เรื่องที่ประธานหลักสูตรควรให้ความสำคัญ

ประเด็นสำคัญๆ สำหรับประธานหลักสูตร

1 (ปี 2563 ปรับรูปแบบการอบรมเป็นอบรมออนไลน์ในระบบ MOOC)
ตารางการจัดโครงการให้ความรู้ สำหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเจ้าหน้าที่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ข้อมูลอื่นๆ

การจัดโครงการให้ความรู้สำหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเจ้าหน้าที่หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
แจ้งเลื่อนการจัดโครงการให้ความรู้สำหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเจ้าหน้าที่หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2563 โดยไม่มีกำหนด (โปรดอบรมในระบบออนไลน์ MUx)

ระบบโครงการให้ความรู้สำหรับประธานและเจ้าหน้าที่หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (สำหรับเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล)

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่