ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้สนใจเข้าศึกษา

           

 

หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาที่เปิดรับ จำนวนรับ (คน) รับสมัครออนไลน์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
2035NG01 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิชาเอกกุมารเวชศาสตร์ - ติดต่อหลักสูตร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES PEDIATRICS
2035NG02 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิชาเอกจักษุวิทยา - ติดต่อหลักสูตร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES OPHTHALMOLOGY
2035NG03 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิชาเอกจิตเวชศาสตร์ - ติดต่อหลักสูตร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES PSYCHIATRY
2035NG04 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิชาเอกนิติเวชศาสตร์ - ติดต่อหลักสูตร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES FORENSIC MEDICINE
2035NG05 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิชาเอกพยาธิวิทยากายวิภาค - ติดต่อหลักสูตร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES ANATOMICAL PATHOLOGY
2035NG06 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิชาเอกพยาธิวิทยาคลินิก - ติดต่อหลักสูตร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES CLINICAL PATHOLOGY
2035NG07 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิชาเอกประสาทศัลยศาสตร์ - ติดต่อหลักสูตร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES NEUROSUGERY
2035NG08 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิชาเอกรังสีวิทยา - ติดต่อหลักสูตร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES RADIOLOGY
2035NG09 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิชาเอกวิสัญญีวิทยา - ติดต่อหลักสูตร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES ANESTHESIOLOGY
2035NG10 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิชาเอกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน - ติดต่อหลักสูตร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES EMERGENCY MEDICINE
2035NG11 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิชาเอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู - ติดต่อหลักสูตร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES REHABILITATIVE MEDICINE
2035NG12 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิชาเอกศัลยศาสตร์ - ติดต่อหลักสูตร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES SURGERY
2035NG13 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิชาเอกศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ - ติดต่อหลักสูตร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES ORTHOPEDIC SURGERY
2035NG14 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิชาเอกสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา - ติดต่อหลักสูตร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
2035NG15 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิชาเอกโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา - ติดต่อหลักสูตร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES OTORHINOLARYNGOLOGY
2035NG16 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิชาเอกอายุรศาสตร์ - ติดต่อหลักสูตร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES INTERNAL MEDICINE
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
PRA MONGKUTKLAO COLLEGE OF MEDICINE
3613NG00 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก - ติดต่อหลักสูตร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES
สอบถามข้อมูล