บุคคลทั่วไป รายวิชาเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต

รายวิชาเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต

โครงการ Mahidol Apprenticeship Program (MAP-C)

3 รายวิชา ในหลักสูตร ป.โท ภาษาศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ช่วงเวลาการศึกษา : สิงหาคม-ธันวาคม 2563 ค่าใช้จ่ายโดยประมาณวิชาละ 5,400 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่ม : www.facebook.com/Linguistics.RILCA/
หมายเหตุ : ทุกวิชาสามารถจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
*รายวิชาในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก
**รายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท

7 รายวิชา

ในหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับ

  • บุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุที่ประสงค์เพิ่มพูนความรู้
  • ผู้ที่ต้องการเริ่มเรียนปริญญาโทโดยลงบางวิชาล่วงหน้าก่อนการสมัครเรียน full degree
  • นักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ต้องการลงเรียนเพิ่มเติมในบางหัวข้อวิชา

**การจัดการเรียนการสอนปรับตามกลุ่มผู้สนใจ และวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก ** ภาคต้นปีการศึกษา 2563 เริ่มวันที่ 10 ส.ค. – 4 ธ.ค. 63

กำหนดสมัครลงทะเบียนเรียนรายวิชาผ่านโครงการรับบุคคลทั่วไป ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2563 สนใจสมัครได้ที่นี่ สมัครลงทะเบียนเรียน
หากมีคำถามเพิ่มเติมในแต่ละรายวิชา ผู้สนใจสามารถอีเมล์หาอาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชาได้โดยตรงตามอีเมล์ด้านล่างโปสเตอร์แต่ละรายวิชา
ลงทะเบียนล่วงหน้า พร้อมระบุช่วงเวลาและวันที่สะดวก สำหรับการวางแผนตารางสอนและกลุ่มผู้เรียน
ตามลิงค์นี้ แบบสำรวจผู้สนใจเข้าเรียน รายวิชาของหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา ในโครงการ Mahidol Apprenticeship Program Curriculum MAP-C
Image Description

Specialised Classes
 

Image Description

LCCS 510 Principle Concepts in Cultural Studies

Image Description

LCCS 515 Research Design in Cultural Studies

Image Description

LCCS 538 Cultural Studies of Music
 

Image Description

LCCS 546 Critical Museum Studies

 

Image Description

LCCS 558 Transnational Film Cultures in Asian Contexts

Image Description

LCCS 577 Community-Based Innovation Development
 

Image Description

LCCS 583 Design Thinking and Service Design in Social Entreprenurship

**หมายเหตุ : กำหนดปิดรับแบบสำรวจผู้สนใจเข้าเรียน รายวิชาของหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา วันที่ 15 มิ.ย. 63**

คณะเภสัชศาสตร์ เปิดเรียนรายวิชาสำหรับบุคคลทั่วไป
PYRS 501 Management and Professional Skills in Regulatory Affairs
(ทักษะการบริหารและปฏิบัติงานด้านกฎหมายและการขึ้นทะเบียน)
PYRS 502 Quality Management System and Quality Assurance
(ระบบบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพ)

Image Description
หมายเหตุ
กำหนดจัดการเรียนการสอนที่คณะเภสัชศาสตร์ ผู้สมัครสามารถติดตามกำหนดการสมัครในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดสอนรายวิชากรณีที่มีจำนวนผู้สมัครน้อยกว่า 5 คน
Image Description
สอบถามเพิ่มเติม
ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.ดร.ลีณา สุนทรสุข
โทรศัพท์ 0 2644 8695
E-mail: leena.sun@mahidol.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล คุณสุปราณี อัศวชีพ โทรศัพท์ 0 2441 4125 ต่อ 101
สอบถามรายละเอียด :
งานบริการการศึกษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 101-107
งานพัฒนาหลักสูตร โทร. 0 2441 4125 ต่อ 201-205