รับสมัครงานรับสมัครงานจากบัณฑิตวิทยาลัย
ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร สมัครออนไลน์
22 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา งานคลัง 14 กันยายน 2562 30 กันยายน 2562 สมัครออนไลน์
21 อาจารย์ หรือ ผู้ช่วยอาจารย์ ชาวไทย(ขยายเวลารับสมัคร) 1 อัตรา งานศูนย์ภาษา 7 เมษายน 2563 31 พฤษภาคม 2563 สมัครออนไลน์
20 อาจารย์ หรือ ผู้ช่วยอาจารย์ (ชาวไทย) 1 อัตรา งานศูนย์ภาษา 2 มีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563 สมัครออนไลน์
19 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ธันวาคม 2562 28 กุมภาพันธ์ 2563 สมัครออนไลน์
18 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ขยายเวลารับสมัคร) 1 อัตรา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ตุลาคม 2562 4 พฤศจิกายน 2562 สมัครออนไลน์
17 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 กันยายน 2562 30 กันยายน 2562 สมัครออนไลน์
16 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา งานคลัง 6 กันยายน 2562 30 กันยายน 2562 สมัครออนไลน์
15 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา งานคลัง 22 กรกฎาคม 2562 4 สิงหาคม 2562 สมัครออนไลน์
14 อาจารย์ หรือ ผู้ช่วยอาจารย์ (ชาวไทย) 1 อัตรา งานศูนย์ภาษา 11 กรกฎาคม 2562 25 กรกฎาคม 2562 สมัครออนไลน์
13 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 31 ตุลาคม 2561 31 ธันวาคม 2561 สมัครออนไลน์
12 นักวิชาการพัสดุ (ขยายเวลารับสมัคร) 1 อัตรา งานพัสดุ 24 ตุลาคม 2561 30 ตุลาคม 2561 สมัครออนไลน์
11 อาจารย์ หรือ ผู้ช่วยอาจารย์ (ชาวไทย/ชาวต่างชาติ) 1 อัตรา งานศูนย์ภาษา 2 ตุลาคม 2561 30 ตุลาคม 2561 สมัครออนไลน์
10 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ขยายเวลารับสมัคร) 1 อัตรา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 กันยายน 2561 15 ตุลาคม 2561 สมัครออนไลน์
9 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 24 สิงหาคม 2561 7 กันยายน 2561 สมัครออนไลน์
8 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา งานพัสดุ 10 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561 สมัครออนไลน์
7 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา งานพัสดุ 10 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561 สมัครออนไลน์
6 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา งานบริหารและทรัพยากรบุคคล 4 กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561 สมัครออนไลน์
5 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา งานบริหารและทรัพยากรบุคคล 4 กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561 สมัครออนไลน์
4 อาจารย์ หรือ ผู้ช่วยอาจารย์ (ชาวไทย/ชาวต่างชาติ) 1 อัตรา งานศูนย์ภาษา 31 พฤษภาคม 2561 29 มิถุนายน 2561 สมัครออนไลน์
3 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา งานบริการการศึกษา 2 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561 สมัครออนไลน์
2 อาจารย์ (ชาวไทย/ชาวต่างชาติ) 1 อัตรา งานศูนย์ภาษา 11 เมษายน 2561 15 พฤษภาคม 2561 สมัครออนไลน์
1 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา งานบริหารและทรัพยากรบุคคล 10 มกราคม 2561 9 กุมภาพันธ์ 2561 สมัครออนไลน์
ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะ
20 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา งานคลัง 7 ตุลาคม 2563 สอบข้อเขียน
19 นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา งานรับนักศึกษา 16 กันยายน 2563 สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
18 อาจารย์ หรือ ผู้ช่วยอาจารย์ (ชาวไทย) 2 อัตรา งานศูนย์ภาษา 9 กันยายน 2563 สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
17 นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา งานรับนักศึกษา 9 กันยายน 2563 สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
16 นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา งานคลัง 24 สิงหาคม 2563 สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
15 อาจารย์ หรือ ผู้ช่วยอาจารย์ (ชาวไทย) 1 อัตรา งานศูนย์ภาษา 22 มิถุนายน 2563 สอบข้อเขียน สอบสอน และสอบสัมภาษณ์
14 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 10 มีนาคม 2563 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
13 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา งานคลัง 12 ธันวาคม 2562 สอบสัมภาษณ์
12 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา งานคลัง 7 ตุลาคม 2562 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
11 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา งานคลัง 13 สิงหาคม 2562 สอบสัมภาษณ์
10 อาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา งานศูนย์ภาษา 30 กรกฎาคม 2562 สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์
9 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา งานศูนย์ภาษา 17 มกราคม 2562 สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และสาธิตการสอน
8 อาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา งานศูนย์ภาษา 2 พฤศจิกายน 2561 สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และสาธิตการสอน
7 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา งานพัสดุ 22 ตุลาคม 2561 สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
6 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 22 ตุลาคม 2561 สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
5 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา งานพัสดุ 17 กันยายน 2561 สอบข้อเขียน
4 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา งานพัสดุ 7 กันยายน 2561 สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
3 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา งานบริหารและทรัพยากรบุคคล 8 สิงหาคม 2561 สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์
2 ผู้เชียวชาญชาวต่างประเทศ 1 อัตรา งานศูนย์ภาษา 8 สิงหาคม 2561 สอบข้อเขียน/สอน และสอบสัมภาษณ์
1 อาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ (ชาวไทย/ชาวต่างชาติ) 1 อัตรา งานศูนย์ภาษา 17 กรกฎาคม 2561 สอบข้อเขียน/สอน และสอบสัมภาษณ์
ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะ
15 นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา งานรับนักศึกษา 1 ตุลาคม 2563 ประกาศผล
14 อาจารย์ / ผู้ช่วยอาจารย์ (ชาวไทย) 2 อัตรา งานศูนย์ภาษา 18 กันยายน 2563 ประกาศผล
13 นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา งานคลัง 8 กันยายน 2563 ประกาศผล
12 อาจารย์ / ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา งานศูนย์ภาษา 9 กรกฎาคม 2563 ประกาศผล
11 ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 1 อัตรา งานศูนย์ภาษา 10 มกราคม 2563 ไม่มีผู้สอบได้ตำแหน่ง
10 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา งานคลัง 19 ธันวาคม 2562 ประกาศผล
9 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา งานคลัง 18 ตุลาคม 2562 ประกาศผล
8 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา งานคลัง 27 สิงหาคม 2562 ไม่มีผู้สอบได้ตำแหน่ง
7 อาจารย์ 1 อัตรา งานศูนย์ภาษา 6 ส.ค. 2562 ประกาศผล
6 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 ก.พ. 2562 ประกาศผล
5 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา งานพัสดุ 8 พ.ย. 2561 ประกาศผล
4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 31 ตุลาคม 2561 ไม่มีผู้สอบได้ตำแหน่ง
3 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา งานพัสดุ 24 ตุลาคม 2561 ไม่มีผู้สอบได้ตำแหน่ง
2 ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 1 อัตรา งานศูนย์ภาษา 28 สิงหาคม 2561 ไม่มีผู้สอบได้ตำแหน่ง
1 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา งานบริหารและทรัพยากรบุคคล 20 สิงหาคม 2561 ประกาศผล