ประชาสัมพันธ์เรื่องเด่น

สมนก 564 การจัดการทุนมนุษย์ในการบริหารงานภาครัฐ  2 หน่วยกิต
สมนก 564 การจัดการทุนมนุษย์ในการบริหารงานภาครัฐ 2 หน่วยกิต
 • รายละเอียดเพิ่มเติม รศ.ดร.กมลพร สอนศรี โทร. 061-359-1694
สมนก 540 องค์การและการจัดการ 3 หน่วยกิต
สมนก 540 องค์การและการจัดการ 3 หน่วยกิต
 • รายละเอียดเพิ่มเติม รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ โทร. 098-916-5624
สมนก 515 นโยบายสาธารณะ 3 หน่วยกิต
สมนก 515 นโยบายสาธารณะ 3 หน่วยกิต
 • รายละเอียดเพิ่มเติม รศ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ โทร. 087-5017-274
EGCH667 SCOPE AND STUDY OF PUBLIC ADMINISTRATION THEORIES 3 Credit
วศคม ๖๖๗ พลังงานหมุนเวียนและเชื้อเพลิงชีวภาพ ๓ หน่วยกิต
 • 1,800 Per Credits
สมนก 511 ขอบข่ายและการศึกษาทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
สมนก 511 ขอบข่ายและการศึกษาทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 • รายละเอียดเพิ่มเติม รศ.ดร.กมลพร สอนศรี gamolporn@gmail.com
สมนก ๕๖๓ นโยบายและการจัดการการคลัง
สมนก 563 นโยบายและการจัดการการคลัง
 • รายละเอียดเพิ่มเติม รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ / e-mail : somboon.sir@mahidol.ac.th
สมนก 580 การจัดการและการพัฒนาท้องถิ่น
สมนก 580 การจัดการและการพัฒนาท้องถิ่น
 • รายละเอียดเพิ่มเติม รศ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ / e-mail : somboon.sir@mahidol.ac.th
ศรวภ๕๐๑ วิทยาภูมิคุ้มกัน ๒ หน่วยกิต
ศรวภ๕๐๑ วิทยาภูมิคุ้มกัน ๒ หน่วยกิต
 • siimphdms@mahidol.ac.th โทร 0 2419 9752
สมนก ๕๗๖ ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ขั้นสูง ๒ หน่วยกิต
สมนก 876 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ขั้นสูง 2 หน่วยกิต
 • รายละเอียดเพิ่มเติม รศ.ดร. กมลพร สอนศรี โทร 061-359-1694
สภกอ ๕๐๒ สรีรวิทยาและชีวเคมีพื้นฐาน ๓ หน่วยกิต
สภกอ 502 สรีรวิทยาและชีวเคมีพื้นฐาน 3 หน่วยกิต
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Chaowanee.chu@mahidol.ac.th
รายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
รายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/Linguistics.RILCA/
สมนก 549 ยุทธศาสตร์การต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ 3 หน่วยกิต
สมนก 549 ยุทธศาสตร์การต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ 3 หน่วยกิต
 • รายละเอียดเพิ่มเติม รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ โทร.098-916-5624
สมนก 541 จริยธรรมในการบริหารงานภาครัฐ 3 หน่วยกิต
สมนก 541 จริยธรรมในการบริหารงานภาครัฐ 3 หน่วยกิต
 • รายละเอียดเพิ่มเติม รศ.ดร.ศิริพร แย้มนิล โทร.089-202-6013
สมนก 533 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 หน่วยกิต
สมนก 533 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 หน่วยกิต
 • รายละเอียดเพิ่มเติม รศ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ โทร.098-916-5624
สมนก 517 การพัฒนาองค์การ 3 หน่วยกิต
สมนก 517 การพัฒนาองค์การ 3 หน่วยกิต
 • รายละเอียดเพิ่มเติม รศ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ โทร.098-916-5624
สมนก 526 การบริหารบริการสาธารณะและประชาสังคม 3 หน่วยกิต
สมนก 526 การบริหารบริการสาธารณะและประชาสังคม 3 หน่วยกิต
 • รายละเอียดเพิ่มเติม อ.ดร.ธีรพัฒน์ อังศุชวาล โทร. 062-2156569 และ 02-441-9330
สมนก 581 นโยบายสาธารณะและการร่วมผลิตเพื่อสังคมผู้สูงอายุ 2 หน่วยกิต
สมนก 581 นโยบายสาธารณะและการร่วมผลิตเพื่อสังคมผู้สูงอายุ 2 หน่วยกิต
 • รายละเอียดเพิ่มเติม รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ e-mail: nopreanue.dhi@mahidol.ac.th
สมนก 577 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐขั้นสูง
สมนก 577 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐขั้นสูง 2 หน่วยกิต
 • รายละเอียดเพิ่มเติม รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ e-mail: nopreanue.dhi@mahidol.ac.th
สมนก 564 การจัดการทุนมนุษย์ในการบริหารงานภาครัฐ
สมนก 564 การจัดการทุนมนุษย์ในการบริหารงานภาครัฐ 2 หน่วยกิต
 • รายละเอียดเพิ่มเติม รศ.ดร.กมลพร สอนศรี โทร. 061-359-1694
สมนก 514 การจัดการการคลัง 3 หน่วยกิต
สมนก 514 การจัดการการคลัง 3 หน่วยกิต
 • รายละเอียดเพิ่มเติม รศ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ โทร. 087-5017-274
สมนก 515 นโยบายสาธารณะ 3 หน่วยกิต
สมนก 515 นโยบายสาธารณะ 3 หน่วยกิต
 • รายละเอียดเพิ่มเติม รศ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ โทร. 087-5017-274
สมนก 576 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ขั้นสูง 2 หน่วยกิต
สมนก 576 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ขั้นสูง 2 หน่วยกิต
 • รายละเอียดเพิ่มเติม รศ.ดร.กมลพร โทร. 061-359-1694
สมนก 511 ขอบข่ายและการศึกษาทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 3 หน่วยกิต
สมนก 511 ขอบข่ายและการศึกษาทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 • รายละเอียดเพิ่มเติม รศ.ดร.กมลพร โทร. 061-359-1694
สวทบ 601 การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ 2 หน่วยกิต
สวทบ 601 การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ
 • อาจารย์ ดร. เพียงใจ พีระเกียรติขจร : piangjai.pee@mahidol.ac.th
สวทบ 603 เทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
สวทบ 603 เทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
 • รศ.ดร. จารุวรรณ วงค์ทะเนตร : โทร.084-504-4051
วิชา NUTS 604 Nutrition and Toxicology
วิชา NUTS 604 Nutrition and Toxicology
 

 • สอบถามการลงทะเบียนที่ คุณดลนภา โทร. 087-1538872
วิชา NUTS 626 Toxicological Principle and Food Safety
วิชา NUTS 626 Toxicological Principle and Food Safety
 • สอบถามการลงทะเบียนที่ คุณดลนภา โทร. 087-1538872
วิชา NUTS 639 ISO/IEC 17025
วิชา NUTS 639 ISO/IEC 17025
 

 • สอบถามการลงทะเบียนที่ คุณดลนภา โทร. 087-1538872
Phonetics and Phonology : LCLG 502
Phonetics and Phonology : LCLG 502
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่ม : www.facebook.com/Linguistics.RILCA/
Multilingualism and Multilingual Education : LCLG 547
Multilingualism and Multilingual Education
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่ม : www.facebook.com/Linguistics.RILCA/
TAI Orthography : LCLG 597
TAI Orthography : LCLG 597
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่ม : www.facebook.com/Linguistics.RILCA/
โครงการ อื่นๆ