ผู้สนใจเข้าศึกษา ทุนและรางวัลภายในบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้สนใจเข้าศึกษา ( สัญชาติไทย )

สมัครเรียน

ทุนและรางวัลภายในบัณฑิตวิทยาลัย

ทุนสำหรับนักศึกษาแรกเข้า

ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ  Scholarship01
ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ ประจำปีการศึกษา 2567

โครงการ ทุนการศึกษา "ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ" จัดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน สําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาส ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในหลักสูตร/สาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญในการร่วมเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชมหาราช ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี...
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนทุนการศึกษา

 • ปีการศึกษา 2563 : จำนวน 21 ทุน
 • ปีการศึกษา 2564 : จำนวน 23 ทุน
 • ปีการศึกษา 2565 : จำนวน 21 ทุน
 • ปีการศึกษา 2566 : จำนวน 29 ทุน

รอบการรับสมัครทุน
 • รอบที่ 1 (ภาคต้น) : ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2567
 • รอบที่ 2 (ภาคต้น) : ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ประจำปีการศึกษา 2567ทุนการศึกษาในระหว่างที่ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  Scholarship13

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง


ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง


จำนวนทุนการศึกษา
 • ปีการศึกษา 2563 : จำนวน - ทุน
 • ปีการศึกษา 2564 : จำนวน 3 ทุน
 • ปีการศึกษา 2565 : จำนวน 10 ทุน
 • ปีการศึกษา 2566 : จำนวน - ทุน

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564  Scholarship15

เงินช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564

บัณฑิตวิทยาลัยจะสนับสนุนเงินช่วยเหลือให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงในการศึกษา เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก การประสบเหตุกรณีฉุกเฉิน ในอัตราไม่เกินคนละ 50,000 บาท ไม่เกินคนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการศึกษา

ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง


ใบสมัครขอรับทุน (MUGR SS02)


จำนวนทุนการศึกษา
 • ปีงบประมาณ 2563 : จำนวน - ทุน
 • ปีงบประมาณ 2564 : จำนวน - ทุน
 • ปีงบประมาณ 2565 : จำนวน - ทุน
 • ปีงบประมาณ 2566 : จำนวน - ทุน

การให้เงินยืมเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (Graduate Loan)  Scholarship02
การให้เงินยืมเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (Graduate Loan)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาทาง การเงินในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดสรรเงินทุนจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นเงินยืมในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าว ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล...
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันรับสมัคร

 • ภาคต้น - 15 กรกฎาคม 2566
 • ภาคปลาย - 16 ธันวาคม 2566

จำนวนทุนการศึกษา
 • ปีการศึกษา 2563 : จำนวน 5 ทุน
 • ปีการศึกษา 2564 : จำนวน 2 ทุน
 • ปีการศึกษา 2565 : จำนวน - ทุน
 • ปีการศึกษา 2566 : จำนวน 2 ทุน

จำนวนทุน (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • ไม่จำกัด

จำนวนจัดสรร (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • ไม่เกินคนละ 25,000.- บาท
กำหนดการ
 • ภาคต้น - 15 กรกฎาคม 2566
 • ภาคปลาย - 16 ธันวาคม 2566
ใบสมัครขอรับเงินยืม (MUGR-SS03.1)

ดาวน์โหลดใบสมัคร
เอกสารแนบและแบบฟอร์มต่างๆ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์ขอรับเงินยืม ปีการศึกษา 2566

โครงการทุนช่วยเหลือนักศึกษาพิการระดับบัณฑิตศึกษา  Scholarship03
โครงการทุนช่วยเหลือนักศึกษาพิการระดับบัณฑิตศึกษา

เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิการระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยมหิดล
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันรับสมัคร

ภาคต้น
 • ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2567
 • ประกาศผลการพิจารณา 15 สิงหาคม 2567
ภาคปลาย
 • ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม ถึง 20 ธันวาคม 2567
 • ประกาศผลการพิจารณา 15 มกราคม 2568

