นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
นักศึกษาปัจจุบัน

Student Service System

กำหนดสอบวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

  เดือนกรกฎาคม 2563

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 EFFECT OF RNAi-knockdown OF THE FATTY ACYL - CoA DEHYDROGENASES ON MITOCHONDRIAL SUPERCOMPLEX INTEGRITY IN C.elegans รายละเอียด
2 A STUDY ON BETEL QUID CHEWING BEHAVIOR AND ITS SOCIOECONOMIC ASSOCIATIONS AMONG ADULTS IN MYANMAR: DATA FROM MYANMAR DEMOGRAPHIC AND HEALTH SURVEY 2015-2016. รายละเอียด
3 DEVELOPMENT, CHARACTERIZATION AND BIOPHARMACEUTICS OF A CHITOSAN BASED POLYMERIC DRUG DELIVERY SYSTEM รายละเอียด
4 FACTORS PREDICTING SELF-EFFICACY IN PROVIDING HOME CARE AMONG MOTHERS OF CHILDREN WITH PNEUMONIA IN YANGON, MYANMAR รายละเอียด
5 MALARIA PREVENTION AND CONTROL BEHAVIORS AMONG HOUSEHOLD LEADERS IN ENDEMIC AREAS OF MADAYA TOWNSHIP, MANDALAY REGION, MYANMAR รายละเอียด
6 MOBILIZATION WITH MOVEMENT AS AN ADDITIONAL TREATMENT TO CONVENTIONAL PHYSICAL THERAPY IN INDIVIDUALS WITH SHOULDER IMPINGEMENT SYNDROME รายละเอียด
7 STIGMA AND SUBSTANCE USE AS BARRIERS TO UPTAKE OF HIV TESTING AND COUNSELING AND SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS TESTING SERVICES AMONG SEXUAL MINORITY MEN IN BANGKOK, THAILAND: A SECONDARY DATA ANALYSIS OF THE BANGKOK BEHAVIOR SURVEILLANCE SURVEY (BBSS) [ZOOM Meeting No: 869 2252 7846] รายละเอียด
8 THE BEST TREATMENT FOR THE MANAGEMENT OF HEMODYNAMICALLY SIGNIFICANT PATENT DUCTUS ARTERIOSUS IN PRETERM NEONATES: A NETWORK META-ANALYSIS AND RISK-BENEFIT ANALYSIS รายละเอียด
9 THE UTILIZATION OF THE ANTENATAL CARE (ANC) SERVICES AMONG THE REPRODUCTIVE AGED WOMEN IN THE RURAL AREAS OF BANGLADESH รายละเอียด
10 UTILIZATION OF HARM REDUCTION AMONG DRUG USERS IN NAMHKAN TOWNSHIP, NORTHERN SHAN, MYANMAR รายละเอียด
11 กลยุทธ์ในการจัดการความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการทำนายสุขภาวะทางจิตใจในวัยรุ่น [Microsoft Teams] รายละเอียด
12 การดัดแปลงข้ามวัฒนธรรมและคุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเเบบประเมิน Tinnitus Functional Index ในผู้ป่วยไทย รายละเอียด
13 การทำปุ๋ยมูลไส้เดือนจากขยะอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือนพันธุ์ฟีเรธิมา พิกัวนา รายละเอียด
14 การบ่มเรซินคอมพอสิตทางทันตกรรมในสภาวะอุณหภูมิและแรงดันสูง รายละเอียด
15 การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของยา Exemestane ในการรักษามะเร็งเต้านมระยะกลับเป็นซ้ำเฉพาะที่หรือระยะแพร่กระจาย ในสตรีที่มีภาวะหมดประจำเดือนและมีผลการตรวจตัวรับฮอร์โมนเป็นบวกในประเทศไท รายละเอียด
16 การพัฒนาเทคนิคทางภูมิคุ้มกันวิทยาเพื่อการตรวจวัดเชื้อ Entamoeba histolytica และ Entamoeba moshkovskii รายละเอียด
17 การศึกษาการเปรียบเทียบวิธีประมาณค่าอัตราส่วนออดภายใต้อิทธิพลคงที่ในการวิเคราะห์อภิมาน รายละเอียด
18 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตนกับความกังวลต่อภาวะวิกฤตวัยกลางคนในวัยทำงาน โดยมีความเพียรเป็นตัวแปรส่งผ่านและตัวแปรกำกับ รายละเอียด
19 การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุบูรณะชั่วคราวชนิดบ่มตัวด้วยแสงที่มีไบโอแอกทีฟกลาส รายละเอียด
20 การศึกษาทดสอบความผิดปกติในการสร้างเม็ดเลือดด้วยวิธี whole mount in situ hybridization ในปลาม้าลาย รายละเอียด
