ผู้สนใจเข้าศึกษา เกี่ยวกับเรา ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

Image Description
ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


Image Description
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จิตรัตน์

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบ


Image Description
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา


Image Description
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พัฒนาเครือข่าย และกิจการนักศึกษา


Image Description
อาจารย์ ดร.นภดล วณิชวรนันท์

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้


ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล