อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ข่าว / กิจกรรมเด่น

ข่าว / กิจกรรมเด่น

ประกาศเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

สำหรับนักศึกษาและหลักสูตร
ลำดับ รายการ
1. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน การขยายระยะเวลาการศึกษา การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบโครงร่างสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ การสอบสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 New
2. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบออนไลน์จากสถานที่พักในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 New
3. แบบฟอร์มแสดงเจตนาในการยินยอมให้สังเกตุการณ์การสอบออนไลน์ด้วยกล้อง Security Camera จากสถานที่พักในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 New
4. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบออนไลน์จากสถานที่พักในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ภาคการศึกษาที่ 3/2563
5. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน การขยายระยะเวลาการศึกษา การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติการสอบโครงร่างสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ การสอบสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ภาคการศึกษาที่ 2/2563
6. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบออนไลน์จากสถานที่พักในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ภาคการศึกษาที่ 2/2563
7. การจัดสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
8. แนวปฏิบัติการสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
9. การขยายระยะเวลาการงดเว้นการจัดสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและในเขตพื้นที่การสั่งปิด และการดำเนินการจัดสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
10. การงดเว้นการจัดสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและในเขตพื้นที่การสั่งปิดในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
11. การยกเว้นค่าปรับการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า และค่าปรับส่รูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ล่าช้า สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
12. แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร และผู้ที่เกี่ยวข้องระดับบัณฑิตศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
13. International Student Advice and Guideline, Faculty of Graduate Studies, Mahidol University
14. International Student Advice and Guideline, Faculty of Graduate Studies, Mahidol University
สำหรับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ลำดับ รายการ
1. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการกักกัน ณ สถานที่กักกันแบบ Organizational Quarantine (OQ) ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564
2. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดวันทำงาน เวลาทำงาน และสถานที่การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (Flexible Time & Workplace) พ.ศ. 2563
3. แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
4. มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) และแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับนักศึกษาและหลักสูตร
ลำดับ รายการ
1. การเปิดใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศการปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) New
2. มาตรการเยียวยานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ภาคการศึกษาต้น (ภาคเรียนที่ 1) ปีการศึกษา 2564 New
3. หลักเกณฑ์และอัตราการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อจากโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564
4. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การงดการเดินทางของบุคลากรและนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดมายังพื้นที่ในมหาวิทยาลัยมหิดล ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5. แนวทางในการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรและแนวทางการรักษาระยะห่างทางสังคมอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
6. แนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการเปิดภาคการศึกษา การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรและ แนวทางการรักษาระยะห่างทางสังคมอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
7. แนวทางปฏิบัติในการเดินทางกลับภูมิลำเนาของนักศึกษาต่างชาติและการเดินทางกลับประเทศไทยของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่กำลังศึกษาหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ (ทุกประเทศทุน)
8. แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ในกรณีที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยได้ พ.ศ. 2563
9. มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) สำหรับนักศึกษา
10. มาตรการและการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
11. มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus(2019-nCoV) (ฉบับที่ 2)
สำหรับบุคลากร
ลำดับ รายการ
1. ประกาศกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางและคำแนะนำเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานที่ก่อสร้างNew
2. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการกักกัน ณ สถานที่กักกันแบบ Organizational Quarantine (OQ) ในช่วงการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564 New
3. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดลตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
4. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อรองรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
5. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการกักกัน ณ สถานที่กักกันแบบ Organizational Quarantine (OQ) ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
6. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การเปิดส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในทุกพื้นที่ และข้อปฏิบัติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
7. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการกักกัน ณ สถานที่กักกันแบบ Organizational Quarantine (OQ) ในช่วงการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564
8. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การงดการเดินทางของบุคลากรและนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดมายังพื้นที่ในมหาวิทยาลัยมหิดล ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
9. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การออกเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางผ่านหรือออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อมาปฏิบัติงานในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล
10. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การประกาศขยายเวลาปิดส่วนงานเพิ่มเติม การขยายเวลาการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร การจัดกิจกรรมทางการศึกษาและการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ในพื้นที่พญาไทและบางกอกน้อย
11. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การขยายเวลาปิดส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในพื้นที่ศาลายา การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร การจัดกิจกรรมทางการศึกษาและการประชุมผ่านระบบออนไลน์
12. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การประกาศปิดส่วนงานเพิ่มเติม การขยายเวลาปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร การจัดกิจกรรมทางการศึกษา และการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ในพื้นที่พญาไทและบางกอกน้อย
13. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การปิดส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในวิทยาเขตกาญจนบุรี และให้จัดกิจกรรมทางการศึกษาและการประชุมผ่านระบบออนไลน์
14. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร การจัดกิจกรรมทางการศึกษาและการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ในพื้นที่พญาไท บางกอกน้อย และทุกวิทยาเขตในต่างจังหวัด
15. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การปิดส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในพื้นที่ศาลายา การจัดกิจกรรมทางการศึกษาและการประชุมผ่านระบบออนไลน์
16. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การเลื่อนหรืองดจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
17. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติตนของนักศึกษาและการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดสมุทรสาคร
18. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความรุนแรงในเขตกรุงเทพมหานคร
19. แนวทางในการเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงการดำเนินการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
20. การปฏิบัติงานในพิ้นที่มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อรองรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
21. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
22. การปิดส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในพื้นที่พญาไทและบางกอกน้อย และการประชุมออนไลน์ในทุกพื้นที่
23. แนวทางในการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรและแนวทางการรักษาระยะห่างทางสังคม อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
24. หลักเกณฑ์และแนวทางการให้หยุดปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศของทางราชการ
ลำดับ รายการ
1. การปฏิบัติตามแนวทางและหลักเกณฑ์การเปิดสถานที่ที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษา New
2. มาตรการในการเปิดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา อำเภอพุทธมณฑล
3. ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด กำรบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30)
4. ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด กำรบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28)
5. ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27)
6. ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 55/2564 เรื่อง การปิดและควบคุมสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม)
7. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก
8. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25)
9. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 24)
10. คําร้องขออนุญาตจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจํานวนมาก ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 59/2564 ลงวันที่ 17 เมษายน 2564
11. มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกําหนดเพื่อป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) แนบท้ายประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 50/2564 ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 เรื่อง งดการจัดกิจกรรมรวมคนจํานวนมากของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
12. ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 50 / 2564 เรื่อง งดการจัดกิจกรรมรวมคนจํานวนมากของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
13. ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับ ที่ 49 / 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
14. การยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564
15. คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา
16. คู่มือและแนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563
17. ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (COVID-19) (ฉบับที่ 6) : การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นภายในกระทรวงเพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19
18. คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19) ที่ 4/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3)
19. ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 9)
20. รายงานผลการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
21. นำส่งมาตรการการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ในปีการศึกษา 2563 สถาบันอุดมศึกษา 4 เครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
22. ราชกิจจานุเบกษา ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 5)
23. ราชกิจจานุเบกษา ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 4)
24. พระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
25. พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2548
26. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
27. ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์
28. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4)
29. คำสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับกำรปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
30. ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี
31. ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
32. แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
33. หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19
34. ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียน ที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ฉบับที่ 2
35. ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรฯ นักเรียน ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ

 

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล