นักศึกษาปัจจุบัน ทุนและรางวัลภายในบัณฑิตวิทยาลัย

ทุนและรางวัลภายในบัณฑิตวิทยาลัย

ทุนสำหรับนักศึกษาแรกเข้า

ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ  Scholarship01
ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ ประจำปีการศึกษา 2567

โครงการ ทุนการศึกษา "ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ" จัดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน สําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาส ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในหลักสูตร/สาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญในการร่วมเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชมหาราช ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี...
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายชื่อหลักสูตรที่ร่วมโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ (ป.เอก)

 • รายชื่อหลักสูตรที่ร่วมโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ (ป.โท)
 • รอบการรับสมัครทุน
  • รอบที่ 1 (ภาคต้น) : ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2567
  • รอบที่ 2 (ภาคต้น) : ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2567
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ประจำปีการศึกษา 2567  ทุนการศึกษาในระหว่างที่ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  Scholarship13

  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

  ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง


  ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง


  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564  Scholarship15

  เงินช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564

  บัณฑิตวิทยาลัยจะสนับสนุนเงินช่วยเหลือให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงในการศึกษา เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก การประสบเหตุกรณีฉุกเฉิน ในอัตราไม่เกินคนละ 50,000 บาท ไม่เกินคนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการศึกษา

  ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง


  ใบสมัครขอรับทุน (MUGR SS02)


  จำนวนทุนการศึกษา
  • ปีงบประมาณ 2563 : จำนวน 0 ทุน
  • ปีงบประมาณ 2564 : จำนวน 0 ทุน
  • ปีงบประมาณ 2565 : จำนวน 0 ทุน
  • ปีงบประมาณ 2566 : จำนวน 0 ทุน

  การให้เงินยืมเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (Graduate Loan)  Scholarship02
  การให้เงินยืมเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (Graduate Loan)

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาทาง การเงินในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดสรรเงินทุนจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นเงินยืมในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าว ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล...
  รายละเอียดเพิ่มเติม
  วันรับสมัคร

  • ภาคต้น - 15 กรกฎาคม 2566
  • ภาคปลาย - 16 ธันวาคม 2566

  กำหนดการ
  • ภาคต้น - 15 กรกฎาคม 2566
  • ภาคปลาย - 16 ธันวาคม 2566
  ใบสมัครขอรับเงินยืม (MUGR-SS03.1)

  ดาวน์โหลดใบสมัคร
  เอกสารแนบและแบบฟอร์มต่างๆ
  ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์ขอรับเงินยืม ปีการศึกษา 2566

  โครงการทุนช่วยเหลือนักศึกษาพิการระดับบัณฑิตศึกษา  Scholarship03
  โครงการทุนช่วยเหลือนักศึกษาพิการระดับบัณฑิตศึกษา

  เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิการระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยมหิดล
  รายละเอียดเพิ่มเติม
  วันรับสมัคร

  ภาคต้น
  • ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2567
  • ประกาศผลการพิจารณา 15 สิงหาคม 2567
  ภาคปลาย
  • ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม ถึง 20 ธันวาคม 2567
  • ประกาศผลการพิจารณา 15 มกราคม 2568

  ระยะเวลา
  • ระดับปริญญาโท เป็นระยะเวลา 2 ปี
  • ระดับปริญญาเอก เป็นระยะเวลา 3 ปี
  • หรือเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาก่อนระยะเวลารับทุน
  กำหนดการ ภาคต้น
  • ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2567
  • ประกาศผลการพิจารณา 15 สิงหาคม 2567

  ภาคปลาย
  • ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม ถึง 20 ธันวาคม 2567
  • ประกาศผลการพิจารณา 15 มกราคม 2568
  ใบสมัครโครงการทุนฯ (MUGR SS04)

  ดาวน์โหลดใบสมัคร

  โครงการทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยที่มีความพิการ  Scholarship04
  โครงการทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยที่มีความพิการ

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย นักศึกษาพิการของบัณฑิตวิทยาลัย ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักศึกษาพิการของบัณฑิตวิทยาลัยมีจิตสาธารณะและทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม...
  รายละเอียดเพิ่มเติม


  กำหนดการ
  ภาคต้น
  • ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567
  • ประกาศผลการพิจารณา 31 สิงหาคม 2567
  ภาคปลาย
  • ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2567
  • ประกาศผลการพิจารณา 27 ธันวาคม 2567

  กำหนดการ ภาคต้น
  • ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567
  • ประกาศผลการพิจารณา 31 สิงหาคม 2567

  ภาคปลาย
  • ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2567
  • ประกาศผลการพิจารณา 27 ธันวาคม 2567
  ใบสมัครโครงการทุนฯ (MUGR SS05)

  ดาวน์โหลดใบสมัคร

  ทุน/รางวัลเมื่อนักศึกษาสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์แล้ว

   Scholarship17
  ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ที่ขับเคลื่อนนโยบาย SDGs ประจำปีงบประมาณ 2567

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโครงการทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ที่ขับเคลื่อนนโยบาย SDGs ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ทำวิทยานิพนธ์ที่ตอบสนองนโยบายด้านการขับเคลื่อนนโยบาย SDGs ในระดับชาติและภูมิภาค...
  รายละเอียดเพิ่มเติม
  วันรับสมัคร

  • ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มีนาคม 2567

  วันรับสมัคร
  • ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มีนาคม 2567
  แบบฟอร์มการสมัครทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ที่ขับเคลื่อนนโยบาย SDGs (MUGR SS15.1)

  ดาวน์โหลดใบสมัคร
  เอกสารสมัครขอรับทุนและรางวัล สามารถส่งได้ 2 ช่องทาง
  1. รูปแบบเอกสารฉบับจริง ส่งที่ งานกิจการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย หรือ
  2. รูปแบบไฟล์ ส่งผ่าน "ระบบส่งเอกสารสำหรับนักศึกษา (e-Document)" https://graduate.mahidol.ac.th/thai/current-students/
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน


   Scholarship16
  รางวัลการตีพิมพ์บทความปริทัศน์ (Review Article) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

  บัณฑิตวิทยาลัย มีนโยบายสนับสนุนการตีพิมพ์บทความปริทัศน์ (Review Article) ในรูปแบบ Narrative review, Systematic analysis และ Mata-analysis ของนักศึกษาระดับบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาเขียนบทความวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล...
  รายละเอียดเพิ่มเติม
  วันรับสมัคร

  • ครั้งที่ 1 : 29 มีนาคม 2567
  • ครั้งที่ 2 : 31 กรกฎาคม 2567

  วันรับสมัคร
  • ครั้งที่ 1 : 29 มีนาคม 2567
  • ครั้งที่ 2 : 31 กรกฎาคม 2567
  แบบฟอร์มแจ้งเจตจำนงขอรับรางวัลการตีพิมพ์บทความปริทัศน์ (MUGR SS13)

  ดาวน์โหลดใบสมัคร
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล

  ครั้งที่ 1

  ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศ  Scholarship05
  ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศ

  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศ...
  รายละเอียดเพิ่มเติม
  วันรับสมัคร

  • ตลอดปีการศึกษา

  กำหนดการ
  • ตลอดปีการศึกษา

  ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ  Scholarship06
  ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ...
  รายละเอียดเพิ่มเติม
  วันรับสมัคร

  • ตลอดปีการศึกษา

  วันรับสมัคร
  • ตลอดปีการศึกษา
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน

  รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 2 (เพิ่มเติม) รอบที่ 3 รอบที่ 4 ไม่มีผู้สมัคร รอบที่ 5 ไม่มีผู้สมัคร รอบที่ 6 รอบที่ 7 รอบที่ 8
  ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับผู้ได้รับทุน

  โครงการทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา (RA: Research Assistantships)  Scholarship07
  โครงการทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา (RA: Research Assistantships)

  มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และคาดหวังให้มีการเพิ่มศักยภาพผลงานวิจัยจาก อาจารย์และนักศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยงานวิจัยนำบัณฑิตศึกษา และในขณะเดียวกัน บัณฑิตศึกษาก็ช่วยส่งเสริมให้งานวิจัยเข้มแข็งยิ่งขึ้น หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตเป็นแหล่งฝึกฝนนักศึกษา บัณฑิตให้ทำงานวิจัยในระดับนานาชาติ เพื่อเตรียมนักศึกษาให้เป็นนักวิจัยหรือนักวิชาการที่สามารถ ทำงานวิจัยอิสระได้ในอนาคต...
  รายละเอียดเพิ่มเติม


  กำหนดการรับสมัครขอรับทุน
  • ภาคต้น : ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป - 31 กรกฎาคม 2567
  • ภาคปลาย : 1 สิงหาคม - 29 พฤศจิกายน 2567

  กำหนดการรับสมัครขอรับทุน
  • ภาคต้น : ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป - 31 กรกฎาคม 2567
  • ภาคปลาย : 1 สิงหาคม - 29 พฤศจิกายน 2567
  ใบสมัคร (MUGR SS08.1)

  สมัครออนไลน์
  รายชื่อผู้ได้รับทุน

  การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  Scholarship08
  การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้อยู่ในระดับที่มีคุณภาพเป็นเลิศ จึงให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วนสำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล...
  รายละเอียดเพิ่มเติม
  วันรับสมัคร

  • ยื่นใบสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2566
  • ประกาศผลการพิจารณาภายใน  วันที่ 30 สิงหาคม 2566
  • พิธีรับมอบทุน  เดือนตุลาคม 2566

  กำหนดการ
  • ยื่นใบสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2566
  • ประกาศผลการพิจารณาภายใน  วันที่ 30 สิงหาคม 2566
  • พิธีรับมอบทุน  เดือนตุลาคม 2566
  ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน (G.M.U.A.A -01)

  ดาวน์โหลด
  ใบสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย

  ดาวน์โหลด


  รางวัลสำหรับนักศึกษา

  รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นที่ขับเคลื่อนนโยบาย SDGs  Scholarship18
  รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นที่ขับเคลื่อนนโยบาย SDGs ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2567

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นที่ขับเคลื่อนนโยบาย SDGs ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีผลงานการตีพิมพ์ที่ตอบสนองนโยบายด้านการขับเคลื่อนนโยบาย SDGs ในระดับชาติและภูมิภาค...
  รายละเอียดเพิ่มเติม


  กำหนดการรับสมัคร
  • ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มีนาคม 2567

  กำหนดการรับสมัคร
  • ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มีนาคม 2567
  แบบฟอร์มการสมัครเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นที่ขับเคลื่อนนโยบาย SDGs (MUGR SS14)

  ดาวน์โหลดใบสมัคร
  เอกสารสมัครขอรับทุนและรางวัล สามารถส่งได้ 2 ช่องทาง
  1. รูปแบบเอกสารฉบับจริง ส่งที่ งานกิจการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย หรือ
  2. รูปแบบไฟล์ ส่งผ่าน "ระบบส่งเอกสารสำหรับนักศึกษา (e-Document)" https://graduate.mahidol.ac.th/thai/current-students/

  รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น  Scholarship11
  รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น

  การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ "Value-Based Economy" โดยส่งเสริมภาคการผลิตให้ไปสู่การพัฒนาสินค้าเชิงนวัตกรรม ต้องขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ และยกระดับภาคบริการไปสู่งานบริการคุณค่าสูงที่อยู่บนฐานของความรู้และความเชียวชาญ "นวัตกรรม" ...
  รายละเอียดเพิ่มเติม


  กำหนดการรับสมัคร
  • ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2567   ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - 30 เมษายน 2567
  ขยายเวลาการรับสมัคร

  จำนวนรางวัล
  • รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมระดับดีเด่น (จำนวน 1 รางวัล)
  • รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรม ระดับดีมาก (จำนวน 2 รางวัล)
  • รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรม ระดับดี (จำนวน 3 รางวัล)
  กำหนดการ
  • ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2567   ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - 30 เมษายน 2567
  ขยายเวลาการรับสมัคร
  เปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

  สมัครออนไลน์


  โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น  Scholarship09
  โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

  ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ปรากฎเป็นที่ประจักษ์ชัดในด้านคุณภาพจำนวน หลายเรื่อง ดังจะเห็นได้จากการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ยอมรับในวงการวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ และ / หรือมีการจดสิทธิบัตร / ลิขสิทธิ์ รวมทั้งมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในภาครัฐและภาคเอกชน เป็นการนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยมหิดล...
  รายละเอียดเพิ่มเติม รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับปรับแก้ไข)


  กำหนดการรับสมัคร

  กำหนดการรับสมัคร
  เปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

  สมัครออนไลน์

  การให้รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean's List)  Scholarship10
  การให้รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean's List)

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นความสำคัญของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาด้วยผลการศึกษาดีเยี่ยมเป็นที่น่าเชิดชูเกียรติยศ จึงได้ จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สำเร็จการศึกษาดังกล่าวโดยให้มีรางวัลและการบันทึกชื่อไว้ใน "DEAN'S LIST"...
  รายละเอียดเพิ่มเติม
  วันรับสมัคร

  • ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

  วันรับสมัคร
  • ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567
  เปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

  สมัครออนไลน์
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
  งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  25/25 หมู่ 5 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
  โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 600-605
  Line Official : @451pslqw ติดต่องานกิจการนักศึกษา

  ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

  สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่