ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้สนใจเข้าศึกษา

           

 

หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาที่เปิดรับ จำนวนรับ (คน) รับสมัครออนไลน์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
2035NG00 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก - ติดต่อหลักสูตร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL
2232NG01 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก กุมารเวชศาสตร์ 15 สมัครเรียน
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES PEDIATRICS
2232NG02 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก จักษุวิทยา 9 สมัครเรียน
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES OPHTHALMOLOGY
2232NG03 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก จิตเวชศาสตร์ 10 สมัครเรียน
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES PSYCHIATRY
2232NG04 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก พยาธิวิทยาคลินิก 4 สมัครเรียน
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES CLINICAL PATHOLOGY
2232NG05 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก พยาธิวิทยากายวิภาค 5 สมัครเรียน
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES ANATOMICAL PATHOLOGY
2232NG06 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก นิติเวชศาสตร์ - ไม่เปิดรับสมัคร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES FORENSIC MEDICINE
2232NG07 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 2 สมัครเรียน
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES NUCLEAR MEDICINE
2232NG08 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก รังสีวิทยาวินิจฉัย 20 สมัครเรียน
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES DIAGNOSTIC RADIOLOGY
2232NG09 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 2 สมัครเรียน
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES THERAPEUTIC RADIOLOGY AND ONCOLOGY
2232NG10 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิสัญญีวิทยา 19 สมัครเรียน
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES ANESTHESIOLOGY
2232NG11 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก เวชศาสตร์ฟื้นฟู 5 สมัครเรียน
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES REHABILITATION MEDICINE
2232NG12 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ศัลยศาสตร์ 20 สมัครเรียน
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES SURGERY
2232NG13 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ประสาทศัลยศาสตร์ 4 สมัครเรียน
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES NEUROLOGICAL SURGERY
2232NG14 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 5 สมัครเรียน
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES UROLOGICAL SURGERY
2232NG15 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก โสต ศอ นาสิกวิทยา 7 สมัครเรียน
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES OTOLARYNGOLOGY
2232NG16 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ออร์โธปิดิกส์ 9 สมัครเรียน
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES ORTHOPEDICS
2232NG17 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก อายุรศาสตร์ 24 สมัครเรียน
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES INTERNAL MEDICINE
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
PRA MONGKUTKLAO COLLEGE OF MEDICINE
3613NG00 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก - ติดต่อหลักสูตร
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES
สอบถามข้อมูล