21 การศึกษานำร่องการใช้กิจกรรมสื่อสารสุขภาพผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยแอปพลิเคชั่นไลน์ในการส่งเสริมความตั้งใจต่อการหลีกเลี่ยงการเปิดรับสื่อยั่วยุทางเพศ รายละเอียด
22 การศึกษาฤทธิ์ต้านอักเสบและฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดจากขันทองพยาบาท รายละเอียด
23 การออกแบบหุ่นจำลองการฝึกเจาะเยื่อแก้วหูและใส่ท่อระบายในผู้ป่วยเด็กด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพทางการแพทย์และการพิมพ์ต้นแบบสามมิติ รายละเอียด
24 ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบช่องทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง รายละเอียด
25 ความตั้งใจในระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระหว่างมารดาที่ได้รับข้อมูลการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ผ่านสื่อต่างกัน รายละเอียด
26 ความพร้อมของญาติผู้ดูแล การสนับสนุนจากครอบครัวและภาระการดูแลของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะพึ่งพา [Microsoft Teams Meeting No: kwctgqj] รายละเอียด
27 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคติ และการจัดการความปวดเฉียบพลันของพยาบาลในผู้บาดเจ็บที่หน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน [Microsoft Teams Meeting No: oontoiq] รายละเอียด
28 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์กับภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่นในจังหวัดหนึ่ง เขตพื้นที่ภาคกลาง [ZOOM Meeting No: 592 434 9308 Password: 366365] รายละเอียด
29 คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและปัจจัยอิทธิพลในผู้รอดชีวิตจากมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอดกินจ์หลังสิ้นสุดการรักษาหลัก รายละเอียด
30 ต้นทุนการไม่มาทำงานเนื่องจากการเจ็บป่วยในบุคลากรภาครัฐ: กรณีศึกษาในองค์กรภาครัฐแห่งหนึ่ง รายละเอียด
31 แบบแผนและปัญหาการนอนหลับของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและการจัดการของผู้ดูแล รายละเอียด
32 ประสิทธิผลของโปรแกรมอาหารสมดุลและยาบำรุงธาตุเหล็กต่อผลลัพธ์ด้านมารดาและผลลัพธ์การคลอดในสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก รายละเอียด
33 ปัจจัยทำนายอาการเหนื่อยล้าในผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ได้รับยาต้านวัณโรค รายละเอียด
34 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับรู้การทำหน้าที่ด้านการรู้คิดในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงที่ได้รับยาเคมีบำบัด [Microsoft Teams Meeting No: 9jccuol] รายละเอียด
35 ผลกระทบของการวินิจฉัยวัณโรคดื้อยาหลายขนานด้วยเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในภาวะจริงและการจัดการภาวะวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน โรงพยาบาลมะการักษ์ ประเทศไทย รายละเอียด
36 ผลกระทบของสมอลอินเตอร์เฟียริ่งอาร์เอ็นเอต่อกระบวนการสร้างเม็ดสีผิวให้ลดลงสำหรับโรคที่สร้างสีผิวมากผิดปกติ รายละเอียด
37 ผลของการให้คำปรึกษาแนวซาเทียร์แบบกลุ่มที่มีต่อระดับความเครียด ภาระการดูแล และการทำหน้าที่ในครอบครัวของผู้ดูแลเด็กที่มีเชาวน์ปัญญาบกพร่อง รายละเอียด
38 ผลของโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยประยุกต์แบบจำลองข้อมูลข่าวสาร แรงจูงใจและทักษะทางพฤติกรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รายละเอียด
39 ผลของโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนในการดูแลเท้าต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าและภาวะการสูญเสียความรู้สึกที่เท้าในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 รายละเอียด
