แผนยุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2562-2566

วิสัยทัศน์

To enable academic, professional,
as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century

พันธกิจ

กำหนดทิศทางและสนับสนุนการสร้างหลักสูตรและรายวิชาที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

กำกับดูแลมาตรฐานคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา

ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัย /ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการสร้างเครือข่ายร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความรู้/ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

บริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัย คล่องตัว
และมีธรรมาภิบาล


ค่านิยมหลัก

G

Global Attitude
มีทัศนคติทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

R

Responsiveness
ตอบสนองและรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ

A

Agility
บริหารจัดการมีความคล่องตัว

D

Digitalization
พัฒนาสู่องค์การดิจิทัล

S

Service Mind
มีจิตใจให้บริการ


วัฒนธรรมองค์กร

มุ่งมั่นบริการ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
Service Commitment and Ready for the Changes

นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษา และพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย เป็นองค์การบริหารจัดการคุณภาพบัณฑิตศึกษา เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ 1
การส่งเสริมนวัตกรรมและงานวิจัย

ยุทธศาสตร์ 2
การส่งเสริมและพัฒนารูปแบบรายวิชาและหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

ยุทธศาสตร์ 3
การพัฒนาการกำกับมาตรฐานหลักสูตร

ยุทธศาสตร์ 4
การส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

ยุทธศาสตร์ 5
การส่งเสริมและพัฒนาบริการวิชาการที่ตอบสนองผู้เรียน

ยุทธศาสตร์ 6
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืนกลยุทธ์

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล