คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ

 • วิธีการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  1. 1. สามารถสมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/
  2. 2. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครในหลักสูตรสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร
  3. 3. ผู้สมัครลงทะเบียนสมัครเข้าศึกษาก่อนเข้าสู่ระบบการรับสมัคร
  4. 4. กรอกใบสมัคร (บฑ. 8) ให้ถูกต้องและครบถ้วน และต้องส่งข้อมูลผ่านระบบรับสมัครตามกำหนดการรับสมัคร
  5. 5. การส่งหลักฐานประกอบการสมัคร
   • 5.1 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครที่ระบุตามหัวข้อหลักฐานประกอบการสมัคร และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
   • 5.2 ส่งไฟล์เอกสาร (Upload) เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครต่าง ๆ และเอกสารหลักฐานการชำระเงิน โดยขนาดของไฟล์เอกสารต้องไม่เกิน 2 MB รูปแบบไฟล์ pdf (เฉพาะรูปถ่าย ให้ส่งไฟล์รูปแบบ jpeg) ทั้งนี้ผู้สมัครต้องส่งไฟล์เอกสารหลักฐานดังกล่าวผ่านระบบรับสมัคร (หากพ้นกำหนดการส่งเอกสารฯ ตามกำหนดการรับสมัคร บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา)
  6. 6. ค่าใบสมัคร (รวมค่าสมัคร) เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา รวมเป็นเงินหลักสูตรสาขาวิชาละ 500 บาท สามารถชำระเงินค่าใบสมัคร (รวมค่าสมัคร) ได้ 3 วิธี ดังนี้
   • 6.1 ยื่นชำระเงินที่เค้าเตอร์ธนาคาร ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบ Invoice ค่าใบสมัคร (รวมค่าสมัคร) จำนวนเงิน 500 บาท เพื่อนำไปยื่นชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในใบ Invoice
   • 6.2 ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต โดยผู้สมัครจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ในระบบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตให้ครบถ้วน (ผู้สมัครต้องตรวจสอบการชำระเงินจากทางธนาคารด้วยเพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการชำระเงินไม่ทันตามกำหนดเวลา
   • 6.3 ชำระเงินผ่านระบบ e - payment ของธนาคารต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน Invoice โดยผู้สมัครจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการชำระเงินผ่านระบบดังกล่าวให้ครบถ้วน (ผู้สมัครต้องตรวจสอบการชำระเงินจากทางธนาคารด้วยเพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการชำระเงินไม่ทันตามกำหนดเวลา)
 • การสมัครสอบมากกว่า 1 สาขาวิชา
 • หากผู้สมัครมีความประสงค์ จะสมัครมากกว่า 1 สาขาวิชา ท่านตัอง ดูรายละเอียด กำหนดการสอบคัดเลือก (ในแต่ละสาขาวิชาที่ท่านสนใจสมัครสอบ)
  1. 1. การสอบข้อเขียน วิชาเฉพาะของหลักสูตร
   # วัน / เดือน / ปี / เวลา /สถานที่สอบ ข้อเขียน
  2. 2. การสอบสัมภาษณ์
   # วัน / เดือน / ปี / เวลา /สถานที่สอบ สอบสัมภาษณ์
  หากหลักสูตรที่ท่านสมัครฯ ทั้งหมด ( มากกว่า 1 สาขาวิชา) มีกำหนดการวันเวลาในการสอบข้อเขียน / การสอบสัมภาษณ์ ของแต่หลักสูตรสาขาวิชา ตรงกันหรือไม่ตรงกัน หากตรงกัน (กำหนดการสอบ) ผู้สมัครไม่สามารถยื่นสมัครได้ แต่ถ้าไม่ตรงกัน ผู้สมัครสามารถยื่นสมัครสอบได้ตามสิทธิของผู้มีสิทธิเข้าสมัครสอบ สอบถามเพิ่มเติม : งานรับนักศึกษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 110 – 115 ,งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ 130 – 137
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร ไม่ครบ/ขาดคุณสมบัติ ในการสมัครสอบ
  1. 1. กรอกข้อมูล แนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย หรือหลักสูตรกำหนด
  2. 2. ชำระเงินค่าสมัคร
  3. 3. เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบคุณสมบัติ ตามเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ต่างๆ ที่ยื่นสมัครเข้ามา หากพบว่า
   • 3.1 ผู้สมัคร ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ขาด/ไม่ครบ จะติดต่อกลับไปยังผู้สมัคร (ตามข้อมูลที่แจ้ง)
   • 3.2 ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบ / ไม่ตรงตามที่หลักสูตรสาขาวิชากำหนด เช่น ผลการศึกษา เกรดคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงตามที่หลักสูตรระบุ เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย จะดำเนินการยื่นคำขอร้องขออนุมัติสมัครสอบไปยังประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณา (ทั้งนี้ผลการพิจารณา จะถูกส่งกลับแจ้งไปยัง e-mail ส่วนตัวของผู้สมัคร)
   • 3.3 ผู้สมัครตรวจสอบ การพิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบได้ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย สถานที่สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร (ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่แจ้ง ในกำหนดการรับสมัครนักศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา)
  **กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่ตรงตามที่หลักสูตรสาขาวิชากำหนด ทั้งนี้ผลการพิจารณาคำร้องอนุมัติสมัครสอบขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัย และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินและหลักฐานการสมัครไม่ว่ากรณีใด
  ตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/admission-requirement.php

  สอบถามเพิ่มเติม : งานรับนักศึกษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 110 – 115
 • ช่วงเวลาที่รับสมัคร
 • ภาคต้น รอบแรก พฤศจิกายน – มกราคม
  รอบสอง มีนาคม – พฤษภาคม
  ภาคปลาย สิงหาคม – ตุลาคม

  ตรวจสอบวันเวลาการรับสมัครแต่ละปีการศึกษาได้ที่
  http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/

  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
  งานรับนักศึกษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 110 – 115 ,งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ 130 – 137
 • ระบบรับสมัครออนไลน์ Online Admisstion บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • http://www.grad.mahidol.ac.th/Admission/online/admission2019_new/index.php?page_name=sign-up
 • การยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ประกอบการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
 • ผู้สมัครต้องดำเนินการการส่งหลักฐาน ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ที่ผ่านตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด ประกอบการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
  1. 1. ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
  2. 2. ผู้สมัครระดับปริญญาเอก ผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา
   • - IELTS ที่ระดับ 3 คะแนนขึ้นไป หรือ
   • - TOEFL INTERNET BASED ที่ระดับ 32 คะแนนขึ้นไป หรือ
   • - TOEFL ITP ที่ระดับ 400 คะแนนขึ้นไป(เฉพาะที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย)
  3. 3. ผู้สมัครระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา
   • - IELTS ที่ระดับ 3 คะแนนขึ้นไป หรือ
   • - TOEFL INTERNET BASED ที่ระดับ 32 คะแนนขึ้นไป หรือ
   • - TOEFL ITP (เฉพาะที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย) ที่ระดับ 400 คะแนนขึ้นไป หรือ
   • - MU GRAD TEST (Computer - based) ที่ระดับ 36 คะแนนขึ้นไป
  * หลักสูตรบางสาขาวิชา มีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษาแตกต่างจากเกณฑ์ข้างต้น ขอให้ตรวจสอบจากเกณฑ์ของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา

  ดูรายละเอียดเพิมเติมได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/
 • ผลคะแนน ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST สำหรับใช้ยื่นเพื่อการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
  1. 1. ผลคะแนนสอบ MU GRAD TEST มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ประกาศผลผ่าน
  2. 2. ผู้สนใจสามารถนำผลการสอบ MU GRAD TEST ที่มีผล "ผ่าน" มายื่นประกอบในการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรระดับปริญญาโทของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ ดูรายละเอียดระเบียบเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษได้ที่
   http://www.grad.mahidol.ac.th/th/current-students/academic-regulation.php
   http://www.grad.mahidol.ac.th/th/asset/img/current-students/English-Proficiency-Requirements.jpg

   ดูรายละเอียดกำหนดการสอบภาษาอังกฤษที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสอบได้ที่
   http://www.grad.mahidol.ac.th/th/current-students/language-center.php
 • การบริการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา และบุคคลทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
  • 2. แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.75 ทั้งนี้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือส่วนงาน สามารถกำหนดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมที่สูงกว่า 2.75 ได้ตามที่เห็นสมควร
  • 3. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือส่วนงานกำหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
  • 4. นักศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้าร่วมโครงการ ตามดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา และประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับกรณีรายวิชาที่หน่วยงานกลางเป็นผู้รับผิดชอบให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาหรืออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา และหัวหน้าส่วนงานที่กำกับดูแลรายวิชากลาง

   ดูรายละเอียดคุณสมบัติได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/bachelor-register/for-student.php
 • เอกสาร หลักฐาน สมัครเข้าโครงการเพิ่มช่องทางการรับนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล
  1. 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
  2. 2. ใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกภาคการศึกษาจนถึงปัจจุบัน
  3. 3. หลักฐานการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกำหนด
  4. 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  5. 5. หลักฐานอื่น ๆ ที่แต่ละหลักสูตรต้องการ
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/admission_quota/

  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานรับนักศึกษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 110 – 115,งานพัฒนาหลักสูตร โทร. 0 2441 4125 ต่อ 200 – 205
 • โครงการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โครงการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  • - ไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา
  • - ได้ใบรับรองผลการศึกษา
  • - เพิ่มพูนความรู้และทักษะต่อการพัฒนางานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
  • - สามารถนำรายวิชามาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด
  สาขาที่เปิดรับ และกำหนดการรับสมัครฒิพฬ ได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/th/current-students/pdf/gencur.pdf

