ประชาสัมพันธ์เรื่องเด่น

สมนก 515 นโยบายสาธารณะ 3 หน่วยกิต
สมนก 515 นโยบายสาธารณะ 3 หน่วยกิต
 • รายละเอียดเพิ่มเติม รศ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ โทร. 087-5017-274
สมนก 580 การจัดการและการพัฒนาท้องถิ่น
สมนก 580 การจัดการและการพัฒนาท้องถิ่น
 • รายละเอียดเพิ่มเติม รศ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ โทร. 087-501-7274 / น.ส.ตติยา พนมวัน ณ อยุธยา โทร. 063-452-6664
สมนก 576 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ขั้นสูง 2 หน่วยกิต
สมนก 576 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ขั้นสูง 2 หน่วยกิต
 • รายละเอียดเพิ่มเติม รศ.ดร.กมลพร โทร. 061-359-1694
สมนก 511 ขอบข่ายและการศึกษาทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 3 หน่วยกิต
สมนก 511 ขอบข่ายและการศึกษาทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 • รายละเอียดเพิ่มเติม รศ.ดร.กมลพร โทร. 061-359-1694
สวทบ 601 การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ 2 หน่วยกิต
สวทบ 601 การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ
 • อาจารย์ ดร. เพียงใจ พีระเกียรติขจร : piangjai.pee@mahidol.ac.th
สวทบ 603 เทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
สวทบ 603 เทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
 • รศ.ดร. จารุวรรณ วงค์ทะเนตร : โทร.084-504-4051
วิชา NUTS 604 Nutrition and Toxicology
วิชา NUTS 604 Nutrition and Toxicology
 

 • สอบถามการลงทะเบียนที่ คุณดลนภา โทร. 087-1538872
วิชา NUTS 626 Toxicological Principle and Food Safety
วิชา NUTS 626 Toxicological Principle and Food Safety
 • สอบถามการลงทะเบียนที่ คุณดลนภา โทร. 087-1538872
วิชา NUTS 639 ISO/IEC 17025
วิชา NUTS 639 ISO/IEC 17025
 

 • สอบถามการลงทะเบียนที่ คุณดลนภา โทร. 087-1538872
Phonetics and Phonology : LCLG 502
Phonetics and Phonology : LCLG 502
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่ม : www.facebook.com/Linguistics.RILCA/
Multilingualism and Multilingual Education : LCLG 547
Multilingualism and Multilingual Education
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่ม : www.facebook.com/Linguistics.RILCA/
TAI Orthography : LCLG 597
TAI Orthography : LCLG 597
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่ม : www.facebook.com/Linguistics.RILCA/
โครงการ อื่นๆ