เรื่องที่ประธานหลักสูตรควรให้ความสำคัญ

ประชาสัมพันธ์เรื่องเด่น

การจัดโครงการให้ความรู้สำหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเจ้าหน้าที่หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
แจ้งเลื่อนการจัดโครงการให้ความรู้สำหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเจ้าหน้าที่หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2563 โดยไม่มีกำหนด (โปรดอบรมในระบบออนไลน์ MUx)

ประเด็นสำคัญๆ สำหรับประธานหลักสูตร

ระบบโครงการให้ความรู้สำหรับประธานและเจ้าหน้าที่หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (สำหรับเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล)