นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
นักศึกษาปัจจุบัน

e-registration

กำหนดสอบวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

  เดือนสิงหาคม 2562

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 AN AUTOMATED ABNORMALITY DETECTION FROM RADIOLOGY LUNG IMAGE (CT SCAN) รายละเอียด
2 FACTORS AFFECTING NUTRITIONAL STATUS AND ACADEMIC PERFORMANCE IN THAI-MYANMAR BORDER PRIMARY SCHOOL AT SUAN PHUENG SUB-DISTRICT, RATCHABURI PROVINCE รายละเอียด
3 ASSESSMENT OF CLLD7, CHC1L, AND p16INK4a PROTEINS IN ORAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA รายละเอียด
4 การศึกษาความแตกต่างระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคมของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจและระบบบังคับบำบัด รายละเอียด
5 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้แนวปฏิบัติเริ่มการเคลื่อนไหวร่างกายโดยเร็วในผู้ป่วยวิกฤต รายละเอียด
6 การออกแบบและติดตั้งชุดสาธิตการระเบิดของฝุ่น รายละเอียด
7 ความชุกของโรคติดเชื้อและผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ในสถานบริบาลผู้สูงอายุโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน กรุงเทพมหานคร รายละเอียด
8 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักหลังผ่าตัด: แบบจำลองเชิงสาเหตุ รายละเอียด
9 ต้นทุนกิจกรรมการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่เป็นผู้ป่วยใน ภายใต้นโยบายระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรณีศึกษาหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลราชวิถี ปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด
10 ปัจจัยทำนายการรบกวนการนอนหลับในเด็กวัยก่อนเรียนที่มีปัญหาการหายใจผิดปกติขณะหลับในเขตกรุงเทพมหานคร รายละเอียด
11 ปัจจัยทำนายการรู้คิดในผู้ป่วยที่มีภาวะหายใจผิดปกติขณะหลับ รายละเอียด
12 ปัจจัยทำนายการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะของผู้สูงอายุ รายละเอียด
13 ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุโรคมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง รายละเอียด
14 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของผู้ดูแลที่ผ่านการอบรมในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตกรุงเทพมหานคร รายละเอียด
15 ผลของโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการดูแลตนเองต่อการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตในผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว รายละเอียด
16 ผลที่เกิดขึ้นทันทีของการยืดกล้ามเนื้อแบบไดนามิค ต่อการทำงานของคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อและสมรรถภาพร่างกายในนักวิ่งระยะไกลเพศชาย รายละเอียด
17 พรูนิตินป้องกันการตายของเซลล์ตับอ่อนชนิดเบต้าที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยเดกซาเมทาโซน ผ่านการยับยั้งไทโรซีนไคเนส รายละเอียด

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 การประยุกต์ใช้อินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหวเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจข้อมูลทางด้านสุขภาพของโรคมะเร็ง รายละเอียด
2 สถาปัตยกรรมองค์กรมหาวิทยาลัยเฉพาะทางพระพุทธศาสนา รายละเอียด

สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 QUEER STUDENTS AND THEIR EFL CLASSROOMS: REVEALING WHAT GOES ON BEYOND THE CLOSED DOOR รายละเอียด
2 SOCIAL ACCEPTANCE AND SOCIAL SUPPORT: FACTORS AFFECTING ILLICIT DRUG RELAPSE IN THAILAND รายละเอียด
3 การควบคุมอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ในประเทศไทย รายละเอียด
4 การพัฒนาชุดการสอนขิมสำหรับใช้ในการเรียนการสอนตามระบบการศึกษาตามอัธยาศัย รายละเอียด
5 การพัฒนาและประสิทธิผลของโปรแกรมการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจและกลไกการเปลี่ยนแปลงการควบคุมอาหารตามบริบทของผู้ป่วยเบาหวาน รายละเอียด
6 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์แหล่งน้ำ กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี รายละเอียด
7 ความเต็มใจในการสื่อสารของผู้เรียน : การศึกษาตามแนวคิดของชวาบ( SCHWABIAN "FOUR COMMONPLACES") รายละเอียด
8 ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานทางสุขภาพในโรงพยาบาล รายละเอียด
9 รูปแบบการใช้ความรุนแรงและแนวทางป้องกันของนักเรียนมัธยมศึกษาหญิงล้วน รายละเอียด