  ศ.ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์
  รูปภาพ ศ.ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์
 • 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2548

  ลำดับที่ 6

  ศ.ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์
  รูปภาพ ศ.ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์
 • 1 ตุลาคม 2541 - 30 กันยายน 2545

  ลำดับที่ 5

  ศ.ดร.เลียงชัย ลิ้มล้อมวงค์
  รูปภาพ ศ.ดร.เลียงชัย ลิ้มล้อมวงค์
 • 11 เมษายน 2539 - 30 กันยายน 2541

  ลำดับที่ 4

  ศ.นพ.อดุลย์ วิริยเวชกุล
  รูปภาพ ศ.นพ.อดุลย์ วิริยเวชกุล
 • 18 มกราคม 2523 - 10 เมษายน 2539

  ลำดับที่ 3

  รศ.นพ.ดร.มันตรี จุลสมัย
  รูปภาพ รศ.นพ.ดร.มันตรี จุลสมัย
 • 30 ตุลาคม 2516 - 29 ตุลาคม 2523

  ลำดับที่ 2

  ศ.นพ.ดร.ณัฐ ภมรประวัติ
  รูปภาพ ศ.นพ.ดร.ณัฐ ภมรประวัติ
 • 18 พฤษภาคม 2508 - 20 สิงหาคม 2516

  ลำดับที่ 1

  ศ.นพ.สวัสดิ์ สกุลไทย์
  รูปภาพ ศ.นพ.สวัสดิ์ สกุลไทย์

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่