อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ทุนอุดหนุนการพัฒนาคณาจารย์

ทุนอุดหนุนการพัฒนาคณาจารย์

รายการ Word file Pdf file
ประกาศทุนอุดหนุนการพัฒนาคณาจารย์ --- ภาษาไทย
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ที่สามารถขอรับทุนได้ --- ภาษาไทย English
แบบฟอร์ม บฑ.วน.1 (แบบขอรับทุน) ภาษาไทย English ภาษาไทย English
แบบฟอร์ม บฑ.วน.2 (แบบสรุปผลการเสนอผลงานทางวิชาการ) ภาษาไทย English ภาษาไทย English
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุน --- ---
ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายทุนอุดหนุน ภาษาไทย English ภาษาไทย    English

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการพัฒนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษาไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 จากเงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 1. เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษามาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา หรือ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิจัย ที่ได้รับเชิญให้ทำการสอนนักศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย โดยจะต้องทำการสอนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
 2. ผู้ขอทุนต้อง ต้องไม่เคยได้รับทุนอุดหนุนการพัฒนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ไปนำเสนอ
 3. ผู้ขอทุนจะต้องมีรายชื่อเป็นลำดับแรก หรือ Corresponding Author ของบทคัดย่อผลงานทางวิชาการที่จะนำเสนอ และระบุชื่อของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่อยู่หนึ่งในท้ายชื่อของคณะผู้นำเสนอ
 4. ผู้ขอทุนต้องเป็นผู้เสนอผลงาน ทั้งนี้ผลงานที่จะนำเสนอจะต้องมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดลปรากฎในการนำเสนอผลงานทั้งประเภท Oral Presentation และ Poster Presentation
 5. กรณีผู้ขอทุนได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นด้วย โปรดระบุในแบบฟอร์ม บฑ.วน.1 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา

ผู้ขอทุนที่เคยได้รับทุนอุดหนุนการพัฒนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล หากผลงานนั้นได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการและมี Acknowledgement การได้รับทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย สามารถใช้ผลงานตีพิมพ์ดังกล่าว ประกอบการยื่นขอทุนในครั้งต่อไป และจะได้รับการจัดสรรทุนเต็มจำนวน ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติอื่นครบตามเกณฑ์2. ประเภทของการสนับสนุนเงินอุดหนุนที่จัดสรร

การเสนอผลงานวิชาการที่ขอรับทุนสนับสนุน ต้องเป็นการเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มีระบบการตรวจสอบผลงานทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ที่ชัดเจน มีการลงทะเบียนและกำหนดการประชุมที่แน่นอน และการเสนอผลงานทางวิชาการดังกล่าว ต้องมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. การเป็นวิทยากรในการประชุมนานาชาติ (Invited Speaker)
 2. การเป็นผู้บรรยายในที่ประชุม (Oral presentation หรือ Lecture)
 3. การเป็นผู้แสดงผลงานด้วยภาพ โปสเตอร์ (Poster presentation)
 4. การเสนอผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจากประกาศ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ


3. จำนวนเงินทุนอุดหนุน จำแนกตามทวีป และประเทศ ดังนี้

ทุนสนับสนุนที่บัณฑิตวิทยาลัย จัดสรรให้แต่ละครั้ง จะจัดสรรในลักษณะ "ทุนสมทบ" ตามที่จ่ายจริงตามความจำเป็น ทั้งนี้ จำนวนเงินที่จัดสรรให้ ไม่เกินอัตราตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดไว้ ดังนี้

ประเทศ / ทวีป วิทยากร/Oral Presentation
(ที่ประชุมมีการเสนอผลงาน Oral & Poster)
100 %
Poster Presentation
(ที่ประชุมมีการเสนอผลงาน Poster ประเภทเดียว)
75 %
Poster Presentation
(ที่ประชุมมีการเสนอผลงาน Oral & Poster)
50 %
ทวีปเอเซีย
1. สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง
12,000 บาท 9,000 บาท 6,000 บาท
2. อินเดีย 16,000 บาท 12,000 บาท 8,000 บาท
3. เกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน 20,000 บาท 15,000 บาท 10,000 บาท
4. ญี่ปุ่น 24,000 บาท 18,000 บาท 12,000 บาท
5. อิสราเอล 36,000 บาท 27,000 บาท 18,000 บาท
ทวีปออสเตรเลีย 28,000 บาท 21,000 บาท 14,000 บาท
ทวีปยุโรป 36,000 บาท 27,000 บาท 18,000 บาท
ทวีปแอฟริกา / อเมริกา 40,000 บาท 30,000 บาท 20,000 บาท

4. กำหนดเวลายื่นเอกสารการขอรับทุนมายังบัณฑิตวิทยาลัย

การยื่นขอรับทุนจะกระทำได้หลังจากผู้ขอทุนได้รับการตอบรับให้นำเสนอผลงานจากผู้จัดประชุมแล้วเท่านั้น โดยมีกำหนดเวลาดังนี้

