ประชาสัมพันธ์เรื่องเด่น

ประธานและอาจารย์หลักสูตร

สำหรับประธานและอาจารย์หลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา

ท่านสามารถ "ตรวจสอบข้อมูลที่ท่านได้เข้าอบรมโครงการให้ความรู้ฯ" ได้ที่นี่

เข้าสู่ระบบ
Image Description
เจ้าหน้าที่หลักสูตร (Intranet)

สำหรับเจ้าหน้าที่หลักสูตร

ท่านสามารถ "ตรวจสอบข้อมูลประธานหลักสูตร/อาจารย์หลักสูตร" ได้ที่นี่

Grad MIS Login
อาจารย์

ทุนอุดหนุนการพัฒนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษาไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