บุคคลทั่วไป รายวิชาเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต

รายวิชาเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต

โครงการ Mahidol Apprenticeship Program Curriculum (MAP-C)

Life-Long Learning For Essential Skill Development Of The 21st Century And Beyond

รายวิชาในหลักสูตรปริญญาเอก

สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์รายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท

สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

สวทบ 601 การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ  2 หน่วยกิต
สวทบ 601 การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ 2 หน่วยกิต
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  • อาจารย์ ดร. เพียงใจ พีระเกียรติขจร : piangjai.pee@mahidol.ac.th
สวทบ 603 เทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม  3 หน่วยกิต
สวทบ 603 เทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  • รศ.ดร. จารุวรรณ วงค์ทะเนตร : โทร. 084-504-4051 /
    e-mail: jaruwan.won@mahidol.ac.th
รายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์
รายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์
LCLG 502 Phonetics and Phonology
วภภษ ๕๐๒ สัทศาสตร์และสัทวิทยา ๓ หน่วยกิต
LCLG 525 Sociolinguistics
วภภษ ๕๒๕ ภาษาศาสตร์สังคม ๓ หน่วยกิต
LCLG 547 Multilingualism and Multilingual Education
วภภษ ๕๔๗ ภาวะพหุภาษาและการศึกษาแบบพหุภาษา ๓ หน่วยกิต
LCLG 597 Tai Orthography
วภภษ ๕๙๗ อักษรไท ๓ หน่วยกิต
LCLG 646 Chinese Linguistics
วภภษ ๖๔๖ ภาษาศาสตร์ตระกูลจีน ๓ หน่วยกิต
สอบถามรายละเอียดเพิ่ม : www.facebook.com/Linguistics.RILCA/


รายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
รายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
LCCS 510 Principle Concepts in Cultural Studies
วภวธ ๕๑๐ แนวคิดหลักทางวัฒนธรรมศึกษา ๓ หน่วยกิต
LCCS 515 RESEARCH DESIGN IN CULTURAL STUDIES
วภวธ ๕๑๕ การออกแบบการวิจัยทางวัฒนธรรมศึกษา ๓ หน่วยกิต
LCCS 546 CRITICAL MUSEUM STUDIES
วภวธ ๕๔๖ พิพิธภัณฑ์ศึกษาแนววิพากษ์ ๓ หน่วยกิต
LCCS 577 COMMUNITY-BASED INNOVATION DEVELOPMENT
วภวธ ๕๗๗ การพัฒนานวัตกรรมฐานชุมชน ๓ หน่วยกิต
LCCS 578 SOCIAL AND CULTURAL ISSUES IN CONTEMPORARY INDIA CONTEXT
วภวธ ๕๗๘ ประเด็นสังคมและวัฒนธรรมในบริบทอินเดียร่วมสมัย ๓ หน่วยกิต
LCCS 583 Design Thinking and Service Design in Social Entrepreneurship
วภวธ ๕๘๓ การออกแบบความคิดและการออกแบบบริการในการประกอบการทางสังคม ๓ หน่วยกิต
PYRS 501 Management and Professional Skills in Regulatory Affairs
PYRS 501 Management and Professional Skills in Regulatory Affairs
PYRS 502 Quality Management System and Quality Assurance
PYRS 502 Quality Management System and Quality Assurancet
หมายเหตุ
กำหนดจัดการเรียนการสอนที่คณะเภสัชศาสตร์ ผู้สมัครสามารถติดตามกำหนดการสมัครในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดสอนรายวิชากรณีที่มีจำนวนผู้สมัครน้อยกว่า 5 คน
สอบถามเพิ่มเติม
ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.ดร.ลีณา สุนทรสุข
โทรศัพท์ 0 2644 8695
E-mail: leena.sun@mahidol.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล คุณสุปราณี อัศวชีพ โทรศัพท์ 0 2441 4125 ต่อ 101

สอบถามรายละเอียด :
งานบริการการศึกษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 101-107
งานพัฒนาหลักสูตร โทร. 0 2441 4125 ต่อ 201-205