รายวิชาสำหรับบุคคลทั่วไป (MAP-C)

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
รายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะกายภาพบำบัด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
รายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์
รายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล