กำหนดการสำเร็จการศึกษา

พิธีพระราชทานปริญญา
บัตร ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 (วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร)
รายละเอียดเพิ่มเติม