นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
นักศึกษาปัจจุบัน

Student Service System

กำหนดสอบวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

  เดือนกุมภาพันธ์ 2564

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 LOOP-MEDIATED ISOTHERMAL AMPLIFICATION (LAMP) FOR MALARIA DETECTION รายละเอียด
2 การพัฒนาและการตรวจสอบโมเดลภาวะซึม สับสน เฉียบพลันในผู้ป่วยสูงอายุที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล รายละเอียด
3 การพิสูจน์เอกลักษณ์ทางพฤกษศาสตร์และเคมีของเครื่องยาหัวข้าวเย็น (สกุล Smilax) ในประเทศไทย [WebEx Meeting No: 158 508 4520 Password: grad] รายละเอียด
4 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนวุฒิภาวะทางสังคมและคะแนนของแบบทดสอบ เว็กสเลอร์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 ในเด็กกลุ่มออทิสติกที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา รายละเอียด
5 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน สายพันธุ์ Nostoc [WebEx Meeting No: 158 376 8051 Password: grad] รายละเอียด
6 การสอนกระบวนการตัดสินใจของแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินโดยการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ทำได้อย่างไร [Google meet Meeting No: uox-fwti-hnj] รายละเอียด
7 ความยาวทีโลเมียร์ของคนไทยที่มีน้ำหนักปกติ และคนไทยอ้วนในวัยต่างๆ รายละเอียด
8 แบบจำลองเชิงสาเหตุของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในสตรีที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ [ZOOM Meeting No: 735 805 6842 Passcode: 017632] รายละเอียด
9 ประสิทธิผลของอาหารทางการแพทย์ที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำต่อความอิ่ม รายละเอียด
10 ผลของโปรแกรมป้องกันการสูบบุหรี่โดยประยุกต์ทักษะชีวิต ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดนครนายก รายละเอียด
11 ผลหลายมิติของการสั่นสะเทือนทั่วร่างกายในเด็กที่มีข้อเท้าไม่มั่นคงเรื้อรัง: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม [WebEx Meeting No: 184 752 4580 Password: mahidol2021] รายละเอียด
12 ภาวะโภชนาการกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนประจำ รายละเอียด
13 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายรังสีแบบยืดหยุ่นจากยางธรรมชาติและไม่มีส่วนประกอบของตะกั่วเพื่อใช้ในงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ รายละเอียด

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 BETULINIC ACID INDUCES APOPTOTIC CELL DEATH IN CHOLANGIOCARCINOMA CELL LINE KKU-M213 รายละเอียด
2 การกำหนดตำแหน่งช่องจัดเก็บสินค้าด้วยหลักการยศาสตร์ รายละเอียด
3 การแบ่งนับแบบบัญญัติเเห่งหลุมดำแบบสถิตและหมุนเป็นอะตอมแรงโน้มถ่วง รายละเอียด
4 การผลิตก๊าซไฮเทนและถ่านอัดแท่งทางชีวภาพจากของเสียทางการเกษตรและอุตสาหกรรม [WebEx Meeting No: 158 176 1846 Password: EN2422564] รายละเอียด
5 การพัฒนาขนมสโตรปวาเฟิล(Stroopwafel)จากบัวหลวงที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำและมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง รายละเอียด
6 การศึกษาปัจจัยของโฮสต์ที่มีส่วนในกระบวนการออโตฟาจีของเชื้อวัณโรค [WebEx Meeting No: 158 340 7572] รายละเอียด
7 การศึกษาผลของความเครียด ที่มีต่อการกำกับอารมณ์ด้วยวิธีการทางปัญญาที่แตกต่างกัน โดยการวัดการตอบสนองของสมองด้วยคลื่นไฟฟ้าสมองชนิด อีอาร์พี [ZOOM Meeting No: 858 5551 3847] รายละเอียด
8 การออกแบบและการสังเคราะห์สารประกอบอนุพันธ์ของไตรเมทโธพริม เพื่อใช้ในการรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยา รายละเอียด
9 สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดกระเจี๊ยบแดงแห้งและการนำไปใช้ในอาหาร รายละเอียด

สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 ADDRESSING RIGHTS ISSUES IN RESOURCE CONFLICTS IN ODISHA STATE (VEDANTA AND POHANG STEEL COMPANY): 'VALUE-ADEDNESS' OF CONFLICT TRANSFORMATION PARADIGM รายละเอียด
2 ONLINE MARKETING STRATEGIES AS DRIVERS OF BRAND LOVE IN GUITAR BRANDS รายละเอียด
3 WOMEN'S PARTICIPATION IN MODERN CHIN PARLIAMENTARY POLITICS รายละเอียด
4 กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบนิเวศกีฬาในประเทศไทย รายละเอียด
5 การศึกษาทิศทางและแนวทางสำหรับการพัฒนาหลักสูตรดนตรีสมัยนิยมระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย รายละเอียด
6 แนวทางการลดความรุนแรงในสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รายละเอียด
7 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของคนเก่งในระบบราชการผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง กรณีศึกษา ส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการระบบราชการผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง รายละเอียด
8 ผลของการวิเคราะห์อภิมานด้วยตัวแปรหลักต่อการเรียนรู้ภาษาโดยใช้เกมแบบดิจิทัล [WebEx Meeting No: 158 275 0470 Password: 6136836] รายละเอียด