นักศึกษาปัจจุบัน แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

ลำดับ แบบฟอร์ม ชื่อแบบฟอร์ม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ออนไลน์
1 - การขอหลักฐานการศึกษา

สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน / Grade Report / หนังสือรับรองต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์

    Online
2 บฑ.18 คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล / คำนำหน้านาม / ยศ / ที่อยู่

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลประวัติส่วนตัว

ภาษาไทย   English
3 บฑ.19 คำร้องทั่วไป

สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา (นักศึกษาใหม่)

ภาษาไทย    
4 บฑ.23 ขอหนังสือรับรองการเข้าเป็นนักศึกษา

สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาใหม่ที่ต้องการใช้เอกสารการรับรอง ว่าบัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ในการขอลาศึกษาต่อ หรือขอรับทุนต่างๆ

ภาษาไทย
5 บฑ.24 คำร้องขอหนังสือส่งตัวกลับไปปฏิบัติงาน ณ ต้นสังกัด

สำหรับนักศึกษาที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ลาศึกษาต่อ ต้องการให้บัณฑิตวิทยาลัยทำหนังสือส่งตัวกลับไปปฏิบัติงาน ณ ต้นสังกัดเดิม (บัณฑิตวิทยาลัยจะส่งตัวนักศึกษากลับต้นสังกัดเฉพาะกรณี 1.สำเร็จการศึกษา 2.พ้นสภาพ)

ภาษาไทย English  
6 บฑ.25 คำร้องขอขยายเวลาการลาศึกษาต่อ

สำหรับนักศึกษาที่เป็นข้าราชการ ซึ่งครบกำหนดการลาศึกษาแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ต้องการขอให้บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งไปยังต้นสังกัด เพื่อขอขยายเวลาการขอลาศึกษาต่อ

ภาษาไทย English  
7 บฑ.29 ขอไปศึกษาชมกิจการ/ขอไปฝึกปฏิบัติงาน

กรณีที่ต้องการให้บัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาไปศึกษาชมกิจการ/ขอไปฝึกปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานต่างๆ

ภาษาไทย English  
8 บฑ.31 คำร้องขอเชิญอาจารย์จากภายนอกเป็นอาจารย์พิเศษสอนในรายวิชา

* สำหรับหลักสูตร

ภาษาไทย English  
9 IA-002 แบบฟอร์มขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา (กรณีขอทําบัตรแข็ง) ภาษาไทย English  
10 - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบวิทยานิพนธ์และขออนุมัติสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ทางไกลโดยใช้ระบบ ออนไลน์แบบเห็นหน้าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ภาษาไทย    

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่