พัฒนาทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม  สมัครร่วมกิจกรรม
  •  
  • 0 2441 4125 ต่อ 130-131

*** หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่ามีการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม และใบ certificateใน profile ของนักศึกษาภายหลังจากเสร็จกิจกรรม 5 วัน

 

องค์กรนักศึกษา

องค์กรนักศึกษา ประจำปี 2563

นายกองค์การ

นาย พีรวัส การัณยภาส์กุล

รองนายกองค์การฯ (นักศึกษาต่างชาติ)

Ms. Sandhya Subedi

เลขานุการ (นักศึกษาไทย)

น.ส. บริรัฐ คุ้มเดช

เลขานุการ (นักศึกษาต่างชาติ)

Mr. MD. Rakibul Hasan

เหรัญญิก

นาย ศุภชัย พลายจันทร์

ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

นาย วรางคณา ไตรยะสุข

ประธานฝ่ายวิชาการ

น.ส.วีราวัลย์ มโนเกษมสันต์

ประธานฝ่ายกีฬาและบำเพ็ญประโยชน์

นายพลัง นิทัศกาญจนานนท์

ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

Miss Roopika Chandran