นักศึกษาปัจจุบัน การตรวจบทคัดย่อ

แนวปฎิบัติของนักศึกษาในการรับบริการตรวจบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์

In accordance with the Faculty of Graduate Studies' rules and regulations, students are required to have their abstracts checked and shall, therefore, comply with the following procedures:
1.

นักศึกษาจะต้องยื่นความประสงค์ขอรับบริการตรวจบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ด้วยตนเองเท่านั้น หากนักศึกษาไม่สามารถมารับบริการได้ด้วยตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจะไม่รับตรวจบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ให้ทุกกรณี

2.

นักศึกษาจะต้องรับแบบฟอร์มการตรวจบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ (AS-B-34) จากงานบริการการศึกษา (ชั้น1)

3.

ยื่นแบบฟอร์ม (AS-B-34) และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ (ฉบับภาษาอังกฤษที่พิมพ์โดยใช้ระยะบรรทัด Double-Space) ของนักศึกษา ณ ศูนย์ภาษา

4.

ลงทะเบียนการรับบริการตรวจบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ในแบบฟอร์มพร้อมกับแสดงบัตรนักศึกษาต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษา ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น.

5.

นักศึกษารอรับบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์จากอาจารย์ผู้ตรวจ หากมีการแก้ไขบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ นักศึกษาจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามคำแนะนำของอาจารย์ผู้ตรวจ

6.

เมื่อผ่านการอนุมัติการตรวจบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์จากศูนย์ภาษาเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาถ่ายสำเนาเอกสารการตรวจบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ทั้งหมด จำนวน 1 ชุด ให้กับศูนย์ภาษา

7.

นักศึกษานำเอกสารทั้งหมดไปยื่นต่องานบริการการศึกษาเพื่อรับรองการผ่านการอนุมัติการตรวจบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ เพื่อขอลายเซ็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

8.

ศูนย์ภาษาจะรับตรวจบทคัดย่อให้กับนักศึกษา จำนวน 8 บทคัดย่อวิทยานิพนธ์/อาจารย์ 1 คน /วัน (หากมีนักศึกษามาขอรับบริการเกินจำนวนข้างต้น ทางศูนย์ภาษาจะให้บริการในวันถัดไป)

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่