เกี่ยวกับเรา แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2567-2570

วิสัยทัศน์

The Graduate Studies enable diverse graduate and professional learners to achieve academic success and customized future lives and careers

พันธกิจ

Creating high-quality, modern, and innovative education, along with continuous improvement of academic services, to foster high-performance students for the future world


ค่านิยมหลัก

G

Global Attitude
มีทัศนคติทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

R

Responsiveness
ตอบสนองและรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ

A

Agility
บริหารจัดการมีความคล่องตัว

D

Digitalization
พัฒนาสู่องค์การดิจิทัล

S

Service Mind
มีจิตใจให้บริการ


วัฒนธรรมองค์กร

มุ่งมั่นบริการ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
Service Commitment and Ready for the Changes

นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษา และพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย เป็นองค์การบริหารจัดการคุณภาพบัณฑิตศึกษา เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

Strategies


ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่