ศิษย์เก่า สมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย

สมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย

ประเภทสมาชิก

สมาชิกกิตติมศักดิ์

ได้แก่ บุคคลที่อุปการะช่วยเหลือทำประโยชน์แก่สมาคม หรือผู้มีเกียรติที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์

สมาชิกสามัญ ได้แก่

  • ผู้สำเร็จการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อาจารย์ประจำที่สอนในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • ผู้ที่เคยเป็นนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหาร สมาชิกสามัญ เสียค่าบำรุงสมาคมตลอดชีพ 500 บาท (ค่าสมัคร 100 บาท ค่าบำรุง 400 บาท)

สมาชิกวิสามัญ

ได้แก่ ผู้สนใจทั่วไปขอสมัครเป็นสมาชิก และคณะกรรมการบริหารรับรองสมาชิกวิสามัญ เสียค่าบำรุงสมาคมตลอดชีพ 400 บาท (ค่าสมัคร 100 บาท ค่าบำรุง 300 บาท)

ยุวสมาชิก

ได้แก่ นักศึกษาปัจจุบันของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ยุวสมาชิก เสียค่าสมัคร 100 บาท ครั้งเดียว เมื่อแรกเข้าเป็นนักศึกษาจนจบหลักสูตร และเมื่อจบการศึกษาแล้ว เสียค่าบำรุง 400 บาท จะได้เป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพ ถ้ายุวสมาชิกคนใดสำเร็จการศึกษาแล้วไม่ชำระค่าบำรุง 400 บาท ก็จะหมดสภาพไป

Image Description

สมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย
ใบสมัครสมาชิกออนไลน์ (Online Application)

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่