สอบ / เรียน / ยื่นผล ภาษาอังกฤษ

สอบ / เรียน / ยื่นผล ภาษาอังกฤษ

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย


แบบฟอร์มเกี่ยวกับ ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ แบบฟอร์ม ภาษาไทย English
1 แบบฟอร์มขอยื่นผลผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาษาไทย English
2 ใบคำร้องทั่วไป (บฑ.19) ภาษาไทย English