นักศึกษาปัจจุบัน แบบฟอร์มนักศึกษาต่างๆ

แบบฟอร์มนักศึกษาต่างๆ

ลำดับ แบบฟอร์ม ชื่อแบบฟอร์ม ภาษาไทย English
1 AS-3-10 คำร้องทั่วไป ภาษาไทย English
2 AS-3-15 ขอขยายเวลาศึกษาต่อ

ภาษาไทย English
3 บฑ.14 Grade Report / Transcript

สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน / นักศึกษาที่กำลังอยู่ในระหว่างรอการอนุมัติปริญญาจากสภา ม.มหิดล / ผู้ที่สำเร็จการศึกษาต้องการขอบันทึกผลการศึกษา

ภาษาไทย English
4 บฑ.16 A คำร้องขอหนังสือรับรอง

รับรองการลงทะเบียนและการสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่ขอลงทะเบียนบางรายวิชา ต้องการขอหนังสือรับรองการลงทะเบียนการชำระค่าลงทะเบียนและหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา

ภาษาไทย English
5 บฑ.16 B คำร้องขอหนังสือรับรอง

รับรองการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ การสอบและการส่งรูปเล่มสำหรับการขอหนังสือรับรองฉบับภาษาไทย หัวข้อเรื่องเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ ผลการสอบวิทยานิพนธ์และรับรองว่ากำลังรอสภา ม.มหิดล อนุมัติปริญญา

ภาษาไทย English
6 บฑ.18 คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล / คำนำหน้านาม / ยศ / ที่อยู่

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลประวัติส่วนตัว

ภาษาไทย English
7 บฑ.19 คำร้องทั่วไป

สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา (นักศึกษาใหม่)

ภาษาไทย -
8 บฑ.23 ขอหนังสือรับรองการเข้าเป็นนักศึกษา

สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาใหม่ที่ต้องการใช้เอกสารการรับรอง ว่าบัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ในการขอลาศึกษาต่อ หรือขอรับทุนต่างๆ

ภาษาไทย English
9 บฑ.24 คำร้องขอหนังสือส่งตัวกลับไปปฏิบัติงาน ณ ต้นสังกัด

สำหรับนักศึกษาที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ลาศึกษาต่อ ต้องการให้บัณฑิตวิทยาลัยทำหนังสือส่งตัวกลับไปปฏิบัติงาน ณ ต้นสังกัดเดิม (บัณฑิตวิทยาลัยจะส่งตัวนักศึกษากลับต้นสังกัดเฉพาะกรณี 1.สำเร็จการศึกษา 2.พ้นสภาพ)

ภาษาไทย English
10 บฑ.25 คำร้องขอขยายเวลาการลาศึกษาต่อ

สำหรับนักศึกษาที่เป็นข้าราชการ ซึ่งครบกำหนดการลาศึกษาแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ต้องการขอให้บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งไปยังต้นสังกัด เพื่อขอขยายเวลาการขอลาศึกษาต่อ

ภาษาไทย English
11 บฑ.29 ขอไปศึกษาชมกิจการ/ขอไปฝึกปฏิบัติงาน

กรณีที่ต้องการให้บัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาไปศึกษาชมกิจการ/ขอไปฝึกปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานต่างๆ

ภาษาไทย English
12 บฑ.31 เชิญอาจารย์จากภายนอกเป็นอาจารย์พิเศษสอนในรายวิชา

* สำหรับหลักสูตร

ภาษาไทย English
13 รน. 002 แบบฟอร์มการขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ภาษาไทย English
14 - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบวิทยานิพนธ์และขออนุมัติสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ทางไกลโดยใช้ระบบ ออนไลน์แบบเห็นหน้าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ภาษาไทย