นักศึกษาปัจจุบัน เกณฑ์สำหรับจบการศึกษา

เกณฑ์สำหรับจบการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดบริการพิเศษเพื่อรับเอกสารหลักฐานการขอสำเร็จการศึกษาในวันหยุดราชการ 2 วัน คือ
วันเสาร์ที่ 15 และ วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562

นักศึกษาไม่สามารถจองคิวผ่านระบบออนไลน์ได้
ในวันเสาร์ที่ 15 และ วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ขอให้นักศึกษามารับบัตรคิว ที่ห้อง One Stop Service ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เปิดให้รับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 8.30 น.- 12.00 น.

สามารถมารับบริการได้ 80 คน ต่อวัน

เฉพาะเรื่อง
  • ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ และ CD (Submit the complete thesis/thematic paper and CD)
  • บฑ. 5 เสนอขออนุมัติปริญญา (Submit GR.5 Requesting Degree.)


กำหนดวันสุดท้ายที่จะรับเอกสารหลักฐานการขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่ต้องการขอสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 : ภายในไม่เกินวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562
นักศึกษาต้องปฏิบัติให้ครบตามเกณฑ์การขอสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ภายในไม่เกินวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก นักศึกษาระดับ ป.บัณฑิต/ป.บัณฑิตชั้นสูง
1. ศึกษารายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตรและได้รับ สัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
3. ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ
4. ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม (Soft Skills) ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย * *
5. สอบ Comprehensive exam ปรากฏผล "ผ่าน" (เฉพาะผู้เรียนหลักสูตรปริญญาโทแผน ข) -
6. สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ปรากฏผล "ผ่าน" -
7. ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์และ CD -
8. ส่งหลักฐานการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ -
9. หลักสูตรส่ง บฑ.5 เสนอขออนุมัติปริญญา -
10. หลักสูตรส่ง บฑ.34 เสนอขออนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิต -
* นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

Image description
วันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหิดลสิทธาคาร

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร ม.มหิดล ศาลายา

กำหนดวันสุดท้ายที่จะรับเอกสารหลักฐานการขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่ต้องการขอสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 : ภายในไม่เกินวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
นักศึกษาต้องปฏิบัติให้ครบตามเกณฑ์การขอสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ภายในไม่เกินวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก นักศึกษาระดับ ป.บัณฑิต/ป.บัณฑิตชั้นสูง
1. ศึกษารายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตรและได้รับ สัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
3. ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ
4. ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม (Soft Skills) ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย * *
5. สอบ Comprehensive exam ปรากฏผล "ผ่าน" (เฉพาะผู้เรียนหลักสูตรปริญญาโทแผน ข) -
6. สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ปรากฏผล "ผ่าน" -
7. ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์และ CD -
8. ส่งหลักฐานการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ -
9. หลักสูตรส่ง บฑ.5 เสนอขออนุมัติปริญญา -
10. หลักสูตรส่ง บฑ.34 เสนอขออนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิต -
* นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

กำหนดวันสุดท้ายที่จะรับเอกสารหลักฐานการขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่ต้องการขอสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 : ภายในไม่เกินวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560
นักศึกษาต้องปฏิบัติให้ครบตามเกณฑ์การขอสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ภายในไม่เกินวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก นักศึกษาระดับ ป.บัณฑิต/ป.บัณฑิตชั้นสูง
1. ศึกษารายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตรและได้รับ สัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
3. ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ
4. ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม (Soft Skills) ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย * *
5. สอบ Comprehensive exam ปรากฏผล "ผ่าน" (เฉพาะผู้เรียนหลักสูตรปริญญาโทแผน ข) -
6. สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ปรากฏผล "ผ่าน" -
7. ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์และ CD -
8. ส่งหลักฐานการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ -
9. หลักสูตรส่ง บฑ.5 เสนอขออนุมัติปริญญา -
10. หลักสูตรส่ง บฑ.34 เสนอขออนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิต -
* นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

กำหนดวันสุดท้ายที่จะรับเอกสารหลักฐานการขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่ต้องการขอสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 : ภายในไม่เกินวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559
นักศึกษาต้องปฏิบัติให้ครบตามเกณฑ์การขอสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ภายในไม่เกินวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก นักศึกษาระดับ ป.บัณฑิต/ป.บัณฑิตชั้นสูง
1. ศึกษารายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตรและได้รับ สัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
3. ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ
4. สอบ Comprehensive exam ปรากฏผล "ผ่าน" (เฉพาะผู้เรียนหลักสูตรปริญญาโทแผน ข) -
5. สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ปรากฏผล "ผ่าน" -
6. ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์และ CD -
7. ส่งหลักฐานการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ -
8. หลักสูตรส่ง บฑ.5 เสนอขออนุมัติปริญญา -
9. หลักสูตรส่ง บฑ.34 เสนอขออนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิต -