แผนยุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559-2562

วิสัยทัศน์

นำพาการศึกษาหลังปริญญาของมหาวิทยาลัยมหิดลสู่คุณภาพระดับโลก

พันธกิจ

กำหนดทิศทางและสนับสนุนการสร้างหลักสูตรและรายวิชาที่ตอบสนองความต้องการของสังคมโลก

กำกับดูแลมาตรฐานคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา

พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่ตอบสนองต่อพลวัตโลก

พัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยเป็นองค์กรบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาอย่างมืออาชีพ


ยุทธศาสตร์

สร้างงานวิจัยองค์กรด้านบัณฑิตศึกษา

สร้างและพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

สร้างและพัฒนาระบบสนับสนุนหลักสูตรเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตศึกษาสู่ระดับโลก

พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่ตอบสนองต่อพลวัตโลก

สร้างมาตรฐานบริการวิชาการที่เป็นเลิศ

พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน


วัฒนธรรมองค์กร (GRADS)

G

Generosity - เอื้อเฟื้อ

R

Respect - ให้เกียรติ

A

Activeness - กระตือรือร้น

D

Dedication - ทุ่มเท

S

Service satisfaction - บริการให้เกิดความพึงพอใจ

นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษา และพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย เป็นองค์การบริหารจัดการคุณภาพ บัณฑิตศึกษา เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์