จำนวนทุนการศึกษา
 • ปีการศึกษา 2563 : จำนวน - ทุน
 • ปีการศึกษา 2564 : จำนวน 1 ทุน
 • ปีการศึกษา 2565 : จำนวน - ทุน
 • ปีการศึกษา 2566 : จำนวน - ทุน

ระยะเวลา
 • ระดับปริญญาโท เป็นระยะเวลา 2 ปี
 • ระดับปริญญาเอก เป็นระยะเวลา 3 ปี
 • หรือเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาก่อนระยะเวลารับทุน

มูลค่าทุน
 • จำนวนทุนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อ 1 ภาคการศึกษา
กำหนดการ ภาคต้น
 • ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2567
 • ประกาศผลการพิจารณา 15 สิงหาคม 2567

ภาคปลาย
 • ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม ถึง 20 ธันวาคม 2567
 • ประกาศผลการพิจารณา 15 มกราคม 2568
ใบสมัครโครงการทุนฯ (MUGR SS04)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

โครงการทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยที่มีความพิการ  Scholarship04
โครงการทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยที่มีความพิการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย นักศึกษาพิการของบัณฑิตวิทยาลัย ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักศึกษาพิการของบัณฑิตวิทยาลัยมีจิตสาธารณะและทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม...
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันรับสมัคร

ภาคต้น
 • ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567
 • ประกาศผลการพิจารณา 31 สิงหาคม 2567
ภาคปลาย
 • ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2567
 • ประกาศผลการพิจารณา 27 ธันวาคม 2567

จำนวนทุนการศึกษา
 • ปีการศึกษา 2563 : จำนวน - ทุน
 • ปีการศึกษา 2564 : จำนวน - ทุน
 • ปีการศึกษา 2565 : จำนวน 1 ทุน
 • ปีการศึกษา 2566 : จำนวน 1 ทุน

 • ระดับปริญญาโท ทุนละ 4,000 บาทต่อเดือน
  เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาละไม่เกิน 4 เดือน)

 • ระดับปริญญาเอก ทุนละ 5,000 บาทต่อเดือน
  เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาละไม่เกิน 4 เดือน) หรือเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาก่อนระยะเวลารับทุน
กำหนดการ ภาคต้น
 • ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567
 • ประกาศผลการพิจารณา 31 สิงหาคม 2567

ภาคปลาย
 • ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2567
 • ประกาศผลการพิจารณา 27 ธันวาคม 2567
ใบสมัครโครงการทุนฯ (MUGR SS05)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ทุน/รางวัลเมื่อนักศึกษาสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์แล้ว

 Scholarship17
ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ที่ขับเคลื่อนนโยบาย SDGs ประจำปีงบประมาณ 2567

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโครงการทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ที่ขับเคลื่อนนโยบาย SDGs ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ทำวิทยานิพนธ์ที่ตอบสนองนโยบายด้านการขับเคลื่อนนโยบาย SDGs ในระดับชาติและภูมิภาค...
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันรับสมัคร

 • ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มีนาคม 2567

มูลค่าทุน
 • ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มูลค่าทุน 150,000 บาท จำนวน 10 ทุน
 • ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท มูลค่าทุน 100,000 บาท จำนวน 10 ทุน
ระยะเวลาการรับทุน
 • ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ระยะเวลารับทุน 18 เดือน
 • ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ระยะเวลารับทุน 12 เดือน
วันรับสมัคร
 • ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มีนาคม 2567
แบบฟอร์มการสมัครทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ที่ขับเคลื่อนนโยบาย SDGs (MUGR SS15.1)

ดาวน์โหลดใบสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน


 Scholarship16
รางวัลการตีพิมพ์บทความปริทัศน์ (Review Article) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

บัณฑิตวิทยาลัย มีนโยบายสนับสนุนการตีพิมพ์บทความปริทัศน์ (Review Article) ในรูปแบบ Narrative review, Systematic analysis และ Mata-analysis ของนักศึกษาระดับบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาเขียนบทความวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล...
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันรับสมัคร

 • ครั้งที่ 1 : 29 มีนาคม 2567
 • ครั้งที่ 1 : 31 กรกฎาคม 2567

รางวัลละ 10,000.- บาท
 • นักศึกษาต้องมีหลักฐานการผ่านกระบวนการช่วยเหลือของบัณฑิตวิทยาลัย เช่น เข้ารับบริการ Research Clinic หรือ การเรียนรู้ทาง Research ผ่านระบบ MUCE (Mahidol University Continuring Education)
 • นักศึกษาต้องขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยระบุข้อความ "Faculty of Graduate Studies, Mahidol University" ใน Acknowledgement ของผลงานตีพิมพ์ที่นำมาขอรับรางวัล
รางวัลละ 5,000.- บาท
 • ผลงานที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ 1.
วันรับสมัคร
 • ครั้งที่ 1 : 29 มีนาคม 2567
 • ครั้งที่ 1 : 31 กรกฎาคม 2567
แบบฟอร์มแจ้งเจตจำนงขอรับรางวัลการตีพิมพ์บทความปริทัศน์ (MUGR SS13)

ดาวน์โหลดใบสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล


ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศ  Scholarship05
ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศ

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันรับสมัคร

 • ตลอดปีการศึกษา

จำนวนทุนการศึกษา
 • ปีงบประมาณ 2563 : จำนวน 75 ทุน
 • ปีงบประมาณ 2564 : จำนวน 54 ทุน
 • ปีงบประมาณ 2565 : จำนวน 39 ทุน
 • ปีงบประมาณ 2566 : จำนวน 50 ทุน

จำนวนทุน (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • ไม่จำกัด

จำนวนจัดสรร ปีละไม่เกิน 800,000.- บาท โดยสนับสนุน รายการดังนี้
 • ค่าลงทะเบียน
 • ค่าเดินทาง
 • ค่าเดินทาง
กำหนดการ
 • ตลอดปีการศึกษา

ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ  Scholarship06
ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันรับสมัคร

 • ตลอดปีการศึกษา
จำนวนทุนการศึกษา
 • ปีงบประมาณ 2563 :   ปิดรับสมัครเนื่องจาการระบาด Covid 19
 • ปีงบประมาณ 2564 :   ปิดรับสมัครเนื่องจาการระบาด Covid 19
 • ปีงบประมาณ 2565 :   ปิดรับสมัครเนื่องจาการระบาด Covid 19
 • ปีงบประมาณ 2566 : จำนวน 27 ทุน

สาหรับนักศึกษาที่สมัครขอรับทุน มูลค่าทุนจำแนกตามทวีป และประเทศ ดังนี้
 • ทวีปเอเชีย ทุนละ ไม่เกิน 15,000.- บาท ถึง 30,000.- บาท
 • ทวีปออสเตรเลีย ทุนละ ไม่เกิน 30,000.- บาท ถึง 35,000.- บาท
 • ทวีปยุโรป ทุนละ ไม่เกิน 45,000.- บาท
 • ทวีปแอฟริกา ทุนละ ไม่เกิน 50,000.- บาท
 • ทวีปอเมริกา ทุนละ ไม่เกิน 50,000.- บาท
วันรับสมัคร
 • ตลอดปีการศึกษา

โครงการทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา (RA: Research Assistantships)  Scholarship07
โครงการทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา (RA: Research Assistantships)

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และคาดหวังให้มีการเพิ่มศักยภาพผลงานวิจัยจาก อาจารย์และนักศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยงานวิจัยนำบัณฑิตศึกษา และในขณะเดียวกัน บัณฑิตศึกษาก็ช่วยส่งเสริมให้งานวิจัยเข้มแข็งยิ่งขึ้น หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตเป็นแหล่งฝึกฝนนักศึกษา บัณฑิตให้ทำงานวิจัยในระดับนานาชาติ เพื่อเตรียมนักศึกษาให้เป็นนักวิจัยหรือนักวิชาการที่สามารถ ทำงานวิจัยอิสระได้ในอนาคต...
รายละเอียดเพิ่มเติม


กำหนดการรับสมัครขอรับทุน
 • ภาคต้น : ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป - 31 กรกฎาคม 2566
 • ภาคปลาย : 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2566

จำนวนทุนการศึกษา
 • ปีงบประมาณ 2563 : จำนวน 9 ทุน
 • ปีงบประมาณ 2564 : จำนวน 5 ทุน
 • ปีงบประมาณ 2565 : จำนวน - ทุน
 • ปีงบประมาณ 2566 : จำนวน 4 ทุน

จำนวนทุน ปริญญาเอก
 • ไม่จำกัด
ปริญญาโท
 • ไม่จำกัด

จำนวนจัดสรร (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • ค่าใช้จ่ายรายเดือน 10,000.- บาท/เดือน ไม่เกิน 24 เดือน/ทุน
กำหนดการรับสมัครขอรับทุน
 • ภาคต้น : ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป - 31 กรกฎาคม 2566
 • ภาคปลาย : 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2566
ใบสมัคร (MUGR SS08.1)

ดาวน์โหลดใบสมัคร
รายชื่อผู้ได้รับทุน

การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  Scholarship08
การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้อยู่ในระดับที่มีคุณภาพเป็นเลิศ จึงให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วนสำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล...
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันรับสมัคร

 • ยื่นใบสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2566
 • ประกาศผลการพิจารณาภายใน  วันที่ 30 สิงหาคม 2566
 • พิธีรับมอบทุน  เดือนตุลาคม 2566

จำนวนทุนการศึกษา
 • ปีการศึกษา 2563 : จำนวน 100 ทุน
 • ปีการศึกษา 2564 : จำนวน 100 ทุน
 • ปีการศึกษา 2565 : จำนวน 100 ทุน
 • ปีการศึกษา 2566 : จำนวน 108 ทุน

จำนวนทุน 100 ทุน
 • สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย 70 ทุน
 • บัณฑิตวิทยาลัย 30 ทุน

มูลค่าทุน
 • ทุนละ 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กำหนดการ
 • ยื่นใบสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2566
 • ประกาศผลการพิจารณาภายใน  วันที่ 30 สิงหาคม 2566
 • พิธีรับมอบทุน  เดือนตุลาคม 2566
ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน (G.M.U.A.A -01)

ดาวน์โหลด
ใบสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย

ดาวน์โหลด


รางวัลสำหรับนักศึกษา

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นที่ขับเคลื่อนนโยบาย SDGs  Scholarship18
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นที่ขับเคลื่อนนโยบาย SDGs ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2567

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นที่ขับเคลื่อนนโยบาย SDGs ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีผลงานการตีพิมพ์ที่ตอบสนองนโยบายด้านการขับเคลื่อนนโยบาย SDGs ในระดับชาติและภูมิภาค...
รายละเอียดเพิ่มเติม


กำหนดการรับสมัคร
 • ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มีนาคม 2567

จำนวนรางวัล (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • 8 รางวัล

มูลค่ารางวัล
ปริญญาเอก
 • ผู้เสนอผลงาน : เงินรางวัล 30,000 บาท และประกาศเกียรติคุณ
 • อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : โล่เกียรติคุณ
ปริญญาโท
 • ผู้เสนอผลงาน : เงินรางวัล 20,000 บาท และประกาศเกียรติคุณ
 • อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : โล่เกียรติคุณ
กำหนดการรับสมัคร
 • ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มีนาคม 2567
แบบฟอร์มการสมัครเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นที่ขับเคลื่อนนโยบาย SDGs (MUGR SS14)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น  Scholarship11
รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ "Value-Based Economy" โดยส่งเสริมภาคการผลิตให้ไปสู่การพัฒนาสินค้าเชิงนวัตกรรม ต้องขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ และยกระดับภาคบริการไปสู่งานบริการคุณค่าสูงที่อยู่บนฐานของความรู้และความเชียวชาญ "นวัตกรรม" ...
รายละเอียดเพิ่มเติม


กำหนดการรับสมัคร
 • ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2567

จำนวนทุนการศึกษา
 • ปีการศึกษา 2563 : จำนวน - ทุน
 • ปีการศึกษา 2564 : จำนวน 1 ทุน
 • ปีการศึกษา 2565 : จำนวน 3ทุน
 • ปีการศึกษา 2566 : จำนวน 2 ทุน

จำนวนรางวัล
 • รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมระดับดีเด่น (จำนวน 1 รางวัล)
 • รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรม ระดับดีมาก (จำนวน 2 รางวัล)
 • รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรม ระดับดี (จำนวน 3 รางวัล)

รางวัล (ผู้เสนอผลงาน)
 • ระดับดีเด่น 100,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • ระดับดีมาก 50,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • ระดับดี 25,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัล (อาจารย์ที่ปรึกษา)
 • ระดับดีเด่น 100,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • ระดับดีมาก 50,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • ระดับดี 25,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
กำหนดการ
 • ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2567
เปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

สมัครออนไลน์


โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น  Scholarship09
โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ปรากฎเป็นที่ประจักษ์ชัดในด้านคุณภาพจำนวน หลายเรื่อง ดังจะเห็นได้จากการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ยอมรับในวงการวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ และ / หรือมีการจดสิทธิบัตร / ลิขสิทธิ์ รวมทั้งมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในภาครัฐและภาคเอกชน เป็นการนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยมหิดล...
รายละเอียดเพิ่มเติม


กำหนดการรับสมัคร
 • ตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567

จำนวนทุนการศึกษา
 • ปีงบประมาณ 2563 : จำนวน 13 ทุน
 • ปีงบประมาณ 2564 : จำนวน 12 ทุน
 • ปีงบประมาณ 2565 : จำนวน 16 ทุน
 • ปีงบประมาณ 2566 : จำนวน 17 ทุน

จำนวนรางวัล (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • 8 รางวัล

จำนวนจัดสรร
ปริญญาเอก
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น : เงินรางวัล 30,000 บาท และประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ดี : เงินรางวัล 15,000 บาท และประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาโท
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น : เงินรางวัล 20,000 บาท และประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ดี : เงินรางวัล 10,000 บาท และประกาศเกียรติคุณ
กำหนดการรับสมัคร
 • ตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567
เปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

สมัครออนไลน์

การให้รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean's List)  Scholarship10
การให้รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean's List)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นความสำคัญของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาด้วยผลการศึกษาดีเยี่ยมเป็นที่น่าเชิดชูเกียรติยศ จึงได้ จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สำเร็จการศึกษาดังกล่าวโดยให้มีรางวัลและการบันทึกชื่อไว้ใน "DEAN'S LIST"...
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันรับสมัคร

 • ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

จำนวนทุนการศึกษา
 • ปีการศึกษา 2563 :  จำนวน 8 ทุน
 • ปีการศึกษา 2564 :  จำนวน 5 ทุน
 • ปีการศึกษา 2565 :  จำนวน 3 ทุน
 • ปีการศึกษา 2566 :  อยู่ระหว่างการรับสมัคร

จำนวนรางวัล (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • ไม่จำกัด

รางวัล (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • โล่เกียรติยศ
 • ใบประกาศเกียรติคุณ
 • บันทึก"Dean's List" ในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
วันรับสมัคร
 • ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567
เปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

สมัครออนไลน์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 หมู่ 5 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 600-605
Line Official : @451pslqw ติดต่องานกิจการนักศึกษา

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่