40 ผลของโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนร่วมกับแรงสนับสนุนของครอบครัวโดยการออกกำลังกายด้วยท่าฤๅษีดัดตน 6 ท่า ต่อระดับความดันโลหิตของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง รายละเอียด
41 ระบาดวิทยาโมเลกุลและคุณลักษณะของเชื้อ Cryptococcus neoformans/ gattii species complex ในยุคก่อนการระบาดของเชื้อ HIV [ZOOM Meeting No: 636 2110 4957 Password : 423667] รายละเอียด
42 ศักยภาพการต้านเชื้อราของสารสกัดแกนในเม็ดมะม่วงและตำรับต่อเชื้อรากลุ่มเดอร์มาโตฟัยท์ รายละเอียด

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 DEVELOPMENT OF EAREEG AND ITS APPLICATION รายละเอียด
2 ROBOT-ASSISTED PERCUTANEOUS PEDICLE SCREW INSERTION รายละเอียด
3 EFFECT OF ZnO FROM VARIOUS COMMERCIALS ON THE CATALYTIC PERFORMANCE OF COPPER-ZINC HYDROXIDE NITRATE รายละเอียด
4 HIGH QUALITY PEROVSKITE THIN FILM VIA VACUUM ASSISTED CRYSTALLIZATION FOR LIGHT EMITTING DIODE APPLICATION [การสอบวิทยานิพนธ์ออนไลน์ Meeting No: 573 357 143] รายละเอียด
5 POSITIVE DEFINITE KERNELS ON SETS OF FINITE SETS WITH APPLICATIONS TO GAUSSIAN PROCESS PROBABILISTIC PREDICTION AND BAYESIAN OPTIMIZATION รายละเอียด
6 REGULATION OF PYRUVATE CARBOXYLASE EXPRESSION BY c-MYC IN BREAST CANCER AND ITS BIOCHEMICAL ROLE IN HUMAN BROWN ADIPOCYTES รายละเอียด
7 STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHARACTERIZATION OF STAPHYLOCOCCUS SIMULANS LYSOSTAPHIN AND ITS DERIVATIVES รายละเอียด
8 การจำแนกประเภทของข้อความในเว็บบอร์ด รายละเอียด
9 การใช้แบคทีเรียโปรไบโอติกผลิตอาร์เอ็นเอสายคู่ในการต้านไวรัสในกุ้ง รายละเอียด
10 การใช้สื่อรูปธรรมสองมิติและสามมิติในหน่วยการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อช่วยนักศึกษาสาขาเคมีสร้างมโนทัศน์เกี่ยวกับสมมาตรของโมเลกุล รายละเอียด
11 การตอบสนองทางพันธุกรรมต่อแบคเทอริโอเฟจของ Clostridium difficile รายละเอียด
12 การติดเชื้อแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอและการเกิดโรคในกุ้ง รายละเอียด
13 การทำงานร่วมกันของแบคทีเรียต้านทานแคดเมียมและพืชในการบำบัดดินปนเปื้อนแคดเมียมโดยใช้การปลูกพืชร่วมกัน [webex Meeting No: 166 334 4229] รายละเอียด
14 การปรับปรุงพื้นผิวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของไดโอดเปล่งแสงชนิดเพอรอฟสไกต์แบบชั้นเดียวและการแปรใช้ใหม่ของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์ที่ใช้คาร์บอนเป็นขั้วไฟฟ้า รายละเอียด
15 การเปรียบเทียบปริมาณการสะสมคาร์บอนในดินในพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด
16 การพัฒนาปฏิกิริยาของออร์โธควิโนนแบบใช้ตัวเร่ง รายละเอียด
17 การพัฒนาโปรแกรมฝึกสมาธิเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยเรียน [webex Meeting No: 166 390 4007 Password : F5FupEhnZ26] รายละเอียด
18 การพัฒนาและทดสอบความแม่นตรงของแบบสอบถามความถี่การบริโภคอาหารสำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่มีภาวะเสี่ยงอ้วนลงพุง รายละเอียด
19 การพิสูจน์หาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในสารสกัด Aquilaria crassna ที่มีคุณสมบัติในการต่อต้านโรคเบาหวาน รายละเอียด
20 การศึกษาผลของพรีไบโอติกส์และลิโปโพลีแซคคาไรด์กับความสมบูรณ์ผนังลำไส้ รายละเอียด
21 การสืบค้นและตรวจสอบคุณสมบัติของยีนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเพศในกุ้งกุลาดำและการควบคุมการแสดงออกของยีนนี้โดย insulin-like androgenic gland hormone รายละเอียด
