Mahidol Apprenticeship Program (MAP)

สร้างทักษะเพื่ออนาคต เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปและผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเพื่อ
ปรับเพิ่มพัฒนาความรู้ และทักษะที่จำเป็นใน
การปฏิบัติงาน (Reskill Upskill Addskill)

Find the Best Practice

Mahidol Apprenticeship Program เป็นรูปแบบการจัดการศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป และผู้สนใจ สามารถเข้าศึกษา เพื่อปรับเพิ่ม พัฒนา ความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน (Reskill Upskill Addskill) โดยการเปิดรายวิชา การจัดอบรม Short Course และ Training ในกลุ่มเนื้อหาวิชา ที่จัดการอบรมโดย ส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการศึกษาที่เปิดกว้างสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษา หรือเข้าร่วมอบรมโดยไม่จำกัดอายุ พื้นฐานการศึกษา หรืออาชีพ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเพิ่มพูนทักษะ นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษา ไปพัฒนาต่อยอด และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยเนื้อหาและหลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้เรียนแต่ละกลุ่มแตกต่างกันไป

Mahidol Apprenticeship Program

การจัดอบรม Short Course และ Training ในกลุ่มเนื้อหาวิชา ที่จัดการอบรมโดย ส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการศึกษาที่เปิดกว้างสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษา หรือเข้าร่วมอบรมโดยไม่จำกัดอายุ

MAP_C

Mahidol Apprenticeship Program
Curriculum

  • ไม่จำกัดคุณวุฒิ
  • จัดการเรียนการสอนเป็นระบบภาคการศึกษา เรียนร่วมกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
  • ผู้เรียนสามารถนำรายวิชามาเทียบเคียงหน่วยกิตเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาได้
  • ผู้เข้าศึกษาลงทะเบียน ชำระค่าหน่วยกิตตามอัตราของบัณฑิตวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัยออก Grade Report ให้นักศึกษาสามารถนำรายวิชามาขอโอนหน่วยกิตได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

MAP_Ex

Mahidol Apprenticeship Program
Extra

  • เป็นคอร์สอบรมหลักสูตรระยะสั้น
  • ไม่เรียนร่วมกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
  • จัดการอบรมโดยส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ได้ใบรับรองการจบหลักสูตรจากส่วนงานที่จัดอบรม