นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
นักศึกษาปัจจุบัน

Student Service System

กำหนดสอบวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

  เดือนตุลาคม 2564

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 COST UTILITY ANALYSIS OF ORAL ANTICOAGULANTS FOR STROKE PREVENTION IN ATRIAL FIBRILLATION PATIENTS: A SYSTEMATIC REVIEW AND META ANALYSIS รายละเอียด
2 DENTISTS' AND PARENTS' PERCEPTION OF BEHAVIOR MANAGEMENT TECHNIQUES FOR PRESCHOOL CHILDREN IN VIETNAM รายละเอียด
3 PROGNOSTIC CLINICAL AND LABORATORY INDICATORS IN SEVERE FALCIPARUM MALARIA PATIENTS ADMITTED AT BANGKOK HOSPITAL FOR TROPICAL DISEASES รายละเอียด
4 SERUM PEPTIDOMIC AND PROTEOMIC PROFILES IN DOGS WITH PULMONARY HYPERTENSION SECONDARY TO MITRAL VALVE DISEASE รายละเอียด
5 การเปรียบเทียบทางชีวกลศาสตร์ระหว่างขาข้างถนัดและไม่ถนัดในการลงสู่พื้นด้วยขาข้างเดียว รายละเอียด
6 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่เรื่องการจัดการภาวะวิกฤตในการแพ้ชนิดรุนแรงเพื่อเสริมความรู้และการรับรู้ความสามารถของตนเองในนักศึกษาวิสัญญีพยาบาล รายละเอียด
7 ความถูกต้องและความแม่นยำของการเลือกสีฟันด้วยเครื่องมือต่างๆ รายละเอียด
8 ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมป้องกันโรคไข้หูดับของประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ รายละเอียด
9 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคชิคุนกุนยาของตัวแทนครัวเรือน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียด

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 การออกแบบรูปแบบการดำเนินงานสำหรับการกำกับดูแลข้อมูลแบบอไจล์ไม่รุกรานด้านสุขภาพ แนวทางด้านทิศทางองค์กรและด้านปฏิบัติการในงานการพยาบาล รายละเอียด

สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 ผลของดนตรีบำบัดรูปแบบเสมือนจริงที่มีต่อทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กที่มีภาวะออทิซึม: การวิจัยกรณีศึกษาเดี่ยว รายละเอียด
2 ผลของโปรแกรมเทคนิค 101s การสร้างวินัยเชิงบวกสำหรับผู้ดูแลเด็กปฐมวัยต่อทักษะการใช้เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก การเลี้ยงดูแบบกรอบแนวคิดเติบโต และทักษะทางอารมณ์-สังคมของเด็กปฐมวัย: กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ รายละเอียด