รับสมัครงาน


ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร สมัครออนไลน์
17 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา งานบริหารงานทั่วไป 14 พฤษภาคม 2567 31 พฤษภาคม 2567 สมัครออนไลน์
16 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 เมษายน 2567 30 เมษายน 2567 ปิดรับสมัครแล้ว
14 นักวิชาการเงินและบัญชี (ขยายเวลารับสมัคร) 1 อัตรา งานคลัง 1 เมษายน 2567 30 เมษายน 2567 ปิดรับสมัครแล้ว
15 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา งานพัฒนาหลักสูตร 1 เมษายน 2567 16 เมษายน 2567 ปิดรับสมัครแล้ว
13 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา งานคลัง 3 มกราคม 2567 31 มกราคม 2567 ปิดรับสมัครแล้ว
12 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ปฏิบัติงาน ด้านบริหารงานอาคารสถานที่การดูแล รักษา ซ่อมบํารุง
อาคารสถานที่สาธารณูปโภค สภาพอาคาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) (ขยายเวลารับสมัคร)
1 อัตรา งานบริหารทั่วไป 24 ตุลาคม 2566 15 พฤศจิกายน 2566 ปิดรับสมัครแล้ว
11 นักวิชาการเงินและบัญชี (ขยายเวลารับสมัคร) 1 อัตรา งานคลัง 31 ตุลาคม 2566 30 พฤศจิกายน 2566 ปิดรับสมัครแล้ว
10 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 ตุลาคม 2566 31 ตุลาคม 2566 ปิดรับสมัครแล้ว
9 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ปฏิบัติงาน ด้านบริหารงานอาคารสถานที่การดูแล รักษา ซ่อมบํารุง
อาคารสถานที่สาธารณูปโภค สภาพอาคาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
1 อัตรา งานบริหารทั่วไป 14 กันยายน 2566 30 กันยายน 2566 ปิดรับสมัครแล้ว
8 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา งานคลัง 18 สิงหาคม 2566 10 กันยายน 2566 ปิดรับสมัครแล้ว
7 อาจารย์ / ผู้ช่วยอาจารย์ (ชาวไทย) 1 อัตรา งานศูนย์ภาษา 19 มิถุนายน 2566 15 กรกฎาคม 2566 ปิดรับสมัครแล้ว
6 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา งานรับนักศึกษา 15 มิถุนายน 2566 30 มิถุนายน 2566 ปิดรับสมัครแล้ว
5 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ขยายเวลารับสมัคร) 3 อัตรา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 พฤษภาคม 2566 15 มิถุนายน 2566 ปิดรับสมัครแล้ว
4 นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา งานวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและภารกิจพิเศษ 3 พฤษภาคม 2566 30 พฤษภาคม 2566 ปิดรับสมัครแล้ว
3 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา งานพัฒนาหลักสูตร 3 พฤษภาคม 2566 28 เมษายน 2566 ปิดรับสมัครแล้ว
2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ขยายเวลารับสมัคร) 3 อัตรา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 29 มีนาคม 2566 30 เมษายน 2566 ปิดรับสมัครแล้ว
1 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา งานบริการสร้างเสริมศักยภาพทุนมนุษย์ 30 มกราคม 2566 6 มกราคม 2566 ปิดรับสมัครแล้ว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสอบสัมภาษณ์
ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะ
18 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 พฤษภาคม 2567 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
17 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา งานคลัง 14 พฤษภาคม 2567 สอบสัมภาษณ์
16 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา งานพัฒนาหลักสูตร 18 เมษายน 2567 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
15 พนักงานงานทั่วไป 1 อัตรา งานบริหารทั่วไป 9 เมษายน 2567 สอบสัมภาษณ์
14 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา งานบริหารทั่วไป 27 พฤศจิกายน 2566 สอบสัมภาษณ์
13 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 พฤศจิกายน 2566 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
12 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา งานรับนักศึกษา 11 กรกฎาคม 2566 สอบสัมภาษณ์
11 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา งานรับนักศึกษา 4 กรกฎาคม 2566 สอบข้อเขียน
10 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 22 มิถุนายน 2566 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
9 นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา งานวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและภารกิจพิเศษ 6 มิถุนายน 2566 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
8 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา งานบริการสร้างเสริมศักยภาพทุนมนุษย์ 3 กุมภาพันธ์ 2566 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
7 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา งานพัฒนาหลักสูตร 3 มกราคม 2566 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
6 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 26 ตุลาคม 2565 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
5 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา งานวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและภารกิจพิเศษ 12 ตุลาคม 2565 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 กันยายน 2565 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
3 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา งานบริการสร้างเสริมศักยภาพทุนมนุษย์ 7 กันยายน 2565 สอบสัมภาษณ์
2 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา งานบริการสร้างเสริมศักยภาพทุนมนุษย์ 25 สิงหาคม 2565 สอบข้อเขียน
1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการ) 1 อัตรา สำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย 24 มิถุนายน 2565 สอบสัมภาษณ์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะ
33 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ปฏิบัติงาน ด้านบริหารงานอาคารสถานที่การดูแล รักษา
ซ่อมบํารุงอาคารสถานที่สาธารณูปโภค สภาพอาคาร
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
1 อัตรา งานบริหารงานทั่วไป 27 ธันวาคม 2566 ประกาศผล
32 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 22 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผล
31 อาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา งานศูนย์ภาษา 24 กรกฎาคม 2566 ประกาศผล
31 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 กรกฎาคม 2566 ประกาศผล
30 นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา งานวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและภารกิจพิเศษ 15 มิถุนายน 2566 ประกาศผล
29 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา งานบริการสร้างเสริมศักยภาพทุนมนุษย์ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศผล
28 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา งานพัฒนาหลักสูตร 23 มกราคม 2566 ประกาศผล
27 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา งานศูนย์ภาษา 10 ตุลาคม 2565 ประกาศผล
26 อาจารย์ 1 อัตรา งานศูนย์ภาษา 7 ตุลาคม 2565 ประกาศผล
25 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ตุลาคม 2565 ประกาศผล
24 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านเลขานุการ) 1 อัตรา สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 18 กรกฎาคม 2565 ประกาศผล
23 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 พฤศจิกายน 2564 ประกาศผล
22 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา งานศูนย์ภาษา 14 ตุลาคม 2564 ประกาศผล
22 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 ตุลาคม 2564 ประกาศผล
21 นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา งานบริการการศึกษา 21 กันยายน 2564 ประกาศผล
20 อาจารย์ (ชาวไทย) 1 อัตรา งานศูนย์ภาษา 17 กันยายน 2564 ประกาศผล
19 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา งานพัฒนาหลักสูตร 13 กันยายน 2564 ประกาศผล
18 นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา งานวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและภารกิจพิเศษ 17 มีนาคม 2564 ประกาศผล
17 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา งานคลัง 22 ธันวาคม 2563 ประกาศผล
16 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา งานคลัง 26 ตุลาคม 2563 ประกาศผล
15 นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา งานรับนักศึกษา 1 ตุลาคม 2563 ประกาศผล
14 อาจารย์ / ผู้ช่วยอาจารย์ (ชาวไทย) 2 อัตรา งานศูนย์ภาษา 18 กันยายน 2563 ประกาศผล
13 นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา งานคลัง 8 กันยายน 2563 ประกาศผล
12 อาจารย์ / ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา งานศูนย์ภาษา 9 กรกฎาคม 2563 ประกาศผล
11 ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 1 อัตรา งานศูนย์ภาษา 10 มกราคม 2563 ประกาศผล
10 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา งานคลัง 19 ธันวาคม 2562 ประกาศผล
9 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา งานคลัง 18 ตุลาคม 2562 ประกาศผล
8 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา งานคลัง 27 สิงหาคม 2562 ประกาศผล
7 อาจารย์ 1 อัตรา งานศูนย์ภาษา 6 ส.ค. 2562 ประกาศผล
6 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 ก.พ. 2562 ประกาศผล
5 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา งานพัสดุ 8 พ.ย. 2561 ประกาศผล
4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 31 ตุลาคม 2561 ประกาศผล
3 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา งานพัสดุ 24 ตุลาคม 2561 ประกาศผล
2 ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 1 อัตรา งานศูนย์ภาษา 28 สิงหาคม 2561 ประกาศผล
1 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา งานบริหารและทรัพยากรบุคคล 20 สิงหาคม 2561 ประกาศผล

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่