ศิษย์เก่า ระบบที่ให้บริการ

ระบบที่ให้บริการ

แบบสอบถามภาวะการได้งานทำของบัณฑิตได้พัฒนาขึ้นเป็นระบบออนไลน์ในปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมสถิติภาวะการได้งานทำของบัณฑิต ในช่วงที่บัณฑิตมีการแจ้งการสำเร็จการศึกษา และจะมีการติดตามผลต่อในกรณีที่บัณฑิตยังไม่มีงานทำจนกระทั่งครบ 1 ปี โดยระบบนี้ได้ออกแบบเพื่อแสดงผลสรุปการประเมินให้กับประธานหลักสูตร ส่วนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย โดยได้เก็บรวบรวมสรุปผลใน GRAD-MIS
ปรับปรุงล่าสุด : 02/02/2559
Image description
Image description
 • ผู้รับผิดชอบ :
  ทรายทอง  เชื้อนุ่น - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
  ศันสนีย์  บุญนิธิ - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
 • saithong.chu@mahidol.ac.th, sansanee.boo@mahidol.ac.th
 • โทรติดต่อ : 0 2441 4125 ต่อ ,
 •  
 • เข้าใช้งานระบบ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้างต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดลได้พัฒนาขึ้นเป็นระบบออนไลน์ในปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้างต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลังจากที่บัณฑิตมีการแจ้งมีงานทำในระบบแบบสอบถามภาวะการได้งานทำของบัณฑิต เพื่อให้สะดวกต่อการสรุป และนำเสนอผลเป็นภาพรวม โดยมีการประเมินทางด้านผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านที่เชื่อมโยงผลจากการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา ระบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้างต่ออัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยระบบนี้ได้ออกแบบเพื่อแสดงผลสรุปการประเมินให้กับประธานหลักสูตร ส่วนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย โดยได้เก็บรวบรวมสรุปผลใน GRAD-MIS
ปรับปรุงล่าสุด : 23/01/2557
Image description
Image description
 • ผู้รับผิดชอบ :
  ทรายทอง  เชื้อนุ่น - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
  ศันสนีย์  บุญนิธิ - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
 • saithong.chu@mahidol.ac.th, sansanee.boo@mahidol.ac.th
 • โทรติดต่อ : 0 2441 4125 ต่อ ,
 •  
 • เข้าใช้งานระบบ
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย บัณฑิตวิทยาลัย ได้พัฒนาระบบป้องกันการปลอมแปลง ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ด้วยการใช้ QR Code ที่ฝังรหัสลับ ซึ่งนำมาใช้ยืนยันข้อมูลในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript ) ได้ โดยระบบนี้จะอำนวยความสะดวกให้นายจ้างหรือหน่วยงานราชการ หรือภาคเอกชนใช้ตรวจสอบ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ของผู้จบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันการปลอมแปลงเอกสารในส่วนวุฒิการศึกษา มีปรากฏให้เห็นตามภาพข่าวเป็นจำนวนมาก ทั้งการรับจ้างทำวุฒิการศึกษาปลอมในทุกระดับชั้นการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งวุฒิการศึกษาที่มาจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการปลอมแปลงวุฒิการศึกษา และในกรณีที่เกิดขึ้นเป็นข่าวดังในรอบปี การนำวุฒิการศึกษาปลอมมาสมัครเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ระบบการศึกษาในภาพรวมเป็นอย่างยิ่ง แม้จะมีการตรวจจับและปราบปราม โดยนำผู้กระทำความผิดมารับโทษตามกฎหมาย แต่ยังไม่สามารถควบคุม ป้องกันและปราบปรามได้หมดสิ้นไป คงต้องเป็นโจทย์หลักที่สถาบันการศึกษาต้องมีนโยบาย และแนวทางการป้องกันการปลอมแปลงเอกสารสำคัญเหล่านี้
ปรับปรุงล่าสุด : 05/01/2561
Image description
Image description
Image description
 • ผู้รับผิดชอบ :
  วรินทร์  นวกิจกนก - นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  สุเมธ  แก้วสุพัฒน์ - นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
  วรัญชัย  พนานุรักษา - รักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • warin.nav@mahidol.ac.th, sumeth.kae@mahidol.ac.th, varanchai.pan@mahidol.ac.th
 • โทรติดต่อ : 0 2441 4125 ต่อ , ,
 •  
 • เข้าใช้งานระบบ

ปรับปรุงล่าสุด : 30/04/2564