ผู้สนใจเข้าศึกษา เกณฑ์คะแนน / การสอบ / ยื่นผล ภาษาอังกฤษ

เกณฑ์คะแนน / การสอบ / ยื่นผล ภาษาอังกฤษ

บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดให้ผู้สมัครยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา* (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) ดังนี้

ผู้สมัครระดับปริญญาเอก
IELTS ที่ระดับ 3 คะแนนขึ้นไป หรือ
TOEFL INTERNET BASED ที่ระดับ 32 คะแนนขึ้นไป หรือ
TOEFL ITP (เฉพาะที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย) ที่ระดับ 400 คะแนนขึ้นไป
ผู้สมัครระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
IELTS ที่ระดับ 3 คะแนนขึ้นไป หรือ
TOEFL INTERNET BASED ที่ระดับ 32 คะแนนขึ้นไป หรือ
TOEFL ITP (เฉพาะที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย) ที่ระดับ 400 คะแนนขึ้นไป หรือ
MU GRAD TEST (Computer - based) ที่ระดับ 36 คะแนนขึ้นไป

* หลักสูตรบางสาขาวิชามีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษาแตกต่างจากเกณฑ์ข้างต้น ขอให้ตรวจสอบจากเกณฑ์ของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศเรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษฯ ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?g=6 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษที่งานศูนย์ภาษา โทรศัพท์ 0 2441 4125 ต่อ 150-152