นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
นักศึกษาปัจจุบัน

e-registration

กำหนดสอบวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

  เดือนมกราคม 2563

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 THE ROLE OF miR-7705 AS A POTENTIAL THERAPEUTIC TARGET FOR CHOLANGIOCARCINOMA รายละเอียด
2 การตัดสินใจเลือกใช้บริการแพทย์แผนไทยของผู้สูงอายุในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง รายละเอียด
3 การนำกลับฟอสฟอรัสจากน้ำปัสสาวะและของเสียไม่ไวต่อปฏิกิริยา รายละเอียด
4 การเปรียบเทียบระดับอินเตอร์ลิวคิน 6 ในซีรั่ม และระดับการปวดเมื่อยกระดูกและกล้ามเนื้อ ในผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสัญชาติไทย รายละเอียด
5 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกและการทำงานของอะดิโพเนกทินในโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง รายละเอียด
6 การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพการทำงานกะของเจ้าหน้าที่แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง รายละเอียด
7 ประสิทธิผลของการใช้โรงเรียนเป็นฐานในการใช้โปรแกรมควบคุมลูกน้ำยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออกในเขตชุมชนชานเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า รายละเอียด
8 ปัจจัยทำนายน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นในขณะตั้งครรภ์ของสตรีที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน รายละเอียด
9 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างในโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต รายละเอียด

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 MATH-KINGDOM: A BOARD GAME FOR CONSTRUCTING A MATHEMATICAL CONCEPT OF SET THEORY รายละเอียด
2 MOLECULAR CLONING AND FUNCTIONAL CHARACTERIZATION OF PROTEINS IN THE PIWI SUBFAMILY FROM BLACK TIGER SHRIMP รายละเอียด
3 DECONVOLUTION OF MIXED SEMEN THROUGH SINGLE LEUKOCYTE STR PROFILING รายละเอียด
4 Bin Toxin and Parasporin-2: Interaction and Specification towards Mosquito Larvae and Cancer Cells รายละเอียด
5 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของแลนโซพราโซลและสารอนุพันธ์สำหรับรักษาโรคอ้วน รายละเอียด

สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 EFFECTS OF NON-FORMAL EDUCATION ON QUALITY OF LIFE OF WOMEN UNDER TASHICHHOLING DRUNGKHAG IN SAMTSE, BHUTAN รายละเอียด
2 EFFECTS OF TEACHERS' PROFESSIONAL DEVELOPMENT EFFORTS ON TEACHER WORK PERFORMANCE IN PRIMARY SCHOOLS UNDER CHHUKHA DISTRICT, BHUTAN รายละเอียด
3 FACTORS AFFECTING GRADE 6 STUDENTS' SKILLS IN PRIMARY SCHOOLS IN WANGDUE PHODRANG DISTRICT, BHUTAN รายละเอียด
4 FACTORS AFFECTING THE ACADEMIC PERFORMANCE OF STUDENTS IN LAMGONG MIDDLE SECONDARY SCHOOL PARO, BHUTAN รายละเอียด
5 FACTORS ASSOCIATING TEACHERS' TURNOVER INTENTION IN WANGDUE PHODRANG DISTRICT IN WESTERN PART OF BHUTAN รายละเอียด
6 FACTORS CONTRIBUTING TO THE SUSTANABILITY OF KAGAN COOPERATIVE LEARNING STRUCTURES IN SARPANG CENTRAL SCHOOL รายละเอียด
7 FACTORS INFLUENCING STUDENTS' PARTICIPATION IN CO-CURRICULAR ACTIVITIES IN A WANGCHHU MIDDLE SECONDARY SCHOOL IN CHHUKHA DISTRICT, BHUTAN รายละเอียด
8 RELATIONSHIP AMONG SCHOOL INSTRUCTIONAL LEADERSHIP, SCHOOL MANAGEMENT, AND TEACHER COMPETENCY IN THE SCHOOLS OF GASA DISTRICT OF NORTHERN BHUTAN รายละเอียด
9 THE EFFECT OF WORKPLACE LEARNING ON YOUNG TEACHERS PROFESSIONAL IDENTITY IN HENAN PROVINCE, CHINA รายละเอียด
10 การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมธนารักษ์ รายละเอียด
11 การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในเด็กปฐมวัยด้วยสุนทรียศาสตร์ของดนตรี รายละเอียด
12 การประเมินผลโครงการหลักสูตรการสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียด
13 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุ รายละเอียด
14 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรเทศบาลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม รายละเอียด
15 การศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุในเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียด
16 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐกับผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของกรมธนารักษ์ รายละเอียด
17 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียด
18 ชีวิต สุขภาพ และการต่อสู้เพื่อพื้นที่สาธารณะ ของคนใช้จักรยานในกรุงเทพมหานคร: การศึกษาทางมานุษยวิทยา รายละเอียด
19 แนวทางการพัฒนาหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 รายละเอียด
20 ปัจจัยการรับรู้ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ 25 รายละเอียด
21 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายยุติธรรมชุมชนไปปฏิบัติของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จังหวัดสตูล รายละเอียด
22 ผลของโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยงตามคู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง รายละเอียด