ทุนและรางวัลภายในบัณฑิตวิทยาลัย
 

ทุนและรางวัลภายในบัณฑิตวิทยาลัย

ทุนสำหรับนักศึกษาแรกเข้า

ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ
1. ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการ ทุนการศึกษา "ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ" จัดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน สําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาส ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในหลักสูตร/สาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญในการร่วมเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชมหาราช ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี...
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันรับสมัคร

 • รอบที่ 1 (ภาคต้น) : 1 ก.พ - 10 เม.ย. 63
 • รอบที่ 2 (ภาคต้น) : 11 พ.ค. - 10 ส.ค. 63
 • รอบที่ 3 (ภาคปลาย) : 15 พ.ย. - 11 ธ.ค. 63

กำหนดการ
 • รอบที่ 1 (ภาคต้น) : 1 ก.พ - 10 เม.ย. 63
 • รอบที่ 2 (ภาคต้น) : 11 พ.ค. - 10 ส.ค. 63
 • รอบที่ 3 (ภาคปลาย) : 15 พ.ย. - 11 ธ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ประจำปีการศึกษา 2562

รอบที่ 1 รอบที่ 2
แบบเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา

ดาวน์โหลดใบสมัคร


ทุนการศึกษาในระหว่างที่ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การให้เงินยืมเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (Graduate Loan)
2. การให้เงินยืมเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (Graduate Loan)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาทาง การเงินในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดสรรเงินทุนจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นเงินยืมในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าว ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล...
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันรับสมัคร

 • ภาคต้น กรกฎาคม
 • ภาคปลาย ธันวาคม

จำนวนทุน (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • ไม่จำกัด

จำนวนจัดสรร (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • ไม่เกินคนละ 25,000.- บาท
กำหนดการ
 • ภาคต้น กรกฎาคม
 • ภาคปลาย ธันวาคม
ใบสมัครขอรับเงินยืม (GR.SS.06)

ดาวน์โหลดใบสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน

รายชื่อผู้ได้รับทุนยืม

โครงการทุนช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความพิการ
3. โครงการทุนช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความพิการ

เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิการระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยมหิดล...
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันรับสมัคร

 • ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศผลการพิจารณาภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

จำนวนทุน
 • ปริญญาเอก : 5 ทุน
 • ปริญญาโท : 5 ทุน

จำนวนจัดสรร
 • ปริญญาเอก ทุนละ 18,000.- บาท
 • ปริญญาโท ทุนละ 15,000.- บาท
กำหนดการ
 • ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศผลการพิจารณาภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ใบสมัครโครงการทุนฯ (GR.SS.15)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

โครงการทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยที่มีความพิการ
4. โครงการทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยที่มีความพิการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย นักศึกษาพิการของบัณฑิตวิทยาลัย ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักศึกษาพิการของบัณฑิตวิทยาลัยมีจิตสาธารณะและทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม...
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันรับสมัคร ภาคต้น

 • ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
 • ประกาศผลการพิจารณาภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ภาคปลาย
 • ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 1-29 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศผลการพิจารณาภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562

จำนวนทุน
 • ปริญญาเอก : 5 ทุน
 • ปริญญาโท : 10 ทุน

จำนวนจัดสรร
 • ปริญญาเอก ทุนละ 5,000.- บาท
 • ปริญญาโท ทุนละ 4,000.- บาท
กำหนดการ ภาคต้น
 • ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
 • ประกาศผลการพิจารณาภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ภาคปลาย
 • ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 1-29 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศผลการพิจารณาภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562
ใบสมัครโครงการทุนฯ (GR.SS.16)

ดาวน์โหลดใบสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน

รายชื่อผู้ได้รับทุน


ทุน/รางวัลเมื่อนักศึกษาสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์แล้ว

ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศ
5. ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศ

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันรับสมัคร

 • ตลอดปีการศึกษา

จำนวนทุน (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • ไม่จำกัด

จำนวนจัดสรร ปีละไม่เกิน 800,000.- บาท โดยสนับสนุน รายการดังนี้
 • ค่าลงทะเบียน
 • ค่าเดินทาง
 • ค่าเดินทาง
กำหนดการ
 • ตลอดปีการศึกษา
เปิดรับสมัครทุนผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

สมัครทุนออนไลน์

ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
6. ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม
วันรับสมัคร
 • ตลอดปีการศึกษา

จำนวนทุน (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • ไม่จำกัด

จำนวนจัดสรร (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • ปีละไม่เกิน 2,000,000.- บาท เหมาจ่ายตามโซนทวีป
กำหนดการ
 • ตลอดปีการศึกษา
เปิดรับสมัครทุนผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

ปิด
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน

รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 5 รอบที่ 6 / ระงับให้ทุนชั่วคราว
ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับผู้ได้รับทุน

โครงการทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา (RA: Research Assistantships)
7. โครงการทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา (RA: Research Assistantships)

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และคาดหวังให้มีการเพิ่มศักยภาพผลงานวิจัยจาก อาจารย์และนักศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยงานวิจัยนำบัณฑิตศึกษา และในขณะเดียวกัน บัณฑิตศึกษาก็ช่วยส่งเสริมให้งานวิจัยเข้มแข็งยิ่งขึ้น หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตเป็นแหล่งฝึกฝนนักศึกษา บัณฑิตให้ทำงานวิจัยในระดับนานาชาติ เพื่อเตรียมนักศึกษาให้เป็นนักวิจัยหรือนักวิชาการที่สามารถ ทำงานวิจัยอิสระได้ในอนาคต บัณฑิตวิทยาลัยจึงเห็นความจำเป็นในการสนับสนุนทุนผู้ช่วยวิจัยให้แก่ นักศึกษาปริญญาเอก เพื่อให้นักศึกษาที่มีศักยภาพสูงทั้งทางด้านการศึกษาและการวิจัย สามารถทุ่มเท ทำงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ได้เต็มเวลา และสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากลได้ระหว่างเป็น นักศึกษาและเมื่อจบการศึกษาแล้ว...
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายชื่อผู้ได้รับทุน

จำนวนทุน ปริญญาเอก
 • ไม่จำกัด
ปริญญาโท
 • ---

จำนวนจัดสรร (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • ค่าใช้จ่ายรายเดือน 10,000.- บาท/เดือน ไม่เกิน 24 เดือน/ทุน
กำหนดการ
 • ภาคต้น มิถุนายน
 • ภาคปลาย พฤศจิกายน

รายชื่อผู้ได้รับทุน

การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
8. การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ให้อยู่ในระดับที่มีคุณภาพและเป็นสากล จึงให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล... รายละเอียดเพิ่มเติม
วันรับสมัคร

 • กรกฎาคม ของทุกปี

จำนวนทุน (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • 20 ทุน

จำนวนจัดสรร (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • ทุนละ 15,000.- บาท
กำหนดการ
 • ตลอดปีการศึกษา
ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน (G.M.U.A.A -01)

ดาวน์โหลดใบสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน

รายชื่อผู้ได้รับทุน


รางวัลสำหรับนักศึกษา

โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
9. โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ปรากฎเป็นที่ประจักษ์ชัดในด้านคุณภาพจำนวน หลายเรื่อง ดังจะเห็นได้จากการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ยอมรับในวงการวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ และ / หรือมีการจดสิทธิบัตร / ลิขสิทธิ์ รวมทั้งมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในภาครัฐและภาคเอกชน เป็นการนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยมหิดล...
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันรับสมัคร

 • ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2563

จำนวนรางวัล (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • 8 รางวัล

จำนวนจัดสรร
ปริญญาเอก
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น : เงินรางวัล 50,000.- บาท และประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ดี : เงินรางวัล 25,000.- บาท และประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาโท
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น : เงินรางวัล 30,000.- บาท และประกาศเกียรติคุณ รางวัลวิทยานิพนธ์ดี
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ดี : เงินรางวัล 15,000.- บาท และประกาศเกียรติคุณ
กำหนดการ
 • ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2563
เปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

สมัครออนไลน์

การให้รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean's List)
10. การให้รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean's List)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นความสำคัญของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาด้วยผลการศึกษาดีเยี่ยมเป็นที่น่าเชิดชูเกียรติยศ จึงได้ จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สำเร็จการศึกษาดังกล่าวโดยให้มีรางวัลและการบันทึกชื่อไว้ใน "DEAN'S LIST"...
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันรับสมัคร

 • ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

จำนวนรางวัล (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • ไม่จำกัด

รางวัล (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • โล่เกียรติยศ
 • ใบประกาศเกียรติคุณ
 • บันทึก"Dean's List" ในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
กำหนดการ
 • ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
เปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

สมัครออนไลน์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล


รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น
11. รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น

ประเทศไทย 4.0 คือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ "Value-Based Economy" โดยส่งเสริมภาคการผลิตให้ไปสู่การพัฒนาสินค้าเชิงนวัตกรรม ต้องขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ และยกระดับภาคบริการไปสู่งานบริการคุณค่าสูงที่อยู่บนฐานของความรู้และความเชียวชาญ "นวัตกรรม" ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันรับสมัคร

 • ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2563

จำนวนรางวัล
 • รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมระดับดีเด่น (จำนวน 1 รางวัล)
 • รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรม ระดับดีมาก (จำนวน 2 รางวัล)
 • รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรม ระดับดี (จำนวน 3 รางวัล)

รางวัล (ผู้เสนอผลงาน)
 • ระดับดีเด่น 100,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • ระดับดีมาก 50,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • ระดับดี 25,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัล (อาจารย์ที่ปรึกษา)
 • ระดับดีเด่น 100,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • ระดับดีมาก 50,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • ระดับดี 25,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
กำหนดการ
 • ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2563
เปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

สมัครออนไลน์ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 หมู่ 5 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 600-605