อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ Outcome-Based Education (OBE) ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2567 โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ Outcome-Based Education (OBE) ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2567 ภายใต้โครงการ “MUQD x GR-OBE Curriculum Development Program” ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขออนุมัติหลักสูตร และการออกแบบหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ Outcome-Based Education (OBE) ระดับบัณฑิตศึกษา ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ และมี รองศาสตราจารย์ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Expert and Assessor อาจารย์ ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส วิทยาลัยนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญวี ประทุมสุวรรณ์ ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายการศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ตลอดจนให้คำแนะนำผู้เข้าร่วมในการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบหลักสูตร OBE

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความรู้และความเข้าใจแนวทางการออกแบบหลักสูตรตามหลักการ OBE ที่แต่ละหลักสูตรกำหนดได้ และเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่