บุคคลทั่วไป รายวิชาเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต

รายวิชาเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต

คณะเภสัชศาสตร์ เปิดเรียนรายวิชาสำหรับบุคคลทั่วไป
PYRS 501 Management and Professional Skills in Regulatory Affairs
(ทักษะการบริหารและปฏิบัติงานด้านกฎหมายและการขึ้นทะเบียน)
PYRS 502 Quality Management System and Quality Assurance
(ระบบบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพ)

Image Description
หมายเหตุ
กำหนดจัดการเรียนการสอนที่คณะเภสัชศาสตร์ ผู้สมัครสามารถติดตามกำหนดการสมัครในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดสอนรายวิชากรณีที่มีจำนวนผู้สมัครน้อยกว่า 5 คน
Image Description
สอบถามเพิ่มเติม
ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.ดร.ลีณา สุนทรสุข
โทรศัพท์ 0 2644 8695
E-mail: leena.sun@mahidol.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล คุณสุปราณี อัศวชีพ โทรศัพท์ 0 2441 4125 ต่อ 101

กำหนดการ

กิจกรรม ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ 30 ต.ค. 2562 ภายใน 6 ม.ค. 2563 ภายใน 25 พ.ค. 2563
บุคคลทั่วไปสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ 30 ต.ค. 2562 2 ธ.ค. 2562 - 17 ม.ค. 2563 4 - 29 พ.ค. 2563
อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา/ประธานหลักสูตร/หัวหน้าหน่วยงานที่กำกับดูแลรายวิชากลางของส่วนงาน พิจารณาอนุมัติข้อมูลการลงทะเบียน 30 ต.ค. 2562 2 ธ.ค. 2562 - 17 ม.ค. 2563 4 - 29 พ.ค. 2563
การชำระเงินค่าลงทะเบียน 30 ต.ค. 2562 14 ก.พ. 2563 19 มิ.ย. 2563
เปิด-ปิดภาคการศึกษา 13 ส.ค. - 6 ธ.ค. 2562 6 ม.ค. - 1 พ.ค. 2563 25 พ.ค. - 17 ก.ค. 2563
สอบถามรายละเอียด :
งานบริการการศึกษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 101-107
งานพัฒนาหลักสูตร โทร. 0 2441 4125 ต่อ 201-205