เกี่ยวกับเรา ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

Image Description
ศ.ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ศ.ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
  • ตำแหน่งบริหาร : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : ศาสตราจารย์
  • สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • deangr@mahidol.ac.th
Image Description
รศ.ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


Image Description
ผศ.ธนดล ปริตรานันท์

รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง


Image Description
ผศ.ดร.สมชัย ตระการรุ่ง

รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการการศึกษา


Image Description
อ.ดร. นภดล วณิชวรนันท์

รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล


Image Description
รศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล

รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ


Image Description
ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล


Image Description
ผศ.ดร.นพ.วิชิต สุธรรมารักษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการตลาดดิจิทัล