อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้แทนจาก Pokhara University ประเทศเนปาล

วันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พัฒนาเครือข่าย และกิจการนักศึกษา และหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและภารกิจพิเศษ ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Umesh Prasad Gupta ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำ School of Health and Allied Sciences, Pokhara University ประเทศเนปาล

ในโอกาสนี้ ได้แลกเปลี่ยนและหารือด้านการสร้างความร่วมมือและจัดทำ MOU ร่วมกันระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย ณ สำนักงานคณบดี อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่