โครงการ Pitching Project for Graduate Students โดย องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ Pitching Project for Graduate Students ณ ห้อง 131 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะ soft skills ด้าน Language and Communications ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการนำเสนอผลงานได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพผ่านการฝึกปฏิบัติจริง โดยการแบ่งกลุ่มนำเสนอผลงานในหัวข้อ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.อนุชยาน์ มนทการติวงศ์ รองประธานหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ. ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร คณะกายภาพบำบัด และ อาจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เจียรวิทยกิจ รองคณบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมให้ความรู้และคำแนะนำ

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่