ครั้งที่ ยื่นเอกสารขอรับทุนไม่เกินวันที่ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ระยะเวลาในการเดินทาง
(นับตั้งแต่วันที่เดินทางออกจากประเทศไทย)
1. กันยายน 6 กันยายน  2562 30  กันยายน  2562 1-31 ตุลาคม  2562
2. ตุลาคม 1 ตุลาคม  2562 31  ตุลาคม  2562 1-30 พฤศจิกายน  2562
3. พฤศจิกายน 1 พฤศจิกายน 2562 29  พฤศจิกายน  2562 1-30  ธันวาคม  2562
4. ธันวาคม 2 ธันวาคม 2562 30 ธันวาคม  2562 1-31 มกราคม 2563
5. มกราคม 3 มกราคม 2563 31  มกราคม  2563 1-28 กุมภาพันธ์ 2563
6. กุมภาพันธ์ 3 กุมภาพันธ์ 2563 28  กุมภาพันธ์  2563 1-31  มีนาคม 2563
7. มีนาคม 2 มีนาคม 2563 31 มีนาคม  2563 1-30  เมษายน  2563
8. เมษายน 1 เมษายน 2563 30  เมษายน  2563 1-31 พฤษภาคม  2563
9. พฤษภาคม 1 พฤษภาคม  2563 29  พฤษภาคม  2563 1-30 มิถุนายน  2563
10. มิถุนายน 1 มิถุนายน  2563 30  มิถุนายน  2563 1-31 กรกฎาคม  2563
11. กรกฎาคม 1 กรกฎาคม  2563 31  กรกฎาคม  2563 1-31 สิงหาคม  2563
12. สิงหาคม 3 สิงหาคม  2563 31  สิงหาคม  2563 1-30 กันยายน  2563

หากยื่นขอรับทุนเกินจากวันที่กำหนดไว้ บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา5. เอกสารประกอบการยื่นขอรับทุนอุดหนุน

 1. แบบขอรับทุน (บฑ.วน.1) ที่ผู้ขอทุนกรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์
 2. เอกสารเชิญเป็นวิทยากร (กรณีได้รับเชิญเป็นวิทยากร)
 3. เอกสารตอบรับการเสนอผลงานทางวิชาการเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการจัดการประชุม (การอนุมัติจะเป็นผลต่อเมื่อผู้ขอรับทุนได้แสดงเอกสารตอบรับดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาทุนแล้ว)
 4. บทคัดย่อผลงานทางวิชาการที่จะนำเสนอ (แสดงรายชื่อเป็นลำดับแรกในบทคัดย่อ หรือ Corresponding Author)
 5. กำหนดการ/รายละเอียดการประชุม
 6. เอกสารสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่าย (ได้แก่ ค่าเครื่องบิน ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ฯลฯ)
 7. เอกสารการได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่น (ถ้ามี)
 8. เอกสารลงทะเบียน (ถ้ามี)
 9. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
 10. ผู้ขอรับทุนต้องส่งเอกสารประกอบการขอรับทุนตามข้อ 5. ผ่านประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและคณบดีต้นสังกัด ส่งถึงบัณฑิตวิทยาลัย ตามระยะเวลที่กำหนดเวลายื่นเอกสารขอรับทุน ตามข้อ 4.


6. คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการพัฒนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

 1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   ประธานกรรมการ
 2. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   กรรมการ
 3. ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   กรรมการ
 4. รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ


7. การพิจารณาทุน

 1. การพิจารณาทุนในกรณีมีผู้ขอรับทุนเป็นจำนวนมาก และทุนอุดหนุนฯ มีจำนวนจำกัด บางกรณีจึงจำเป็นต้องอนุมัติทุนสนับสนุนน้อยกว่าวงเงินที่ได้กำหนดไว้
 2. ผลการพิจารณาอนุมัติให้ทุน โดยมติคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด


8. การดำเนินการสำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติทุน

 1. ผู้ที่ได้รับอนุมัติทุน ติดต่อเจ้าหน้าที่งานวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายตามที่บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งไป ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน หากเลยกำหนดบัณฑิตวิทยาลัยถือว่าสละสิทธิ์การขอรับทุน
 2. ผู้ที่ได้รับอนุมัติทุน จะได้รับเงินทุนงวดแรก 80% ของจำนวนเงินทุนที่ได้รับอนุมัติ และจะได้รับเงินทุน 20% ที่เหลือ เมื่อส่งสรุปผลการเสนอผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 8.4
 3. กรณีผู้ได้รับอนุมัติทุน มีการเลื่อนการเดินทาง หรือไม่สามารถไปเสนอผลงานทางวิชาการตามที่ได้รับอนุมัติทุน หรือมีความประสงค์สละสิทธิ์การได้รับทุน ต้องแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยโดยเร็ว
 4. ให้ผู้ได้รับอนุมัติทุน ส่งสรุปผลการเสนอผลงานทางวิชาการ ตามแบบ (บฑ.วน.2) มายังบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมสำเนาเอกสาร ได้แก่ กากตั๋วเครื่องบิน ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนการเสนอผลงาน หรือ Proceedings การประชุม ภายใน 30 วัน หลังจากวันนำเสนอผลงาน หากพ้นกำหนดนี้จะไม่ได้รับเงินทุนส่วน 20% ที่เหลือ และจะไม่ได้รับการพิจารณาให้รับทุนนี้อีกต่อไป


9. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125 ต่อ 11010. กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัยและชี้ขาด คำวินิจฉัยของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็นที่สิ้นสุด

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล