ศิษย์เก่า ทุนและรางวัลภายในบัณฑิตวิทยาลัย
ศิษย์เก่า


ทุนและรางวัลภายในบัณฑิตวิทยาลัย

ทุนสำหรับนักศึกษาแรกเข้า

ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ  Scholarship01
ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการ ทุนการศึกษา "ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ" จัดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน สําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาส ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในหลักสูตร/สาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญในการร่วมเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชมหาราช ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี...
รายละเอียดเพิ่มเติม
รอบการรับสมัครทุน

 • รอบที่ 1 (ภาคต้น) : 1 – 20 มีนาคม 2565
 • รอบที่ 2 (ภาคต้น) : 1 - 20 พฤษภาคม 2565
 • รอบที่ 3 (ภาคต้น) : 1 - 20 กรกฎาคม 2565
 • รอบที่ 4 (ภาคปลาย) : 1 – 20 พฤศจิกายน 2565

รอบการรับสมัครทุน
 • รอบที่ 1 (ภาคต้น) : 1 – 20 มีนาคม 2565
 • รอบที่ 2 (ภาคต้น) : 1 - 20 พฤษภาคม 2565
 • รอบที่ 3 (ภาคต้น) : 1 - 20 กรกฎาคม 2565
 • รอบที่ 4 (ภาคปลาย) : 1 – 20 พฤศจิกายน 2565
กำลังปรับปรุงข้อมูล
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ประจำปีการศึกษา 2564

รอบที่ 1 (ไม่มีผู้สมัครขอรับทุน) รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5


ทุนการศึกษาในระหว่างที่ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  Scholarship13

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง


ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง


หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564  Scholarship15

เงินช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564

บัณฑิตวิทยาลัยจะสนับสนุนเงินช่วยเหลือให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงในการศึกษา เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก การประสบเหตุกรณีฉุกเฉิน ในอัตราไม่เกินคนละ 50,000 บาท ไม่เกินคนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการศึกษา

ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง


ใบสมัครขอรับทุน


การให้เงินยืมเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (Graduate Loan)  Scholarship02
การให้เงินยืมเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (Graduate Loan)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาทาง การเงินในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดสรรเงินทุนจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นเงินยืมในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าว ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล...
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันรับสมัคร

 • ภาคต้น - 19 กรกฎาคม 2564
 • ภาคปลาย - 20 ธันวาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์ขอรับเงินยืม

ดาวน์โหลด

จำนวนทุน (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • ไม่จำกัด

จำนวนจัดสรร (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • ไม่เกินคนละ 25,000.- บาท
กำหนดการ
 • ภาคต้น - 19 กรกฎาคม 2564
 • ภาคปลาย - 20 ธันวาคม 2564
ใบสมัครขอรับเงินยืม (GR.SS.06)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

โครงการทุนช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความพิการ  Scholarship03
โครงการทุนช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความพิการ

เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิการระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยมหิดล...
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันรับสมัคร

 • ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
 • ประกาศผลการพิจารณาภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

จำนวนทุน
 • ปริญญาเอก : 5 ทุน
 • ปริญญาโท : 5 ทุน

จำนวนจัดสรร
 • ปริญญาเอก ทุนละ 20,000.- บาท
 • ปริญญาโท ทุนละ 18,000.- บาท
กำหนดการ
 • ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
 • ประกาศผลการพิจารณาภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
ใบสมัครโครงการทุนฯ (GR.SS.15)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

โครงการทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยที่มีความพิการ  Scholarship04
โครงการทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยที่มีความพิการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย นักศึกษาพิการของบัณฑิตวิทยาลัย ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักศึกษาพิการของบัณฑิตวิทยาลัยมีจิตสาธารณะและทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม...
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันรับสมัคร ภาคต้น

 • ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศผลการพิจารณาภายใน สิงหาคม 2564
ภาคปลาย
 • ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศผลการพิจารณาภายใน ธันวาคม 2564

จำนวนทุน
 • ปริญญาเอก : 5 ทุน
 • ปริญญาโท : 10 ทุน

จำนวนจัดสรร
 • ปริญญาเอก ทุนละ 5,000.- บาท
 • ปริญญาโท ทุนละ 4,000.- บาท
กำหนดการ ภาคต้น
 • ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศผลการพิจารณาภายใน สิงหาคม 2564
ภาคปลาย
 • ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศผลการพิจารณาภายใน ธันวาคม 2564
ใบสมัครโครงการทุนฯ (GR.SS.16)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ทุน/รางวัลเมื่อนักศึกษาสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์แล้ว

ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศ  Scholarship05
ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศ

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันรับสมัคร

 • ตลอดปีการศึกษา

จำนวนทุน (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • ไม่จำกัด

จำนวนจัดสรร ปีละไม่เกิน 800,000.- บาท โดยสนับสนุน รายการดังนี้
 • ค่าลงทะเบียน
 • ค่าเดินทาง
 • ค่าเดินทาง
กำหนดการ
 • ตลอดปีการศึกษา
เปิดรับสมัครทุนผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

สมัครทุนออนไลน์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน

รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 ไม่มีผู้สมัคร รอบที่ 4 ไม่มีผู้สมัคร รอบที่ 5
ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับผู้ได้รับทุน

ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ  Scholarship06
ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ...

scholarship06
จำนวนทุน (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • ไม่จำกัด

จำนวนจัดสรร (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • ปีละไม่เกิน 2,000,000.- บาท เหมาจ่ายตามโซนทวีป
กำหนดการ
เปิดรับสมัครทุนผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

ปิด
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน

รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 5 รอบที่ 6 / ระงับให้ทุนชั่วคราว
ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับผู้ได้รับทุน

โครงการทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา (RA: Research Assistantships)  Scholarship07
โครงการทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา (RA: Research Assistantships)

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และคาดหวังให้มีการเพิ่มศักยภาพผลงานวิจัยจาก อาจารย์และนักศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยงานวิจัยนำบัณฑิตศึกษา และในขณะเดียวกัน บัณฑิตศึกษาก็ช่วยส่งเสริมให้งานวิจัยเข้มแข็งยิ่งขึ้น หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตเป็นแหล่งฝึกฝนนักศึกษา บัณฑิตให้ทำงานวิจัยในระดับนานาชาติ เพื่อเตรียมนักศึกษาให้เป็นนักวิจัยหรือนักวิชาการที่สามารถ ทำงานวิจัยอิสระได้ในอนาคต...
รายละเอียดเพิ่มเติม


กำหนดการรับสมัครขอรับทุน
 • ภาคต้น : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 30 กรกฎาคม 2564
 • ภาคปลาย : 2 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2564

จำนวนทุน ปริญญาเอก
 • ไม่จำกัด
ปริญญาโท
 • ไม่จำกัด

จำนวนจัดสรร (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • ค่าใช้จ่ายรายเดือน 10,000.- บาท/เดือน ไม่เกิน 24 เดือน/ทุน
กำหนดการรับสมัครขอรับทุน
 • ภาคต้น : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 30 กรกฎาคม 2564
 • ภาคปลาย : 2 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2564

รายชื่อผู้ได้รับทุน

การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  Scholarship08
การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้อยู่ในระดับที่มีคุณภาพเป็นเลิศ จึงให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วนสำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล...
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันรับสมัคร

 • ยื่นใบสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 สิงหาคม 2564
 • ประกาศผลการพิจารณาภายใน  วันที่ 30 กันยายน 2564
 • พิธีรับมอบทุน  เดือนตุลาคม 2564

จำนวนทุน 100 ทุน
 • สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย 70 ทุน
 • บัณฑิตวิทยาลัย 30 ทุน

มูลค่าทุน
 • ทุนละ 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กำหนดการ
 • ยื่นใบสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 สิงหาคม 2564
 • ประกาศผลการพิจารณาภายใน  วันที่ 30 กันยายน 2564
 • พิธีรับมอบทุน  เดือนตุลาคม 2564
ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน (G.M.U.A.A -01)

ดาวน์โหลด
ใบสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย

ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน

รายชื่อผู้ได้รับทุน


รางวัลสำหรับนักศึกษา

โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น  Scholarship09
โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ปรากฎเป็นที่ประจักษ์ชัดในด้านคุณภาพจำนวน หลายเรื่อง ดังจะเห็นได้จากการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ยอมรับในวงการวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ และ / หรือมีการจดสิทธิบัตร / ลิขสิทธิ์ รวมทั้งมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในภาครัฐและภาคเอกชน เป็นการนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยมหิดล...
รายละเอียดเพิ่มเติม


กำหนดการรับสมัคร
 • ตั้งแต่บัดนี้ - 18 มีนาคม 2565

จำนวนรางวัล (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • 8 รางวัล

จำนวนจัดสรร
ปริญญาเอก
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น : เงินรางวัล 25,000 บาท และประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ดี : เงินรางวัล 12,500 บาท และประกาศเกียรติคุณ
ปริญญาโท
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น : เงินรางวัล 15,000 บาท และประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ดี : เงินรางวัล 7,500 บาท และประกาศเกียรติคุณ
กำหนดการรับสมัคร
 • ตั้งแต่บัดนี้ - 18 มีนาคม 2565
เปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

สมัครออนไลน์

การให้รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean's List)  Scholarship10
การให้รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean's List)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นความสำคัญของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาด้วยผลการศึกษาดีเยี่ยมเป็นที่น่าเชิดชูเกียรติยศ จึงได้ จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สำเร็จการศึกษาดังกล่าวโดยให้มีรางวัลและการบันทึกชื่อไว้ใน "DEAN'S LIST"...
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันรับสมัคร


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล

จำนวนรางวัล (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • ไม่จำกัด

รางวัล (ปริญญาเอก / ปริญญาโท)
 • โล่เกียรติยศ
 • ใบประกาศเกียรติคุณ
 • บันทึก"Dean's List" ในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
วันรับสมัคร
เปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

สมัครออนไลน์

รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น  Scholarship11
รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น

ประเทศไทย 4.0 คือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ "Value-Based Economy" โดยส่งเสริมภาคการผลิตให้ไปสู่การพัฒนาสินค้าเชิงนวัตกรรม ต้องขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ และยกระดับภาคบริการไปสู่งานบริการคุณค่าสูงที่อยู่บนฐานของความรู้และความเชียวชาญ "นวัตกรรม" ...
รายละเอียดเพิ่มเติมวันรับสมัคร
 • ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2565

ขอเชิญเข้าร่วมฟัง
การนำเสนอผลงานด้วยปากเปล่า (Oral Presentation)
จำนวนรางวัล
 • รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมระดับดีเด่น (จำนวน 1 รางวัล)
 • รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรม ระดับดีมาก (จำนวน 2 รางวัล)
 • รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรม ระดับดี (จำนวน 3 รางวัล)

รางวัล (ผู้เสนอผลงาน)
 • ระดับดีเด่น 100,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • ระดับดีมาก 50,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • ระดับดี 25,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัล (อาจารย์ที่ปรึกษา)
 • ระดับดีเด่น 100,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • ระดับดีมาก 50,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • ระดับดี 25,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
กำหนดการ
 • ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2565
เปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

สมัครออนไลน์


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 หมู่ 5 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 600-605
Line Official : @451pslqw ติดต่องานกิจการนักศึกษา

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล