บุคคลทั่วไป รายวิชาเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต

รายวิชาเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต

โครงการ Mahidol Apprenticeship Program Curriculum (MAP-C)

Life-Long Learning For Essential Skill Development Of The 21st Century And Beyond

รายวิชาในหลักสูตรปริญญาเอก

สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์รายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท

สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

สวทบ 601 การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ 2 หน่วยกิต
สวทบ 601 การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ 2 หน่วยกิต
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 • อาจารย์ ดร. เพียงใจ พีระเกียรติขจร : piangjai.pee@mahidol.ac.th
สวทบ 603 เทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
สวทบ 603 เทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 • รศ.ดร. จารุวรรณ วงค์ทะเนตร : โทร. 084-504-4051 /
  e-mail: jaruwan.won@mahidol.ac.th
รายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท
3 รายวิชา ในหลักสูตร ป.โท ภาษาศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ช่วงเวลาการศึกษา : สิงหาคม-ธันวาคม 2563 ค่าใช้จ่ายโดยประมาณวิชาละ 5,400 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่ม : www.facebook.com/Linguistics.RILCA/

หมายเหตุ : ทุกวิชาสามารถจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
*รายวิชาในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก
**รายวิชาในหลักสูตรปริญญาโทรายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท
7 รายวิชา

ในหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับ

 • บุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุที่ประสงค์เพิ่มพูนความรู้
 • ผู้ที่ต้องการเริ่มเรียนปริญญาโทโดยลงบางวิชาล่วงหน้าก่อนการสมัครเรียน full degree
 • นักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ต้องการลงเรียนเพิ่มเติมในบางหัวข้อวิชา
หากมีคำถามเพิ่มเติมในแต่ละรายวิชา ผู้สนใจสามารถอีเมล์หาอาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชาได้โดยตรงตามอีเมล์ด้านล่างโปสเตอร์แต่ละรายวิชา
LCCS 538 Cultural Studies of Music
LCCS 538 Cultural Studies of Music
LCCS 510 Principle Concepts in Cultural Studies
LCCS 510 Principle Concepts in Cultural Studies
LCCS 515 Research Design in Cultural Studies
LCCS 515 Research Design in Cultural Studies
LCCS 546 Critical Museum Studies
LCCS 546 Critical Museum Studies
LCCS 558 Transnational Film Cultures in Asian Contexts
LCCS 558 Transnational Film Cultures in Asian Contexts
LCCS 577 Community-Based Innovation Development
LCCS 577 Community-Based Innovation Development
LCCS 583 Design Thinking and Service Design in Social Entreprenurship
LCCS 583 Design Thinking and Service Design in Social Entreprenurship
PYRS 501 Management and Professional Skills in Regulatory Affairs
PYRS 501 Management and Professional Skills in Regulatory Affairs
PYRS 502 Quality Management System and Quality Assurance
PYRS 502 Quality Management System and Quality Assurancet
หมายเหตุ
กำหนดจัดการเรียนการสอนที่คณะเภสัชศาสตร์ ผู้สมัครสามารถติดตามกำหนดการสมัครในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดสอนรายวิชากรณีที่มีจำนวนผู้สมัครน้อยกว่า 5 คน
สอบถามเพิ่มเติม
ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.ดร.ลีณา สุนทรสุข
โทรศัพท์ 0 2644 8695
E-mail: leena.sun@mahidol.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล คุณสุปราณี อัศวชีพ โทรศัพท์ 0 2441 4125 ต่อ 101

สอบถามรายละเอียด :
งานบริการการศึกษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 101-107
งานพัฒนาหลักสูตร โทร. 0 2441 4125 ต่อ 201-205