ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้สนใจเข้าศึกษา

           

 

หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาที่เปิดรับ จำนวนรับ (คน) รับสมัครออนไลน์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
2035NG00 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก - ติดต่อหลักสูตร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL
2232NG01 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก กุมารเวชศาสตร์ - ติดต่อหลักสูตร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES PEDIATRICS
2232NG02 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก จักษุวิทยา - ติดต่อหลักสูตร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES OPHTHALMOLOGY
2232NG03 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก จิตเวชศาสตร์ - ติดต่อหลักสูตร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES PSYCHIATRY
2232NG04 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก พยาธิวิทยาคลินิก - ติดต่อหลักสูตร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES CLINICAL PATHOLOGY
2232NG05 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก พยาธิวิทยากายวิภาค - ติดต่อหลักสูตร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES ANATOMICAL PATHOLOGY
2232NG06 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก นิติเวชศาสตร์ - ติดต่อหลักสูตร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES FORENSIC MEDICINE
2232NG07 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก เวชศาสตร์นิวเคลียร์ - ติดต่อหลักสูตร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES NUCLEAR MEDICINE
2232NG08 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก รังสีวิทยาวินิจฉัย - ติดต่อหลักสูตร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES DIAGNOSTIC RADIOLOGY
2232NG09 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา - ติดต่อหลักสูตร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES THERAPEUTIC RADIOLOGY AND ONCOLOGY
2232NG10 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิสัญญีวิทยา - ติดต่อหลักสูตร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES ANESTHESIOLOGY
2232NG11 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก เวชศาสตร์ฟื้นฟู - ติดต่อหลักสูตร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES REHABILITATION MEDICINE
2232NG12 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ศัลยศาสตร์ - ติดต่อหลักสูตร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES SURGERY
2232NG13 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ประสาทศัลยศาสตร์ - ติดต่อหลักสูตร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES NEUROLOGICAL SURGERY
2232NG14 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา - ติดต่อหลักสูตร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES UROLOGICAL SURGERY
2232NG15 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก โสต ศอ นาสิกวิทยา - ติดต่อหลักสูตร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES OTOLARYNGOLOGY
2232NG16 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ออร์โธปิดิกส์ - ติดต่อหลักสูตร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES ORTHOPEDICS
2232NG17 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก อายุรศาสตร์ - ติดต่อหลักสูตร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES INTERNAL MEDICINE
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
PRA MONGKUTKLAO COLLEGE OF MEDICINE
3613NG00 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก - ติดต่อหลักสูตร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES
สอบถามข้อมูล