รายวิชาสำหรับบุคคลทั่วไป (MAP-C Program)
โปสเตอร์ รายละเอียด คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย การรับสมัคร
Image Description PHCH 616 การประเมินผลกระทบสุขภาพชุมชน 2 หน่วยกิต

กำหนดการเรียน และค่าลงทะเบียน วันที่ 25 พฤษภาคม - 27 กรกฎาคม 2567 เรียน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.00-16.00 น. ค่าลงทะเบียน ค่าหน่วยกิต อัตราหน่วยกิตละ 2,500 บาท

คณะสาธารณสุขศาสตร์
Image Description วจปพ 636 การติดตามและประเมินผลโครงการประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ 3 หน่วยกิต

กำหนดการเรียน และค่าลงทะเบียน วันที่ 18 มีนาคม – 17 พฤษภาคม 2567 เรียน วันอังคาร และพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น. ค่าลงทะเบียน ค่าหน่วยกิต อัตราหน่วยกิตละ 4,500 บาท

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Image Description NSID627 นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำ 2 หน่วยกิต

กำหนดเรียน เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ (เรียนได้ทั้ง Online/Onsite) เริ่ม 10 ส.ค. - 25 ส.ค. 2567 ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 4,500 บาท

คณะพยาบาลศาสตร์
Image Description NSID622 การประยุกต์ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล 2 หน่วยกิต

กำหนดเรียน เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ (เรียนได้ทั้ง Online/Onsite) เริ่ม 31 ส.ค. - 22 ก.ย. 2567 ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 4,500 บาท

คณะพยาบาลศาสตร์
Image Description NSID620 การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ 2 หน่วยกิต

กำหนดเรียน เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ (เรียนได้ทั้ง Online/Onsite) เริ่ม 6 ต.ค. - 10 พ.ย. 2567 ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 4,500 บาท

คณะพยาบาลศาสตร์
Image Description NSID614 สถิติประยุกต์และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 3 หน่วยกิต

กำหนดเรียน เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 14 ก.ย. - 26 ต.ค. 2567 ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 4,500 บาท

คณะพยาบาลศาสตร์
Image Description LCCU563 Community Design 3 Credit

วภวศ 563 การออกแบบเพื่อชุมชน 3 หน่วยกิต กำหนดเรียน ทุกวันจันทร์ 9.00-16.00 น. ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 1,800 บาท

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
Image Description LCCU542 Popular Music Studies and Media 3 Credit

วภวศ 542 การศึกษาดนตรีสมัยนิยมและสื่อ 3 หน่วยกิต กำหนดเรียน ทุกวันจันทร์ 18.00-21.00 น. ทางออนไลน์ ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 1,800 บาท

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
Image Description LCCU533 Cultural Diversity and Migration 3 Credit

วภวศ 533 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการย้ายถิ่น 3 หน่วยกิต กำหนดเรียน ทุกวันอังคาร 13.00-16.00 น. ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 1,800 บาท

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
Image Description LCCU521 Critical Theory in Cultural Studies 3 Credit

วภวศ 521 ทฤษฎีเชิงวิพากษ์ทางวัฒนธรรมศึกษา 3 หน่วยกิต กำหนดเรียน ทุกวันอังคาร 13.00-16.00 น. ทางออนไลน์ และลงพื้นที่ศึกษา ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 1,800 บาท

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
Image Description PHPN607 Health Promotion and Disease Prevention in Community

รายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน 2 หน่วยกิต กำหนดการเรียน และค่าลงทะเบียน วันที่ 8 มกราคม – 8 เมษายน 2567 เรียน วันอาทิตย์ เวลา 13.00-15.00 น. ค่าลงทะเบียน ค่าหน่วยกิต อัตราหน่วยกิตละ 2,500 บาท และค่าศึกษาดูงาน จำนวน 2,000 บาท

คณะสาธารณสุขศาสตร์
Image Description SIIM616 Stem Cell Science

2nd-Semester Academic year 2023 / 9 January to 12 March 2024 Every Tuesday and Friday 13.00 - 15.00 P.M.

