Mahidol Apprenticeship Program Curriculum

LIFE-LONG LEARNING FOR ESSENTIAL SKILL DEVELOPMENT OF THE 21ST CENTURY AND BEYOND
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท เอก) เพื่อต่อยอดความรู้ พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับเพิ่มขีดจำกัดในการทำงาน และการใช้ชีวิตในสังคมในศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืนและมีความสุข สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 เป็นสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาแบบก้าวกระโดด การทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมยุคนี้จึงต้องเข้าใจบริบทของสังคม และต้องมีการปรับตัวหลายด้าน

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาพัฒนาทักษะสำหรับการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมแห่งศตวรรษที่ 21 รายวิชาเหล่านี้มีเป็นรายวิชาที่มีการเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาโท เอกสำหรับนักศึกษาปริญญาโท เอก ของมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่แล้ว แต่ขณะนี้บัณฑิตวิทยาลัยเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเลือกเรียนรายวิชาเหล่านี้ได้ตามความสนใจ โดยไม่จำกัดเพศ วัย อายุหรือวุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ทำหน้าที่เป็น "ปัญญาแห่งแผ่นดิน" เพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะในการทำงานและการใช้ชีวิตสำหรับคนไทยในศตวรรษที่ 21

ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา

ได้ใบรับรองผลการศึกษา

เพิ่มพูนความรู้และทักษะต่อการพัฒนางานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ

สามารถนำรายวิชามาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล


MAP-C

คณะเภสัชศาสตร์ เปิดเรียนรายวิชาสำหรับบุคคลทั่วไป

PYRS 501 Management and Professional Skills in Regulatory Affairs (ทักษะการบริหารและปฏิบัติงานด้านกฎหมายและการขึ้นทะเบียน) PYRS 502 Quality Management System and Quality Assurance (ระบบบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพ)


หมายเหตุ
กำหนดจัดการเรียนการสอนที่คณะเภสัชศาสตร์ ผู้สมัครสามารถติดตามกำหนดการสมัครในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดสอนรายวิชากรณีที่มีจำนวนผู้สมัครน้อยกว่า 5 คน

สอบถามเพิ่มเติม
ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.ดร.ลีณา สุนทรสุข
โทรศัพท์ 0 2644 8695
E-mail: leena.sun@mahidol.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล คุณสุปราณี อัศวชีพ โทรศัพท์ 0 2441 4125 ต่อ 101