นักศึกษาปัจจุบัน กำหนดการสำเร็จการศึกษา

กำหนดการสำเร็จการศึกษา

ปีการศึกษา 2563

กำหนดวันสุดท้ายที่จะรับเอกสารหลักฐานการขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่ต้องการขอสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 : ภายในไม่เกินวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564
นักศึกษาต้องปฏิบัติให้ครบตามเกณฑ์การขอสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 นักศึกษาระดับปริญญาโท นักศึกษาระดับปริญญาเอก นักศึกษาระดับ ป.บัณฑิต/ป.บัณฑิตชั้นสูง
1. ศึกษารายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตรและได้รับ สัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
3. ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ
4. ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม (Soft Skills) ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย (นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559)
5. สอบ Comprehensive exam ปรากฏผล "ผ่าน" (เฉพาะผู้เรียนหลักสูตรปริญญาโทแผน ข) - -
6. สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ปรากฏผล "ผ่าน" -
7. ส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ออนไลน์ -
8. ส่งหลักฐานการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ -
9. ส่งหลักฐานการเผยแพร่สารนิพนธ์ที่สามารถสืบค้นได้ (เฉพาะนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558) - -
10. หลักสูตรส่ง บฑ.5 เสนอขออนุมัติปริญญา ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 -
11. หลักสูตรส่ง บฑ.34 เสนอขออนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิต - - ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2564