22 การออกฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดและสารออกฤทธิ์จากปลิงทะเล Holothuria scabra ต่อเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก รายละเอียด
23 เควอซิทินจากสารสกัดเปลือกหอมหัวใหญ่ยับยั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักในการเหนี่ยวนำกระบวนการสร้างหลอดเลือดใหม่ รายละเอียด
24 ผลกระทบของโปรตีนที่ทำหน้าที่จัดการฮีโมโกลบินต่อการตอบสนองยาต้านมาลาเรียและความแข็งแรงของเชื้อ รายละเอียด
25 ผลของการรับแรงร่วมกันระหว่างชั้นดินและโครงสร้างต่อพลศาสตร์ของโครงสร้างกังหันลมนอกชายฝั่ง รายละเอียด
26 ผลของสารสกัดผลมะเกี๋ยงต่อความเสียหายของหน่วยพันธุกรรมจากการเหนี่ยวนำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในเซลล์เม็ดเลือดขาวโมโนไซต์ของมนุษย์ชนิด U937 [webex Meeting No: 166 376 2060] รายละเอียด
27 ผลของแอนโดรกราโฟไลด์ต่อการส่งสัญญาณกระตุ้นตัวรับเอสโตรเจนในเซลล์มะเร็งเต้านม รายละเอียด
28 ผลของฮอร์โมนความเครียดกลูโคคอร์ติคอยด์ต่อการเสื่อมสลายและการสร้างเซลล์ประสาท รายละเอียด
29 แผนการจัดส่งแบบหลายวันสำหรับปัญหาการกระจายสินค้ากรณีสินค้าขาดแคลน [webex] รายละเอียด
30 สารสกัดข้าวไรซ์เบอร์รี่เพาะงอกยับยั้งภาวะเครียดออกซิเดชั่นที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่เเละการลุกลามของเซลล์มะเร็งเต้านม รายละเอียด

สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 CONSEQUENCES OF DEMOGRAPHIC, FAMILY AND COMMUNITY FACTORS ON COMMUTING PATTERNS IN BANGKOK METROPOLITAN REGION รายละเอียด
2 ENHANCING THE ROLE OF NGOS IN THE PHILIPPINES IN PROMOTING AND PROTECTING ENVIRONMENTAL RIGHTS: WITH SPECIAL FOCUS ON THE MINING ACT, 1995 รายละเอียด
3 AN ANALYSIS OF L1 INTERFERENCE IN THE WRITING COMPOSITION OF CAMBODIAN EFL LEARNERS รายละเอียด
4 การจัดทำรูปแบบดีเอ็นเอไบโอเมตริกเพื่อส่งเสริมระบบกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย รายละเอียด
5 การใช้ยาปฏิชีวนะในเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกเชิงพาณิชย์ในบังคลาเทศ: การสำรวจทางมานุษยวิทยาเภสัชกรรม รายละเอียด
6 การแปลอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในหนังสือสารคดี เรื่อง "INTO THE WILD" โดย จอน แครคาวเออร์ และฉบับแปลภาษาไทย เรื่อง "เข้าป่าหาชีวิต" โดย ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ รายละเอียด
7 การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อสร้างเจตคติเชิงบวกของคนในสังคมต่อคนพิการ รายละเอียด
8 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายละเอียด
9 ภาษาและวัฒนธรรมไทยในบริบทร่วมสมัยกับการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐเกอดะฮ์ ประเทศมาเลเซีย [webex Meeting No: 156 233 7654 Password : 5837207] รายละเอียด
10 ยุทธวิธีการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้ระบอบเผด็จการทหาร ศึกษากรณีกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย จังหวัดยโสธร รายละเอียด
11 สมรรถนะการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าทีมที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการทำงานเป็นทีม:กรณีศึกษาองค์การในบริษัทอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติแห่งหนึ่ง รายละเอียด
12 อิทธิพลของพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในกระบวนการยุติธรรมอาญาของประเทศไทย รายละเอียด
13 อิทธิพลของรูปแบบการปรับตัวทางการสื่อสารระหว่างรุ่นอายุและอัตลักษณ์ทางสังคมที่มีผลต่อการทำงานเป็นทีมของบุคลากร : กรณีศึกษาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รายละเอียด