ข้อกำหนด
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

Thesis Preparation and Submission

 

 

hero
hero
Keep updated

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดพิมพ์ในส่วนของหน้าบทคัดย่อในเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ใช้เฉพาะนักศึกษารหัสนักศึกษา ตั้งแต่ 62XXXXX เป็นต้นไป

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล