นักศึกษาปัจจุบัน ระบบที่ให้บริการ

ระบบที่ให้บริการ

ระบบประเมินรายวิชาออนไลน์ได้พัฒนาขึ้นในปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลประเมินความพึงพอใจรายวิชาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระบบ เพื่อให้สะดวกต่อการสรุป และนำเสนอผลเป็นภาพรวม โดยประเมินทางด้านผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ประเมินอาจารย์ผู้สอน และประเมินภาพรวมของรายวิชารวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยระบบนี้ได้ออกแบบเพื่อแสดงผลสรุปการประเมินให้กับอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ประธานหลักสูตร ส่วนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย
ปรับปรุงล่าสุด : 16/05/2559
Image description
Image description

ปรับปรุงล่าสุด :
Image description
Image description
Image description

ปรับปรุงล่าสุด :
Image description
Image description
Image description
 • ผู้รับผิดชอบ :
  วรเดช  ศรีปัญญาวุฒิคุณ - นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  รัชพล  โภคธรรม - รักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
     -
 • wauradate.sri@mahidol.ac.th, ratchapon.poc@mahidol.ac.th,
 • โทรติดต่อ : 0 2441 4125 ต่อ , ,
 •  
 • เข้าใช้งานระบบ

ปรับปรุงล่าสุด : 30/04/2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานระหว่างการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานแก่นักศึกษาที่มีความสนใจในการใช้เวลาว่างในระหว่างการศึกษาให้เกิดประโยชน์ และเป็นการช่วยเหลือให้นักศึกษาผู้ที่ต้องการหารายได้พิเศษระหว่างการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการต่างๆ ในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมทำงานกับองค์กรนั้นๆ จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง โครงการศูนย์ประสานการจัดหางานแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรับปรุงล่าสุด :
Image description
Image description
ระบบลงทะเบียนได้พัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงระบบลงทะเบียนออนไลน์ระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประธานหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่งานบริการบัณฑิตวิทยาลัย
ปรับปรุงล่าสุด : 19/08/2558
Image description
Image description

ปรับปรุงล่าสุด : 18/04/2562
Image description
Image description
Image description
Image description
Image description
Image description
 • ผู้รับผิดชอบ :
  รัชพล  โภคธรรม - รักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
     -
  วรเดช  ศรีปัญญาวุฒิคุณ - นักวิชาการคอมพิวเตอร์
     -
  นวพล  ศรีวัฒนทรัพย์ - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
     -
 • ratchapon.poc@mahidol.ac.th, , wauradate.sri@mahidol.ac.th, , nawapol.srw@mahidol.edu,
 • โทรติดต่อ : 0 2441 4125 ต่อ , , , , ,
 •  
 • เข้าใช้งานระบบ
ระบบ e-Form ได้พัฒนาขึ้นในปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการในการส่งเอกสารและอนุมัติ แบบฟอร์มเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ โดยเริ่มจาก บฑ1 / บฑ2 / บฑ35 / บฑ 39 และ บฑ 44 โดยระบบเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แสดงสถานะและการอนุมัติในแต่ละขั้นตอนให้กับนักศึกษาหรือเจ้าหน้าที่หลักสูตรอาจารย์ที่ปรึกษา, ประธานหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย
ปรับปรุงล่าสุด : 01/01/2558
Image description
Image description
Image description

ปรับปรุงล่าสุด :
Image description
Image description

ปรับปรุงล่าสุด : 01/04/2563
Image description
Image description
Image description

ปรับปรุงล่าสุด :
Image description
Image description
Image description
 • ผู้รับผิดชอบ :
     -
  วรเดช  ศรีปัญญาวุฒิคุณ - นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  นวพล  ศรีวัฒนทรัพย์ - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
 • , wauradate.sri@mahidol.ac.th, nawapol.srw@mahidol.edu
 • โทรติดต่อ : 0 2441 4125 ต่อ , ,
 •  
 • เข้าใช้งานระบบ

ปรับปรุงล่าสุด :
Image description
Image description
Image description
 • ผู้รับผิดชอบ :
     -
  นวพล  ศรีวัฒนทรัพย์ - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
  รัชพล  โภคธรรม - รักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • , nawapol.srw@mahidol.edu, ratchapon.poc@mahidol.ac.th
 • โทรติดต่อ : 0 2441 4125 ต่อ , ,
 •  
 • เข้าใช้งานระบบ

ปรับปรุงล่าสุด :
Image description
Image description
 • ผู้รับผิดชอบ :
     -
  วิไล  ศรีปัญญาวุฒิคุณ - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
 • , wilai.sri@mahidol.ac.th
 • โทรติดต่อ : 0 2441 4125 ต่อ ,
 •  
ระบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้พัฒนาขึ้นจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และพัฒนาขึ้นเป็นระบบออนไลน์ในปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในช่วงที่มีการส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ เพื่อให้สะดวกต่อการสรุป และนำเสนอผลเป็นภาพรวม โดยมีการประเมินทางด้านผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านที่เชื่อมโยงผลจากการประเมินรายวิชา ประเมินอาจารย์ผู้สอนในภาพรวม ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยระบบนี้ได้ออกแบบเพื่อแสดงผลสรุปการประเมินให้กับประธานหลักสูตร ส่วนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย
ปรับปรุงล่าสุด : 29/05/2559
Image description
Image description
ระบบสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไปเสนอผลงานทางวิชาการได้พัฒนาขึ้นจากแบบฟอร์มการสนับสนุนทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นระบบออนไลน์ในปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสนับสนุนทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยระบบนี้ได้เชื่อมโยงข้อมูล แสดงสถานะในแต่ละขั้นตอน และการอนุมัติในแต่ละขั้นตอนให้กับนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ
ปรับปรุงล่าสุด :
ระบบติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้พัฒนาขึ้นในปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกับประธานหลักสูตรและส่วนงานในการติดตามระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เพื่อช่วยเร่งรัดการจบของนักศึกษา
ปรับปรุงล่าสุด : 01/04/2557
Image description
Image description
Image description
ระบบ Soft Skills Online ได้พัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาการศึกษาเกี่ยวกับทักษาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และการใช้ชีวิตในสังคม เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย ที่ต้องการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่ตอบสนองต่อพลวัตโลก
ปรับปรุงล่าสุด : 01/12/2559
Image description
Image description
Image description
Image description
Image description
Image description
 • ผู้รับผิดชอบ :
     -
     -
     -
  วรเดช  ศรีปัญญาวุฒิคุณ - นักวิชาการคอมพิวเตอร์
     -
     -
 • , , , wauradate.sri@mahidol.ac.th, ,
 • โทรติดต่อ : 0 2441 4125 ต่อ , , , , ,
 •  
 • เข้าใช้งานระบบ
ระบบรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ได้พัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดมาตรฐานระดับความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลภายนอกที่ต้องการเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ปรับปรุงล่าสุด : 19/08/2559
Image description
Image description
Image description
ระบบลงทะเบียนตรวจสุขภาพออนไลน์ ได้พัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใหม่ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ
ปรับปรุงล่าสุด : 04/04/2556
Image description
Image description
Image description
ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการแจ้งความประสงค์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และยืนยันข้อมูลของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
ปรับปรุงล่าสุด : 01/05/2559
Image description
Image description
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย บัณฑิตวิทยาลัย ได้พัฒนาระบบป้องกันการปลอมแปลง ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ด้วยการใช้ QR Code ที่ฝังรหัสลับ ซึ่งนำมาใช้ยืนยันข้อมูลในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript ) ได้ โดยระบบนี้จะอำนวยความสะดวกให้นายจ้างหรือหน่วยงานราชการ หรือภาคเอกชนใช้ตรวจสอบ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ของผู้จบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันการปลอมแปลงเอกสารในส่วนวุฒิการศึกษา มีปรากฏให้เห็นตามภาพข่าวเป็นจำนวนมาก ทั้งการรับจ้างทำวุฒิการศึกษาปลอมในทุกระดับชั้นการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งวุฒิการศึกษาที่มาจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการปลอมแปลงวุฒิการศึกษา และในกรณีที่เกิดขึ้นเป็นข่าวดังในรอบปี การนำวุฒิการศึกษาปลอมมาสมัครเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ระบบการศึกษาในภาพรวมเป็นอย่างยิ่ง แม้จะมีการตรวจจับและปราบปราม โดยนำผู้กระทำความผิดมารับโทษตามกฎหมาย แต่ยังไม่สามารถควบคุม ป้องกันและปราบปรามได้หมดสิ้นไป คงต้องเป็นโจทย์หลักที่สถาบันการศึกษาต้องมีนโยบาย และแนวทางการป้องกันการปลอมแปลงเอกสารสำคัญเหล่านี้
ปรับปรุงล่าสุด : 05/01/2561
Image description
Image description
Image description

ปรับปรุงล่าสุด : 03/31/2563

ปรับปรุงล่าสุด : 01/04/2563

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล