ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น

ข่าว / กิจกรรมเด่น

ประกาศเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

สำหรับนักศึกษาและหลักสูตร
ลำดับ รายการ
1. แนวปฏิบัติการสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) New
2. การขยายระยะเวลาการงดเว้นการจัดสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและในเขตพื้นที่การสั่งปิด และการดำเนินการจัดสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
3. การงดเว้นการจัดสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและในเขตพื้นที่การสั่งปิดในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
4. การยกเว้นค่าปรับการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า และค่าปรับส่รูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ล่าช้า สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
5. แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร และผู้ที่เกี่ยวข้องระดับบัณฑิตศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
6. International Student Advice and Guideline, Faculty of Graduate Studies, Mahidol University
7. International Student Advice and Guideline, Faculty of Graduate Studies, Mahidol University
สำหรับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับนักศึกษาและหลักสูตร
ลำดับ รายการ
1. แนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการเปิดภาคการศึกษา การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรและ แนวทางการรักษาระยะห่างทางสังคมอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) New
2. แนวทางปฏิบัติในการเดินทางกลับภูมิลำเนาของนักศึกษาต่างชาติและการเดินทางกลับประเทศไทยของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่กำลังศึกษาหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ (ทุกประเทศทุน)
3. แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ในกรณีที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยได้ พ.ศ. 2563
4. มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) สำหรับนักศึกษา
5. มาตรการและการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
6. มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus(2019-nCoV) (ฉบับที่ 2)
สำหรับบุคลากร

ประกาศของทางราชการ
ลำดับ รายการ
1. รายงานผลการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 New
2. นำส่งมาตรการการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ในปีการศึกษา 2563 สถาบันอุดมศึกษา 4 เครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย New
3. ราชกิจจานุเบกษา ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 5)
4. ราชกิจจานุเบกษา ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 4)
5. พระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
6. พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2548
7. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
8. ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์
9. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4)
10. คำสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับกำรปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
11. ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี
12. ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
13. แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
14. หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19
15. ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียน ที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ฉบับที่ 2
16. ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรฯ นักเรียน ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ

 

กิจกรรมเด่น