ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประกาศความเป็นส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act - PDPA)

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล
อ่านรายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานด้านข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล
อ่านรายละเอียด
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  • เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น

  • บัณฑิตวิทยาลัยขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ ดังกล่าว เก็บ รวบรวมใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการ หรือดำเนินการใดๆ ตาม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

 2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  • บัณฑิตวิทยาลัยจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อและที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็น ของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัยเท่านั้น

  • บัณฑิตวิทยาลัยขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่บัณฑิตวิทยาลัยได้เก็บรวบรวมไว้ไปขาย หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดย เด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

  • ในกรณีบัณฑิตวิทยาลัยว่าจ้างหน่วยงานอื่น เพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นต้น บัณฑิตวิทยาลัยจะกำหนดให้ หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าวเก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของบัณฑิตวิทยาลัย


 3. สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  • เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูล หรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากบัณฑิตวิทยาลัยก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านแจ้งความจำนง ดังกล่าวให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ

 4. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  • บัณฑิตวิทยาลัยอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นบัณฑิตวิทยาลัย จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่าน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย

  • ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ยินดีที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการ ให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับบัณฑิตวิทยาลัยตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

  • 25/25 หมู่ 5 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
   ถ. พุทธมณฑลสาย 4 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
   โทรศัพท์ : 0 2441 4125
   อีเมล : grwww@mahidol.ac.th
   เว็บไซต์ : https://graduate.mahidol.ac.th

 5. ข้อมูลเพิ่มเติม

  ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับเต็ม ได้ที่

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 คลิกที่นี่

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่