ระบบสำหรับอาจารย์ หลักสูตร และ คณะ

เป็นช่องทางลัดเข้าสู่ระบบสารสนเทศ สำหรับอาจารย์ หลักสูตร และคณะ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงและใช้งาน

ประเด็นสำคัญๆ โครงการให้ความรู้สำหรับประธาน อาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตร แบบฟอร์มและคู่มือการใช้งาน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่