นักศึกษาปัจจุบัน ทุนและรางวัลภายในบัณฑิตวิทยาลัย
นักศึกษาปัจจุบัน

Student Service System

ทุนและรางวัลภายในบัณฑิตวิทยาลัย

ทุนสำหรับนักศึกษาแรกเข้า

ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ  Scholarship01
ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการ ทุนการศึกษา "ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ" จัดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน สําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาส ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในหลักสูตร/สาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญในการร่วมเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชมหาราช ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี...
รายละเอียดเพิ่มเติม
รอบการรับสมัครทุน

 • รอบที่ 1 (ภาคต้น) : 1 – 31 มกราคม 2564
 • รอบที่ 2 (ภาคต้น) : 1 - 31 มีนาคม 2564
 • รอบที่ 3 (ภาคต้น) : 1 - 31 พฤษภาคม 2564
 • รอบที่ 4 (ภาคต้น) : 1 – 31 กรกฎาคม 2564
 • รอบที่ 5 (ภาคปลาย) : 1 – 30 พฤศจิกายน 2564

รอบการรับสมัครทุน
 • รอบที่ 1 (ภาคต้น) : 1 – 31 มกราคม 2564
 • รอบที่ 2 (ภาคต้น) : 1 - 31 มีนาคม 2564
 • รอบที่ 3 (ภาคต้น) : 1 - 31 พฤษภาคม 2564
 • รอบที่ 4 (ภาคต้น) : 1 – 31 กรกฎาคม 2564
 • รอบที่ 5 (ภาคปลาย) : 1 – 30 พฤศจิกายน 2564
แบบเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา

ดาวน์โหลดใบสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ประจำปีการศึกษา 2564

รอบที่ 1 (ไม่มีผู้สมัครขอรับทุน) รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4


ทุนการศึกษาในระหว่างที่ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  Scholarship13

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง


ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง


ทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ระลอกใหม่  Scholarship14
ทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ระลอกใหม่

ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง


ระยะเวลาในการเปิดและปิดรับสมัคร

 • ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564


หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564  Scholarship15

เงินช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564

บัณฑิตวิทยาลัยจะสนับสนุนเงินช่วยเหลือให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงในการศึกษา เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก การประสบเหตุกรณีฉุกเฉิน ในอัตราไม่เกินคนละ 50,000 บาท ไม่เกินคนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการศึกษา

ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง


ใบสมัครขอรับทุน


การให้เงินยืมเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (Graduate Loan)  Scholarship02
การให้เงินยืมเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (Graduate Loan)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาทาง การเงินในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดสรรเงินทุนจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นเงินยืมในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าว ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล...
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันรับสมัคร

 • ภาคต้น - 19 กรกฎาคม 2564
 • ภาคปลาย - 20 ธันวาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์ขอรับเงินยืม

ดาวน์โหลด

จำนวนทุน (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • ไม่จำกัด

จำนวนจัดสรร (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • ไม่เกินคนละ 25,000.- บาท
กำหนดการ
 • ภาคต้น - 19 กรกฎาคม 2564
 • ภาคปลาย - 20 ธันวาคม 2564
ใบสมัครขอรับเงินยืม (GR.SS.06)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

โครงการทุนช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความพิการ  Scholarship03
โครงการทุนช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความพิการ

เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิการระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยมหิดล...
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันรับสมัคร

 • ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
 • ประกาศผลการพิจารณาภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

จำนวนทุน
 • ปริญญาเอก : 5 ทุน
 • ปริญญาโท : 5 ทุน

จำนวนจัดสรร
 • ปริญญาเอก ทุนละ 20,000.- บาท
 • ปริญญาโท ทุนละ 18,000.- บาท
กำหนดการ
 • ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
 • ประกาศผลการพิจารณาภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
ใบสมัครโครงการทุนฯ (GR.SS.15)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

โครงการทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยที่มีความพิการ  Scholarship04
โครงการทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยที่มีความพิการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย นักศึกษาพิการของบัณฑิตวิทยาลัย ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักศึกษาพิการของบัณฑิตวิทยาลัยมีจิตสาธารณะและทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม...
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันรับสมัคร ภาคต้น

 • ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศผลการพิจารณาภายใน สิงหาคม 2564
ภาคปลาย
 • ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศผลการพิจารณาภายใน ธันวาคม 2564

จำนวนทุน
 • ปริญญาเอก : 5 ทุน
 • ปริญญาโท : 10 ทุน

จำนวนจัดสรร
 • ปริญญาเอก ทุนละ 5,000.- บาท
 • ปริญญาโท ทุนละ 4,000.- บาท
กำหนดการ ภาคต้น
 • ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศผลการพิจารณาภายใน สิงหาคม 2564
ภาคปลาย
 • ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศผลการพิจารณาภายใน ธันวาคม 2564
ใบสมัครโครงการทุนฯ (GR.SS.16)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ทุน/รางวัลเมื่อนักศึกษาสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์แล้ว

ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศ  Scholarship05
ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศ

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันรับสมัคร

 • ตลอดปีการศึกษา

จำนวนทุน (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • ไม่จำกัด

จำนวนจัดสรร ปีละไม่เกิน 800,000.- บาท โดยสนับสนุน รายการดังนี้
 • ค่าลงทะเบียน
 • ค่าเดินทาง
 • ค่าเดินทาง
กำหนดการ
 • ตลอดปีการศึกษา
เปิดรับสมัครทุนผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

สมัครทุนออนไลน์

ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ  Scholarship06
ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ...

scholarship06
จำนวนทุน (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • ไม่จำกัด

จำนวนจัดสรร (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • ปีละไม่เกิน 2,000,000.- บาท เหมาจ่ายตามโซนทวีป
กำหนดการ
เปิดรับสมัครทุนผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

ปิด
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน

รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 5 รอบที่ 6 / ระงับให้ทุนชั่วคราว
ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับผู้ได้รับทุน

โครงการทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา (RA: Research Assistantships)  Scholarship07
โครงการทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา (RA: Research Assistantships)

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และคาดหวังให้มีการเพิ่มศักยภาพผลงานวิจัยจาก อาจารย์และนักศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยงานวิจัยนำบัณฑิตศึกษา และในขณะเดียวกัน บัณฑิตศึกษาก็ช่วยส่งเสริมให้งานวิจัยเข้มแข็งยิ่งขึ้น หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตเป็นแหล่งฝึกฝนนักศึกษา บัณฑิตให้ทำงานวิจัยในระดับนานาชาติ เพื่อเตรียมนักศึกษาให้เป็นนักวิจัยหรือนักวิชาการที่สามารถ ทำงานวิจัยอิสระได้ในอนาคต...
รายละเอียดเพิ่มเติม


กำหนดการรับสมัครขอรับทุน
 • ภาคต้น : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 30 กรกฎาคม 2564
 • ภาคปลาย : 2 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2564

จำนวนทุน ปริญญาเอก
 • ไม่จำกัด
ปริญญาโท
 • ไม่จำกัด

จำนวนจัดสรร (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • ค่าใช้จ่ายรายเดือน 10,000.- บาท/เดือน ไม่เกิน 24 เดือน/ทุน
กำหนดการรับสมัครขอรับทุน
 • ภาคต้น : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 30 กรกฎาคม 2564
 • ภาคปลาย : 2 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2564

รายชื่อผู้ได้รับทุน
รายชื่อผู้ได้รับทุน

การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  Scholarship08
การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้อยู่ในระดับที่มีคุณภาพเป็นเลิศ จึงให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วนสำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล...
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันรับสมัคร

 • ยื่นใบสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 สิงหาคม 2564
 • ประกาศผลการพิจารณาภายใน  วันที่ 30 กันยายน 2564
 • พิธีรับมอบทุน  เดือนตุลาคม 2564

จำนวนทุน 100 ทุน
 • สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย 70 ทุน
 • บัณฑิตวิทยาลัย 30 ทุน

มูลค่าทุน
 • ทุนละ 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กำหนดการ
 • ยื่นใบสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 สิงหาคม 2564
 • ประกาศผลการพิจารณาภายใน  วันที่ 30 กันยายน 2564
 • พิธีรับมอบทุน  เดือนตุลาคม 2564
ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน (G.M.U.A.A -01)

ดาวน์โหลด
ใบสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย

ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน

รายชื่อผู้ได้รับทุน


รางวัลสำหรับนักศึกษา

โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น  Scholarship09
โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ปรากฎเป็นที่ประจักษ์ชัดในด้านคุณภาพจำนวน หลายเรื่อง ดังจะเห็นได้จากการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ยอมรับในวงการวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ และ / หรือมีการจดสิทธิบัตร / ลิขสิทธิ์ รวมทั้งมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในภาครัฐและภาคเอกชน เป็นการนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยมหิดล...
รายละเอียดเพิ่มเติม


กำหนดการรับสมัคร
 • ตั้งแต่บัดนี้ - 19 กุมภาพันธ์ 2564


จำนวนรางวัล (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • 8 รางวัล

จำนวนจัดสรร
ปริญญาเอก
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น : เงินรางวัล 25,000 บาท และประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ดี : เงินรางวัล 12,500 บาท และประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาโท
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น : เงินรางวัล 15,000 บาท และประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ดี : เงินรางวัล 7,500 บาท และประกาศเกียรติคุณ
กำหนดการรับสมัคร
 • ตั้งแต่บัดนี้ - 19 กุมภาพันธ์ 2564
เปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

สมัครออนไลน์

การให้รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean's List)  Scholarship10
การให้รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean's List)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นความสำคัญของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาด้วยผลการศึกษาดีเยี่ยมเป็นที่น่าเชิดชูเกียรติยศ จึงได้ จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สำเร็จการศึกษาดังกล่าวโดยให้มีรางวัลและการบันทึกชื่อไว้ใน "DEAN'S LIST"...
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันรับสมัคร


จำนวนรางวัล (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • ไม่จำกัด

รางวัล (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • โล่เกียรติยศ
 • ใบประกาศเกียรติคุณ
 • บันทึก"Dean's List" ในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
วันรับสมัคร
เปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

สมัครออนไลน์

รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น  Scholarship11
รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น

ประเทศไทย 4.0 คือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ "Value-Based Economy" โดยส่งเสริมภาคการผลิตให้ไปสู่การพัฒนาสินค้าเชิงนวัตกรรม ต้องขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ และยกระดับภาคบริการไปสู่งานบริการคุณค่าสูงที่อยู่บนฐานของความรู้และความเชียวชาญ "นวัตกรรม" ...
รายละเอียดเพิ่มเติม ขยายเวลาการรับสมัครวันรับสมัคร

จำนวนรางวัล
 • รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมระดับดีเด่น (จำนวน 1 รางวัล)
 • รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรม ระดับดีมาก (จำนวน 2 รางวัล)
 • รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรม ระดับดี (จำนวน 3 รางวัล)

รางวัล (ผู้เสนอผลงาน)
 • ระดับดีเด่น 100,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • ระดับดีมาก 50,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • ระดับดี 25,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัล (อาจารย์ที่ปรึกษา)
 • ระดับดีเด่น 100,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • ระดับดีมาก 50,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • ระดับดี 25,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
เปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

สมัครออนไลน์
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 หมู่ 5 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 600-605
Line Official : @451pslqw ติดต่องานกิจการนักศึกษา