พัฒนาทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม  สมัครร่วมกิจกรรม
  •  
  • 0 2441 4125 ต่อ 130-131

*** หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่ามีการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม และใบ certificateใน profile ของนักศึกษาภายหลังจากเสร็จกิจกรรม 5 วัน

 

องค์กรนักศึกษา

องค์กรนักศึกษา ประจำปี 2565

นายกองค์การ

พอตา รัตนพันธ์ (ตุ๊กตา)

รองนายกองค์การฯ

จักรพัทร ศรีสันติธรรม (เฟรม)

เลขานุการ

รับเสด็จ สุวรรณแสง (ไป๊ป)

เหรัญญิก

พ.ต.หญิง ลักษณา บัวผดุง (กุ้ง)

ประธานฝ่ายกิจกรรม

พลัง นิทัศกาญจนานนท์ (ปั๊บ)

ประธานฝ่ายสารสนเทศ

ศศิพิมพ์ วิเศษวงษา (มด)

กรรมการ

ธีราภรณ์ โสตถิสรรเสริญ (ออย)

กรรมการ

อารดา วีระพัฒนา (น้ำหวาน)

กรรมการ

ฐาณัฐดา ผาคำ (ลูกน้ำ)