นักศึกษาปัจจุบัน กำหนดการสำเร็จการศึกษา

กำหนดการสำเร็จการศึกษา

ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2567 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา

บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอกำหนดการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการสำเร็จการศึกษา และกำหนดวันสุดท้ายที่นักศึกษาจะส่งเอกสารหลักฐานการขอสำเร็จการศึกษา เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนักศึกษาต้องปฏิบัติให้ครบตามเกณฑ์การขอสำเร็จการศึกษาและส่งเอกสารการขอสำเร็จการศึกษามายังบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 16.30 น. ตามรายละเอียด ดังนี้
ลำดับ รายละเอียดที่นักศึกษาต้องปฏิบัติให้ครบตามเกณฑ์การขอสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท
หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก
หลักสูตรระดับ
ป.บัณฑิต / ป.บัณฑิตชั้นสูง
1. ศึกษารายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตรและได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
3. ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ
4. ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม (Soft Skills) ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย (นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559)
5. สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ปรากฏผล "ผ่าน" (เฉพาะผู้เรียนหลักสูตรปริญญาโทแผน ข) - -
6. สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ปรากฏผล “ผ่าน” (เฉพาะหลักสูตรปริญญาเอก) - -
7. สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ปรากฏผล “ผ่าน” -
8. ส่ง วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ออนไลน์ -
9. ส่งหลักฐานการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ -
10. ส่งหลักฐานการเผยแพร่สารนิพนธ์ที่สามารถสืบค้นได้ (เฉพาะผู้เรียนหลักสูตรปริญญาโท แผน ข ที่ศึกษาในหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558) - -
11. หลักสูตรส่ง บฑ.5 เสนอขออนุมัติปริญญา ภายใน 10 มิ.ย. 2567 เวลา 16.30 น. ภายใน 10 มิ.ย. 2567 เวลา 16.30 น. -
12. หลักสูตรส่ง บฑ.34 เสนอขออนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิต / ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง - - ภายใน 10 มิ.ย. 2567 เวลา 16.30 น.

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่