นักศึกษาปัจจุบัน ทุนและรางวัลภายในบัณฑิตวิทยาลัย
นักศึกษาปัจจุบัน

Student Service System

ทุนและรางวัลภายในบัณฑิตวิทยาลัย

ทุนสำหรับนักศึกษาแรกเข้า

ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ  Scholarship01
1. ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการ ทุนการศึกษา "ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ" จัดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน สําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาส ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในหลักสูตร/สาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญในการร่วมเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชมหาราช ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี...
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันรับสมัคร

 • รอบที่ 1 (ภาคต้น) : 1 ก.พ - 10 เม.ย. 63
 • รอบที่ 2 (ภาคต้น) : 11 พ.ค. - 10 ส.ค. 63
 • รอบที่ 3 (ภาคปลาย) : 15 พ.ย. - 11 ธ.ค. 63

กำหนดการ
 • รอบที่ 1 (ภาคต้น) : 1 ก.พ - 10 เม.ย. 63
 • รอบที่ 2 (ภาคต้น) : 11 พ.ค. - 10 ส.ค. 63
 • รอบที่ 3 (ภาคปลาย) : 15 พ.ย. - 11 ธ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ประจำปีการศึกษา 2563

รอบที่ 1 รอบที่ 2
แบบเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา

ดาวน์โหลดใบสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ประจำปีการศึกษา 2563

รอบที่ 1 รอบที่ 2


ทุนการศึกษาในระหว่างที่ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การให้เงินยืมเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (Graduate Loan)  Scholarship02
2. การให้เงินยืมเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (Graduate Loan)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาทาง การเงินในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดสรรเงินทุนจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นเงินยืมในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าว ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล...
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันรับสมัคร

 • ภาคต้น - 17 กรกฎาคม 2563
 • ภาคปลาย - 30 พฤศจิกายน 2563

จำนวนทุน (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • ไม่จำกัด

จำนวนจัดสรร (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • ไม่เกินคนละ 25,000.- บาท
กำหนดการ
 • ภาคต้น - 17 กรกฎาคม 2563
 • ภาคปลาย - 30 พฤศจิกายน 2563
ใบสมัครขอรับเงินยืม (GR.SS.06)

ดาวน์โหลดใบสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินยืม

ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้สมัครที่มิสิทธ์ขอรับเงินยืม

ดาวน์โหลด

โครงการทุนช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความพิการ  Scholarship03
3. โครงการทุนช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความพิการ

เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิการระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยมหิดล...
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันรับสมัคร

 • ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศผลการพิจารณาภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

จำนวนทุน
 • ปริญญาเอก : 5 ทุน
 • ปริญญาโท : 5 ทุน

จำนวนจัดสรร
 • ปริญญาเอก ทุนละ 18,000.- บาท
 • ปริญญาโท ทุนละ 15,000.- บาท
กำหนดการ
 • ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศผลการพิจารณาภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ใบสมัครโครงการทุนฯ (GR.SS.15)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

โครงการทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยที่มีความพิการ  Scholarship04
4. โครงการทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยที่มีความพิการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย นักศึกษาพิการของบัณฑิตวิทยาลัย ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักศึกษาพิการของบัณฑิตวิทยาลัยมีจิตสาธารณะและทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม...
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันรับสมัคร ภาคต้น

 • ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศผลการพิจารณาภายใน สิงหาคม 2563
ภาคปลาย
 • ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศผลการพิจารณาภายใน ธันวาคม 2563

จำนวนทุน
 • ปริญญาเอก : 5 ทุน
 • ปริญญาโท : 10 ทุน

จำนวนจัดสรร
 • ปริญญาเอก ทุนละ 5,000.- บาท
 • ปริญญาโท ทุนละ 4,000.- บาท
กำหนดการ ภาคต้น
 • ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศผลการพิจารณาภายใน สิงหาคม 2563
ภาคปลาย
 • ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศผลการพิจารณาภายใน ธันวาคม 2563
ใบสมัครโครงการทุนฯ (GR.SS.16)

ดาวน์โหลดใบสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน

รายชื่อผู้ได้รับทุน ปีการศึกษา 2562


ทุน/รางวัลเมื่อนักศึกษาสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์แล้ว

ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศ  Scholarship05
5. ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศ

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันรับสมัคร

 • ตลอดปีการศึกษา

จำนวนทุน (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • ไม่จำกัด

จำนวนจัดสรร ปีละไม่เกิน 800,000.- บาท โดยสนับสนุน รายการดังนี้
 • ค่าลงทะเบียน
 • ค่าเดินทาง
 • ค่าเดินทาง
กำหนดการ
 • ตลอดปีการศึกษา
เปิดรับสมัครทุนผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

สมัครทุนออนไลน์

ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ  Scholarship06
6. ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม
วันรับสมัคร
 • ตลอดปีการศึกษา

scholarship06
จำนวนทุน (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • ไม่จำกัด

จำนวนจัดสรร (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • ปีละไม่เกิน 2,000,000.- บาท เหมาจ่ายตามโซนทวีป
กำหนดการ
 • ตลอดปีการศึกษา
เปิดรับสมัครทุนผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

ปิด
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน

รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 5 รอบที่ 6 / ระงับให้ทุนชั่วคราว
ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับผู้ได้รับทุน

โครงการทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา (RA: Research Assistantships)  Scholarship07
7. โครงการทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา (RA: Research Assistantships)

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และคาดหวังให้มีการเพิ่มศักยภาพผลงานวิจัยจาก อาจารย์และนักศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยงานวิจัยนำบัณฑิตศึกษา และในขณะเดียวกัน บัณฑิตศึกษาก็ช่วยส่งเสริมให้งานวิจัยเข้มแข็งยิ่งขึ้น หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตเป็นแหล่งฝึกฝนนักศึกษา บัณฑิตให้ทำงานวิจัยในระดับนานาชาติ เพื่อเตรียมนักศึกษาให้เป็นนักวิจัยหรือนักวิชาการที่สามารถ ทำงานวิจัยอิสระได้ในอนาคต...
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายชื่อผู้ได้รับทุน

จำนวนทุน ปริญญาเอก
 • ไม่จำกัด
ปริญญาโท
 • ---

จำนวนจัดสรร (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • ค่าใช้จ่ายรายเดือน 10,000.- บาท/เดือน ไม่เกิน 24 เดือน/ทุน
กำหนดการ
 • ภาคต้น มิถุนายน
 • ภาคปลาย พฤศจิกายน

รายชื่อผู้ได้รับทุน
Application Form for Research Assistant (GR.SA.1)

  ดาวน์โหลดใบสมัคร

การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  Scholarship08
8. การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้อยู่ในระดับที่มีคุณภาพเป็นเลิศ จึงให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วนสำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล...
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันรับสมัคร

 • ยื่นใบสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กันยายน 2563
 • ประกาศผลการพิจารณาภายใน  วันที่ 28 ตุลาคม 2563
 • พิธีรับมอบทุน  เดือนพฤศจิกายน 2563

จำนวนทุน 100 ทุน
 • สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย 70 ทุน
 • บัณฑิตวิทยาลัย 30 ทุน

มูลค่าทุน
 • ทุนละ 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กำหนดการ
 • ยื่นใบสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กันยายน 2563
 • ประกาศผลการพิจารณาภายใน  วันที่ 28 ตุลาคม 2563
 • พิธีรับมอบทุน  เดือนพฤศจิกายน 2563
ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน (G.M.U.A.A -01)

ดาวน์โหลดใบสมัคร


รางวัลสำหรับนักศึกษา

โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น  Scholarship09
9. โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ปรากฎเป็นที่ประจักษ์ชัดในด้านคุณภาพจำนวน หลายเรื่อง ดังจะเห็นได้จากการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ยอมรับในวงการวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ และ / หรือมีการจดสิทธิบัตร / ลิขสิทธิ์ รวมทั้งมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในภาครัฐและภาคเอกชน เป็นการนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยมหิดล...
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

จำนวนรางวัล (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • 8 รางวัล

จำนวนจัดสรร
ปริญญาเอก
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น : เงินรางวัล 50,000.- บาท และประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ดี : เงินรางวัล 25,000.- บาท และประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาโท
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น : เงินรางวัล 30,000.- บาท และประกาศเกียรติคุณ รางวัลวิทยานิพนธ์ดี
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ดี : เงินรางวัล 15,000.- บาท และประกาศเกียรติคุณ
กำหนดการ
 • ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2563
เปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

สมัครออนไลน์

การให้รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean's List)  Scholarship10
10. การให้รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean's List)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นความสำคัญของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาด้วยผลการศึกษาดีเยี่ยมเป็นที่น่าเชิดชูเกียรติยศ จึงได้ จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สำเร็จการศึกษาดังกล่าวโดยให้มีรางวัลและการบันทึกชื่อไว้ใน "DEAN'S LIST"...
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันรับสมัคร

จำนวนรางวัล (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • ไม่จำกัด

รางวัล (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • โล่เกียรติยศ
 • ใบประกาศเกียรติคุณ
 • บันทึก"Dean's List" ในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
กำหนดการ
เปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

สมัครออนไลน์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล


รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น  Scholarship11
11. รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น

ประเทศไทย 4.0 คือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ "Value-Based Economy" โดยส่งเสริมภาคการผลิตให้ไปสู่การพัฒนาสินค้าเชิงนวัตกรรม ต้องขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ และยกระดับภาคบริการไปสู่งานบริการคุณค่าสูงที่อยู่บนฐานของความรู้และความเชียวชาญ "นวัตกรรม" ...
รายละเอียดเพิ่มเติม ขยายระยะเวลา
วันรับสมัคร

 • ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2563

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น

จำนวนรางวัล
 • รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมระดับดีเด่น (จำนวน 1 รางวัล)
 • รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรม ระดับดีมาก (จำนวน 2 รางวัล)
 • รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรม ระดับดี (จำนวน 3 รางวัล)

รางวัล (ผู้เสนอผลงาน)
 • ระดับดีเด่น 100,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • ระดับดีมาก 50,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • ระดับดี 25,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัล (อาจารย์ที่ปรึกษา)
 • ระดับดีเด่น 100,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • ระดับดีมาก 50,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • ระดับดี 25,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
กำหนดการ
 • ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2563
เปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

สมัครออนไลน์
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 หมู่ 5 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 600-605