นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
นักศึกษาปัจจุบัน

e-registration

กำหนดสอบวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

  เดือนตุลาคม 2562

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 COMPUTER-AIDED DETECTION OF CELLULAR MARKERS IN OVARIAN TUMOR DERIVED FROM HIGH GRADIENT MAGNETIC SEPARATION รายละเอียด
2 INEQUITIES IN ACCESS TO MATERNAL AND CHILD HEALTH SERVICES IN INDONESIA: AN ANALYSIS AMONG HIGH, MIDDLE, AND LOW INCOME PROVINCES รายละเอียด
3 PROCESS OPTIMIZATION ON ANTIOXIDANT AND ALPHA-GLUCOSIDASE INHIBITORY ACTIVITIES OF MESONA CHINENSIS WATER EXTRACT AND THE DEVELOPMENT OF ITS FUNCTIONAL FOODS รายละเอียด
4 DOXYCYCLINE RESPONSE IN ACUTE FEBRILE ILLNESS AT UMPHANG HOSPITAL รายละเอียด
5 กลไกระดับโมเลกุลและการส่งสัญญาณของการกระตุ้นอะดีโนซีนรีเซปเตอร์ต่อการยับยั้งการเกิดภาวะพังผืดหัวใจ รายละเอียด
6 การประเมินระบบบริการสุขภาพในการจัดการการคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย รายละเอียด
7 การเปรียบเทียบการวัดปริมาณรังสีระหว่างหัววัดรังสีชนิดสารกึ่งตัวนำและชนิดบรรจุก๊าซในเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปและเครื่องฟลูออโรสโคปี รายละเอียด
8 การเปรียบเทียบพารามิเตอร์เชิงรังสีคณิตของไขกระดูกจากภาพถ่ายทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ระหว่างโปรแกรมเชิงพาณิชย์และโปรแกรมไมโครซอฟท์เอกซ์เซลในผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ รายละเอียด
9 การพัฒนาวิธีการตรวจทางภูมิคุ้มกันเพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อโบทูลินัมท็อกซินเอและต่อโปรตีนประกอบในผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยโบทูลินัมท็อกซินเอ รายละเอียด
10 การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัสเดงกี่โดยเทคนิค ดิจิตอลพีซีอาร์ (DIGITAL PCR) กับเทคนิคเรียลไทม์พีซีอาร์ (REAL-TIME PCR) ในผู้ติดเชื้อไวรัสโรคไข้เลือดออกชนิดไม่รุ่นแรง (DF) และรุนแรง (DHF) รายละเอียด
11 ความชุก และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มน้ำหนักตัวในระยะตั้งครรภ์ที่ไม่เหมาะสม ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์น้ำหนักเกิน/อ้วน รายละเอียด
12 ความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกใช้รหัสพันธุกรรมและการทำงานเชิงชีวภาพของไวรัส รายละเอียด
13 บทบาทของไมโครพาร์ทิเคิลที่ได้จากผู้ป่วยธาลัสซีเมียต่อการเกิดพยาธิสภาพของเซลล์หัวใจ รายละเอียด
14 ปัจจัยทำนายการเลิกสูบบุหรี่ในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียด
15 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะเปราะบางของผู้สูงอายุ รายละเอียด
16 ผลของโปรแกรมส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างมารดา-ทารกต่อการตอบสนองความต้องการของทารกและความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดา-ทารกในมารดาที่มีบุตรคนแรก รายละเอียด
17 แรงสนับสนุนทางสังคมและการปฏิบัติหน้าที่ครอบครัวต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดนครสวรรค์: การวิเคราะห์พหุระดับ รายละเอียด
18 เหตุการณ์ซึ่งเป็นอันตรายในการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตระหว่างโรงพยาบาล: การศึกษาแบบย้อนหลัง รายละเอียด
19 อิทธิพลของความทุกข์ทรมานจากอาการ ภาวะซึมเศร้า และการสนับสนุนทางสังคม ต่อความผาสุกทางจิตวิญญาณในผู้สูงอายุโรคมะเร็งระยะลุกลาม รายละเอียด

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 GREENHOUSE GAS EMISSION FROM MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT OF THREE CITIES (YANGON, MANDALAY AND NAY PYI TAW) OF MYANMAR รายละเอียด
2 QUANTIFYING ATHLETES' PERFORMANCE VIA QEEG รายละเอียด
3 EFFECT OF ARTIFICIAL LIGHT AND SOILLESS CULTURE SYSTEM ON CUTTING PROPAGATION AND LEAF QUALITY OF MULBERRY PLANT (MORUS ALBA L.) รายละเอียด
4 การเตรียมอนุภาคพอลิ(แลคไทด์-โค-ไกลโคไลด์) ที่มีหมู่ฟังก์ชันไคโตซานและการประยุกต์ใช้ รายละเอียด
5 การบูรณาการทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศและทฤษฏีการเผยแพร่นวัตกรรมเพื่อทำความเข้าใจและทำนายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการเทคโนโลยีใช้บริการด้วยตนเอง รายละเอียด
6 การพัฒนาชุดตรวจแบบอิมมูโนโครมาโทกราฟีสำหรับการตรวจเชื้อไวรัส BK โดยอาศัยอนุภาคควอนตัมดอท รายละเอียด
7 การแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพระหว่างโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน รายละเอียด
8 การศึกษา miRNAs ซึ่งควบคุมการแสดงออกของยีน Pyruvate Carboxylase รายละเอียด
9 การศึกษาความคาดหวังและการรับรู้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในด้าน E-TOURISM รายละเอียด
10 การหารูปแบบการจัดวางที่ดีที่สุดด้วยวิธีกบกระโดด รายละเอียด
11 แบบจำลองจำแนกข้อความสำหรับคดีเกี่ยวกับการปกครองในประเทศไทย กรณีศึกษาความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ รายละเอียด

สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 MODERNITY AND THE TIMING OF FIRST MARRIAGE AND FIRST CHILDBEARING IN MYANMAR: ANALYSIS OF DEMOGRAPHIC HEALTH SURVEY 2015-16 รายละเอียด
2 THE DEVELOPMENT OF HAPPY SECONDARY SCHOOL MODEL IN THAILAND รายละเอียด
3 THE THAI DEBATE FOR AND AGAINST BHIKKHUNI ORDINATION IN THE THAI SANGHA รายละเอียด
4 PERMISSION-BASED MOBILE MARKETING IN BANGKOK รายละเอียด
5 การตีความคัมภีร์พุทธ: ความหมายธรรมของพุทธทาสกับเอกเทวนิยมของอิสลาม รายละเอียด
6 การพัฒนาของสื่อนวัตกรรมเพื่อการสื่อสารขององค์กรปกครองสงฆ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย รายละเอียด
7 การมีส่วนร่วมของประชาชนในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน รายละเอียด
8 การศึกษาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดกฎหมายจากการปลูกสร้างสถานที่พักตากอากาศ บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติทับลาน รายละเอียด
9 การสร้างความชอบธรรมผ่านการประกอบสร้างภาพศัตรูของชาติในรายการคืนความสุข รายละเอียด
10 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักเรียนในการ เข้าศึกษาต่อโรงเรียนดุริยางค์เหล่าทัพ รายละเอียด
11 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสนับสนุนศิลปินเพลงสมัยนิยมของผู้บริโภคชาวไทย: กรณีศึกษาค่ายเพลง เลิฟ อิส รายละเอียด
12 พฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนชุมชนคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม รายละเอียด
13 รูปแบบการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสารทางการตลาดของวงออเครสตร้าระดับนานาชาติ รายละเอียด
14 รูปแบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหลังพ้นโทษในประเทศไทย รายละเอียด
15 อัตลักษณ์และความเป็นอื่นในพุทธเถรวาทไทย กรณีศึกษา วัดป่าแห่งหนึ่ง รายละเอียด