ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้สนใจเข้าศึกษา

           

 

หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาที่เปิดรับ จำนวนรับ (คน) รับสมัครออนไลน์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
2035NG01 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก กุมารเวชศาสตร์ 23 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES PEDIATRICS
2035NG02 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก กุมารศัลยศาสตร์ 2 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES PEDIATRIC SURGERY
2035NG03 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก จักษุวิทยา 10 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES OPHTHALMOLOGY
2035NG04 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก จิตเวชศาสตร์ 13 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES PSYCHIATRY
2035NG05 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ตจวิทยา 10 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES DERMATOLOGY
2035NG06 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก นิติเวชศาสตร์ 8 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES FORENSIC MEDICINE
2035NG07 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ประสาทศัลยศาสตร์ 4 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES NEUROSURGERY
2035NG08 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก พยาธิวิทยากายวิภาค 6 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES ANATOMICAL PATHOLOGY
2035NG09 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก พยาธิวิทยาคลินิก 2 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES CLINICAL PATHOLOGY
2035NG10 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก รังสีวิทยา 23 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES RADIOLOGY
2035NG11 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิสัญญีวิทยา 27 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES ANESTHESIOLOGY
2035NG12 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก เวชศาสตร์ครอบครัว 4 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES FAMILY MEDICINE
2035NG13 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 6 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES EMERGENCY MEDICINE
2035NG14 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก เวชศาสตร์ฟื้นฟู 10 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES REHABILITATIVE MEDICINE
2035NG15 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก เวชศาสตร์การบริการโลหิต 2 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES TRANSFUSION MEDICINE
2035NG16 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ศัลยศาสตร์ 28 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES SURGERY
2035NG17 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 5 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES UROSURGERY
2035NG18 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 15 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES ORTHOPEDIC SURGERY
2035NG19 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 14 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
2035NG20 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก โสต นาสิก ลาริงช์วิทยา 10 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES OTORHINOLARYNGOLOGY
2035NG21 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก อายุรศาสตร์ 71 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES INTERNAL MEDICINE
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL
2232NG01 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก กุมารเวชศาสตร์ 15 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES PEDIATRICS
2232NG02 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก จักษุวิทยา 8 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES OPHTHALMOLOGY
2232NG03 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก จิตเวชศาสตร์ 11 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES PSYCHIATRY
2232NG04 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก พยาธิวิทยาคลินิก 4 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES CLINICAL PATHOLOGY
2232NG05 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก พยาธิวิทยากายวิภาค 4 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES ANATOMICAL PATHOLOGY
2232NG06 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก นิติเวชศาสตร์ - ไม่เปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES FORENSIC MEDICINE
2232NG07 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 2 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES NUCLEAR MEDICINE
2232NG08 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก รังสีวิทยาวินิจฉัย 20 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES DIAGNOSTIC RADIOLOGY
2232NG09 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 4 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES THERAPEUTIC RADIOLOGY AND ONCOLOGY
2232NG10 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิสัญญีวิทยา 20 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES ANESTHESIOLOGY
2232NG11 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก เวชศาสตร์ฟื้นฟู 5 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES REHABILITATION MEDICINE
2232NG12 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ศัลยศาสตร์ 20 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES SURGERY
2232NG13 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ประสาทศัลยศาสตร์ 4 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES NEUROLOGICAL SURGERY
2232NG14 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 5 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES UROLOGICAL SURGERY
2232NG15 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก โสต ศอ นาสิกวิทยา 7 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES OTOLARYNGOLOGY
2232NG16 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ออร์โธปิดิกส์ 9 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES ORTHOPEDICS
2232NG17 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก อายุรศาสตร์ 22 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES INTERNAL MEDICINE
คณะทันตแพทยศาสตร์
FACULTY OF DENTISTRY
3312NG00 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ) 18 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN ORTHODONTICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
PRA MONGKUTKLAO COLLEGE OF MEDICINE
3613NG01 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิชาเอกกุมารเวชศาสตร์ 12 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES PEDIATRICS
3613NG02 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิชาเอกจักษุวิทยา 5 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES OPHTHALMOLOGY
3613NG03 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิชาเอกจิตเวชศาสตร์ 6 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES PSYCHIATRY
3613NG04 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิชาเอกพยาธิวิทยา 5 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES PATHOLOGY
3613NG05 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิชาเอกรังสีวิทยา 8 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES RADIOLOGY
3613NG06 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิชาเอกวิสัญญีวิทยา 6 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES ANESTHESIOLOGY
3613NG07 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิชาเอกเวชศาสตร์ครอบครัว 8 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES FAMILY MEDICINE
3613NG08 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิชาเอกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 12 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES EMERGENCY MEDICINE
3613NG09 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิชาเอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู 6 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES REHABILITATION MEDICINE
3613NG10 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิชาเอกศัลยศาสตร์ 22 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES SURGERY
3613NG11 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิชาเอกศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 12 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES ORTHOPEDICS
3613NG12 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิชาเอกสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 6 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES OBSTETRICS & GYNECOLOGY
3613NG13 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิชาเอกโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 6 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES OTORHINOLARYNGOLOGY
3613NG14 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิชาเอกอายุรศาสตร์ 50 ปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES MEDICINE
สอบถามข้อมูล