  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานรับนักศึกษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 110 – 115,งานพัฒนาหลักสูตร โทร. 0 2441 4125 ต่อ 200 – 205
 • ทำบัตรนักศึกษาหายต้องทำอย่างไร และกี่วัน จึงจะได้รับบัตรประจำตัวนักศึกษา (ใหม่)
 • นักศึกษาแจ้งความ และนำสำเนาใบแจ้งความมาติดต่อ เพื่อขอยื่นทำทำบัตร (ใหม่) ได้ที่ One Stop Service ชั้น 1 อาคาร บัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา งานรับนักศึกษาจะถ่ายรูปและทำบัตรใหม่ นักศึกษารอรับบัตรนักศึกษาใหม่ได้เลย
 • การทำบัตรนักศึกษา บัตรประจำตัวนักศึกษาหมดอายุ ต้องการทำบัตรใหม่
 • นักศึกษาที่ลงทะเบียนและได้รับบัตรประจำตัวนักศึกษาไปแล้ว สามารถขอจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาทดแทนบัตรเดิมได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
  1. 1. กรณีที่สามารถขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาทดแทนบัตรเดิม คือ
   1. 1.1 บัตรประจำตัวนักศึกษาสูญหาย
   2. 1.2 บัตรประจำตัวนักศึกษาชำรุด
   3. 1.3 นักศึกษาขอเปลี่ยนชื่อและ/หรือชื่อสกุล
   4. 1.4 นักศึกษาย้ายคณะ หรือสาขาวิชา
   5. 1.5 นักศึกษาขอแก้ไขชื่อและ/หรือชื่อสกุล
   6. 1.6 บัตรหมดอายุ
  2. 2. เอกสารที่นักศึกษาต้องส่งให้บัณฑิตวิทยาลัย
   1. 2.1 แบบฟอร์มการขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
   2. 2.2 หลักฐานอื่น ๆ ตามเหตุผลที่นักศึกษาขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาทดแทนบัตรเดิม คือ
    • 2.2.1 ใบแจ้งความกรณีข้อ 1.1
    • 2.2.2 บัตรประจำตัวนักศึกษาเดิม กรณีข้อ 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 และ 1.6
   3. 2.3 คำร้อง "บฑ.18 ขอเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล / คำนำหน้านาม / ยศ / ที่อยู่" กรณีข้อ 1.3 (ทั้งนี้ หากนักศึกษา ได้ดำเนินการ ขอเปลี่ยนชื่อ /ชื่อสกุล ต่อ บัณฑิตวิทยาลัยไปแล้ว นักศึกษา ไม่ต้องส่ง คำร้อง บฑ.18 นี้อีก)
  3. 3. การดำเนินการขอจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาทดแทนบัตรเดิม สามารถดำเนินการ ได้ที่ One Stop Service ชั้น 1 ติดต่อ งานรับนักศึกษา อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม
  4. 4. เมื่อนักศึกษาถ่ายรูปแล้ว สามารถรอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ทันที ณ สถานที่ที่ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
 • อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ของแต่ละหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเบื้องต้นได้ที่หน้าเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย ที่ ลิงค์
  http://www.grad.mahidol.ac.th/th/current-students/tuition-fee.php
 • สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • นักศึกษาสามารถดูรายละเอียด สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่
  http://www.grad.mahidol.ac.th/th/current-students/welfare.php
  สอบถามได้ที่ งานกิจการนักศึกษา โทร.0-2441-4125 ต่อ 600-605
 • การยื่นขอรับการสนับสนุนทุน เพื่อการไปนำเสนอผลงานวิชาการระดับประเทศ และนานาชาติ
 • สามารถดูรายละเอียด ทุนการศึกษาได้จากหน้า เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/th/scholarships/

  หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่องทุน การศึกษา
  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการนักศึกษา โทร.0-2441-4125 ต่อ 600-605 งานกิจการนักศึกษา
 • ช่วงเปิดการเรียนการสอนรายวิชา GRID 521
 • มีการเปิดสอนทุกเทอม ภาคต้น ภาคปลาย และฤดูร้อน ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษาโทร. 0 2441 4125 ต่อ 100 – 107
 • หลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาได้ที่

  ระดับปริญญาโท
  http://www.grad.mahidol.ac.th/th/current-students/thesis-publication-master-degree2557.php
  ระดับปริญญาเอก
  http://www.grad.mahidol.ac.th/th/current-students/thesis-publication-doctoral-degree2557.php
 • เวที การนำเสนอผลงานวิชาการ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รายละเอียดงานประชุมวิชาการได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/th/news-events/conference.php

  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษาโทร. 0 2441 4125 ต่อ 100 – 107

Print Friendly & PDF