บุคคลทั่วไป ศูนย์การจัดหางาน

ศูนย์การจัดหางาน

โครงการ Mahidol Apprenticeship Program Curriculum (MAP-C)

Life-Long Learning For Essential Skill Development Of The 21st Century And Beyond
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
รายวิชาในหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคพิเศษ)
รายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคพิเศษ)

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
รายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะกายภาพบำบัด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
รายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์
รายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
PYRS 501 Management and Professional Skills in Regulatory Affairs
PYRS 501 Management and Professional Skills in Regulatory Affairs
PYRS 502 Quality Management System and Quality Assurance
PYRS 502 Quality Management System and Quality Assurancet
หมายเหตุ
กำหนดจัดการเรียนการสอนที่คณะเภสัชศาสตร์ ผู้สมัครสามารถติดตามกำหนดการสมัครในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดสอนรายวิชากรณีที่มีจำนวนผู้สมัครน้อยกว่า 5 คน
สอบถามเพิ่มเติม
ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.ดร.ลีณา สุนทรสุข
โทรศัพท์ 0 2644 8695
E-mail: leena.sun@mahidol.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล คุณสุปราณี อัศวชีพ โทรศัพท์ 0 2441 4125 ต่อ 101

สอบถามรายละเอียด :
งานบริการการศึกษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 101-107
งานพัฒนาหลักสูตร โทร. 0 2441 4125 ต่อ 201-205

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล