ปฏิทินการศึกษา

เพื่อให้การลงทะเบียนเรียน การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และกำหนดการต่างๆ สำหรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้ประกาศกำหนดการเพื่อบริการข้อมูลการศึกษา ดังต่อไปนี้