Onsite : SiMR Building

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Image Description PHFH603 Research in Family Health

รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 กำหนดการเรียน และค่าลงทะเบียน วันที่ 15 มกราคม – 30 เมษายน 2567 เรียนทุกวันศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 2,500 บาท

คณะสาธารณสุขศาสตร์
Image Description PHPN607 Health Promotion and Disease Prevention in Community

รายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 กำหนดการเรียน และค่าลงทะเบียน วันที่ 13 มกราคม – 4 พฤษภาคม 2567 เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00-15.00 น. ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 2,500 บาท

คณะสาธารณสุขศาสตร์
Image Description PHCH610 Information Technology and Surveillance in Community Health

รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 กำหนดการเรียน และค่าลงทะเบียน วันที่ 8 มกราคม – 3 พฤษภาคม 2567 เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 2,500 บาท

คณะสาธารณสุขศาสตร์
Image Description PHFH645 Child Development and Child Rearing

รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 กำหนดการเรียน และค่าลงทะเบียน วันที่ 13 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2567 เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 9.00-16.00 น. ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 2,500 บาท

คณะสาธารณสุขศาสตร์
Image Description PHPN677 Adcanced Community Health Nursing

รายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยายาบาลสุขภาพชุมชนขั้นสูง (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 กำหนดการเรียน และค่าลงทะเบียน วันที่ 13 มกราคม – 4 พฤษภาคม 2567 เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น. ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 2,500 บาท

คณะสาธารณสุขศาสตร์
Image Description TMHG 549 Application of Geographical Information System (GIS) in Epidemiology

รายวิชาในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2566


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Email: saranath.law@mahidol.ac.th

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
Image Description TMHG 543 Data Visualization Techniques

รายวิชาในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2566


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Email: saranath.law@mahidol.ac.th

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
Image Description TMHG 550 Data Management

รายวิชาในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2566


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Email: saranath.law@mahidol.ac.th

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
Image Description TMHG 529 Legal and Ethical Issues in Health Informatics

รายวิชาในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2566


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Email: saranath.law@mahidol.ac.th

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
Image Description TMHG 531 Statistics In Health Science

รายวิชาในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2566


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Email: saranath.law@mahidol.ac.th

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
Image Description TMHG 544 Challenging Issues in Health Informatics

รายวิชาในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2566


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Email: saranath.law@mahidol.ac.th

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
Image Description ENTM 516 Greenhouse Gas Management 3 Credit

รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 ENTM 516 Greenhouse Gas Management 3 Credit สวทบ 516 การจัดการก๊าชเรือนกระจก 3 หน่วยกิต กำหนดการเรียน และค่าลงทะเบียน ภาคปกติ เรียนวันและเวลาราชการ เริ่มเปิดเรียนเดือนมกราคม 2567 ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 1,800 บาท


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
น.ส.อุทุมพร ไวฉลาด 089-146-6353

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
Image Description ENAT 512 Innovative and Appropriate Technology in Wildlife Management 3 Credit

รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม(ภาคปกติ-ภาคพิเศษ) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 ENAT 512 Innovative and Appropriate Technology in Wildlife Management 3 Credit สวทม 512 เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและเหมาะสมในการจัดการสัตว์ป่า 3 หน่วยกิต กำหนดการเรียน และค่าลงทะเบียน ภาคปกติ เรียน วันจันทร์ 13.00-16.00 น. ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 1,800 บาท ภาคพิเศษ เรียน วันเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น. ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 2,500 บาท


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
น.ส.อุทุมพร ไวฉลาด 089-146-6353

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
Image Description TMHG 545 Information System Design and Implementation in Health Care

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 รายวิชาในหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Email: saranath.law@mahidol.ac.th

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
Image Description TMHG 532 Special Topics in Biomedical and Health Informatics

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 รายวิชาในหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Email: saranath.law@mahidol.ac.th

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
Image Description TMHG 526 Organizational Behavior and Management Skills

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 รายวิชาในหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Email: saranath.law@mahidol.ac.th

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
Image Description TMHG 528 Disease Surveillance and Public Health Investigation

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 รายวิชาในหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Email: saranath.law@mahidol.ac.th

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
Image Description TMHG 534 Data Mining and Machine Learning

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 รายวิชาในหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Email: saranath.law@mahidol.ac.th

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
Image Description TMHG 523 Principles and Foundations of Public Health Informatics

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 รายวิชาในหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Email: saranath.law@mahidol.ac.th

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
Image Description LCCU 565 Public Art

รายวิชาสำหรับบุคคลทั่วไป (MAP-C) ประจำภาคการศึกษา 1/2566 จัดการเรียนในรูปแบบผสมผสาน เริ่มเรียนภาคการศึกษา 1/2566 (สิงหาคม 2566)ค่าลงทะเบียนรายวิชาละ 5,400 บาท


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ผศ.ดร. นันธิดา จันทรางศุ / โทร.092-988-8955 / Email: nantida.cha@mahidol.ac.th

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
Image Description LCCU 534 History, Culture and International Relations

รายวิชาสำหรับบุคคลทั่วไป (MAP-C) ประจำภาคการศึกษา 1/2566 จัดการเรียนในรูปแบบผสมผสาน เริ่มเรียนภาคการศึกษา 1/2566 (สิงหาคม 2566)ค่าลงทะเบียนรายวิชาละ 5,400 บาท


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ผศ.ดร.ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ์ และคณาจารย์ประจำหลักสูตร / โทร.092-988-8955 / Email: kanopporn@gmail.com

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
Image Description LCCU 511 Research Design in Cultural Studies

รายวิชาสำหรับบุคคลทั่วไป (MAP-C) ประจำภาคการศึกษา 1/2566 จัดการเรียนในรูปแบบผสมผสาน เริ่มเรียนภาคการศึกษา 1/2566 (สิงหาคม 2566)ค่าลงทะเบียนรายวิชาละ 5,400 บาท


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ผศ.ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย และคณาจารย์ประจำหลักสูตร / โทร.092-988-8955 / Email: jitjayang@gmail.com

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
Image Description LCCU 510 Principal Concepts in Cultural Studies

รายวิชาสำหรับบุคคลทั่วไป (MAP-C) ประจำภาคการศึกษา 1/2566 จัดการเรียนในรูปแบบผสมผสาน เริ่มเรียนภาคการศึกษา 1/2566 (สิงหาคม 2566)ค่าลงทะเบียนรายวิชาละ 5,400 บาท


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อ.ดร. วิกานดา พรหมขุนทองและคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ / โทร.092-988-8955 / Email: wikanda.pro@mahidol.edu

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
Image Description หลักสูตร ปริญญาโท และ ปริญญาเอก สาขาวิชา ภาษาศาสตร์ กำลังจะเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก

เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก (𝗠𝗔𝗣-𝗖) เข้าเรียนร่วมภาคการศึกษาที่ 1/2566 (สิงหาคม - ธันวาคม)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์ ดร.สราวุฒิ ไกรเสม (ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์) / Email: sarawut.kra@mahidol.ac.th

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
Image Description ENLS502 Holistic Resources, Environment and Landscape Ecology of City and Communities in Fieldtrip

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคปกติและภาคพิเศษ)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์ ดร.บุญลือ คะเชนทร์ชาติ / Email: boonlue.kac@mahidol.ac.th

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
Image Description ENLS501 Systems Thinking and Systemics Scenario

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคปกติและภาคพิเศษ)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ภาคปกติ อาจารย์ ดร.บุญลือ คะเชนทร์ชาติ / E-mail: boonlue.kac@mahidol.ac.th
ภาคพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน / E-mail: allansriratana.tab@mahidol.ac.th

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
Image Description EGCE 614 Applied Mathematics and Statistics for Civil Engineering

Master of Engineering Program in Civil Engineering (International Program)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
MS.Pacharee Pruethong / Email: Pacharee.pru@mahidol.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์
Image Description Master of Engineering Program in Civil Engineering (International Program)

  • EGCE 511 Structural Analysis and Structural Dynamics
  • EGCE 513 Seismic Design and Rehabilitation
  • EGCE 565 Law and Contract Administrations
  • EGCE 570 Geoinformatics System in Engineering
  • EGCE 650 Network Analysis Methods and Applications
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
MS.Pacharee Pruethong / Email: Pacharee.pru@mahidol.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์
Image Description PTCP 602 Diagnostic Screening for Physical Therapy

โครงการ MAP-C สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าศึกษารายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก ภาคการศึกษาที่ 1/2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณสุทธิวรรณ เหมือนโพธิ์ โทร 0-2441-5450 ต่อ 20207 LINE Official หลักสูตร : @384rtrva

คณะกายภาพบำบัด
Image Description PTCP 603 Statistic and Research Methodology in Physical Therapy


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณสุทธิวรรณ เหมือนโพธิ์ โทร 0-2441-5450 ต่อ 20207 LINE Official หลักสูตร : @384rtrva

คณะกายภาพบำบัด
Image Description PTCP 505 Advanced Manual Therapy

โครงการ MAP-C สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าศึกษารายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก ภาคการศึกษาที่ 1/2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณสุทธิวรรณ เหมือนโพธิ์ โทร 0-2441-5450 ต่อ 20207 LINE Official หลักสูตร : @384rtrva

คณะกายภาพบำบัด
Image Description PTCP 512 Essential for Neurological Physical Therapist

โครงการ MAP-C สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าศึกษารายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก ภาคการศึกษาที่ 1/2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณสุทธิวรรณ เหมือนโพธิ์ โทร 0-2441-5450 ต่อ 20207 LINE Official หลักสูตร : @384rtrva

คณะกายภาพบำบัด
Image Description PTCP 515 Pharmacology for Physical Therapy

โครงการ MAP-C สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าศึกษารายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก ภาคการศึกษาที่ 1/2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณสุทธิวรรณ เหมือนโพธิ์ โทร 0-2441-5450 ต่อ 20207 LINE Official หลักสูตร : @384rtrva

คณะกายภาพบำบัด
Image Description PTCP 532 Sport Medicines

โครงการ MAP-C สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าศึกษารายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก ภาคการศึกษาที่ 1/2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณสุทธิวรรณ เหมือนโพธิ์ โทร 0-2441-5450 ต่อ 20207 LINE Official หลักสูตร : @384rtrva

คณะกายภาพบำบัด
Image Description PHEP602 Principle of Epidemiology

รายวิชาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2566

คณะสาธารณสุขศาสตร์
Image Description PHEP602 Principle of Epidemiology

รายวิชาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2566

คณะสาธารณสุขศาสตร์
Image Description PHPN607 Health Promotion and Disease Prevention in Community

รายวิชาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
รศ.ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา e-mail: arpaporn.pow@mahidol.ac.th

คณะสาธารณสุขศาสตร์
Image Description PHPN607 Health Promotion and Disease Prevention in Community

รายวิชาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย (ภาคปกติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
รศ.ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา e-mail: arpaporn.pow@mahidol.ac.th

คณะสาธารณสุขศาสตร์
Image Description PHPN637 Occupational and Environmental Health Nurse Practitioner

รายวิชาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศ.ดร.แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ e-mail: ann.jir@mahidol.ac.th

คณะสาธารณสุขศาสตร์
Image Description PHPN652 Community Nursing in School Age Children and Adolescents

รายวิชาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
รศ.ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา e-mail: arpaporn.pow@mahidol.ac.th

คณะสาธารณสุขศาสตร์
Image Description PHPN 674 Nursing Theory and Application

รายวิชาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
รศ.ดร.พัชราพร เกิดมงคล / รศ. ดร. ปาหนัน พิชยภิญโญ / รศ.ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา

คณะสาธารณสุขศาสตร์
Image Description PHPN674 Nursing Theory and Application

รายวิชาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
รศ.ดร.พัชราพร เกิดมงคล / รศ. ดร. ปาหนัน พิชยภิญโญ / รศ.ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา

คณะสาธารณสุขศาสตร์
Image Description PHPN674 Nursing Theory and Application

รายวิชาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2566

คณะสาธารณสุขศาสตร์
Image Description PHPN739 Health System, Leadership, and Ethics for Nursing Profession

รายวิชาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2566

คณะสาธารณสุขศาสตร์
Image Description PHPN739 Health System, Leadership, and Ethics for Nursing Profession

รายวิชาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2566

คณะสาธารณสุขศาสตร์
Image Description SIIM501 Immunology

ภาพรวมของระบบภูมิคุ้มกัน องค์ประกอบ การพัฒนา และการกระตุ้นเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกัน กลไกการตอบสนองของภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิดและที่รับมาภายหลัง การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันด้านเซลล์และด้านสารน้ำ ผลลัพธ์และการควบคุมการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณสุชาดา สุวรรณนิคม อีเมล suchada.suw@mahidol.edu

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Image Description SIIM618 Molecular Biology Techniques

Course Schedule Academic Year 2023 Molecular Biology Techniques (SIIM618) (3 credits, 2-2-5) 7 August - 25 August 2023 Course coordinator: Assistant Professor Watip Tangjittipokin Department of Immunology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ผศ.ดร. วทิพย์ ตั้งจิตติโภคิน email: watip.tan@mahidol.edu

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Image Description PHFH627 Family and Aging Health Promotion in The Elderly

Master of Science Program in Public Health (Special Program)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0-2354-8543

คณะสาธารณสุขศาสตร์
Image Description PHNU625 Nutrition Counseling and Communication

Master of Science Program in Public Health (Special Program)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0-2354-8543

คณะสาธารณสุขศาสตร์
Image Description PHNU616 Community Helth Impact Assessment

Master of Science Program in Public Health (Special Program)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0-2354-8543

คณะสาธารณสุขศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

งานรับนักศึกษา และ งานวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและภารกิจพิเศษ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
0 2441 4125 ต่อ 110-115 / 131-132 (วันและเวลาราชการ)
Email : gradthai@mahidol.ac.th

สมัครเรียน or Line official

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่