ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น

ข่าว / กิจกรรมเด่น

ประกาศเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

สำหรับนักศึกษาและหลักสูตร
สำหรับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับนักศึกษาและหลักสูตร
ลำดับ รายการ
1. แนวทางปฏิบัติในการเดินทางกลับภูมิลำเนาของนักศึกษาต่างชาติและการเดินทางกลับประเทศไทยของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่กำลังศึกษาหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ (ทุกประเทศทุน)
2. แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ในกรณีที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยได้ พ.ศ. 2563
3. มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) สำหรับนักศึกษา
4. มาตรการและการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5. มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus(2019-nCoV) (ฉบับที่ 2)
สำหรับบุคลากร

ประกาศของทางราชการ
ลำดับ รายการ
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
2. ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์
3. คำสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับกำรปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
4. ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี
5. ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
6. แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
7. หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19
8. ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียน ที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ฉบับที่ 2
8. ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรฯ นักเรียน ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ

 

กิจกรรมเด่น

  • ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การบริหารจัดการด้านการศึกษา พัสดุ การเงิน และงบประมาณจะมีความล่าช้าของการรับส่งเอกสาร การดำเนินการและการรับเช็คของผู้ค้า จากมาตรการปรับเปลี่ยนการทำงานของบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 จึงขออภัยมา ณ ที่นี้
  • บัณฑิตวิทยาลัยขอระงับการให้ทุนอุดหนุนการพัฒนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษาไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ เป็นการชั่วคราว อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแจ้งงดการจัดโครงการ/กิจกรรม Soft Skills (21st Century Skills) ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกลับสู่สภาวะปกติ **หากนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในช่วงนี้ ให้เข้าทำ Soft Skills ผ่านระบบ Online **
  • บัณฑิตวิทยาลัยขอระงับการให้ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ เป็นการชั่วคราว อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)