เรื่องที่ประธานหลักสูตรควรให้ความสำคัญ

ระบบโครงการให้ความรู้สำหรับประธานและเจ้าหน้าที่หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย)