การบริหารงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข้อ ข้อมูล URL เว็บไซต์
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
 1. ยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2562-2566
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 1. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

 2. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)
 3. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 1. รายงานประจำปี 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. รายงานประจำปี 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. รายงานประจำปี 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. รายงานประจำปี 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. รายงานประจำปี 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 1. แนวทางการบริหารจัดการ เมื่อพบบุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. คู่มือธรรมาภิบาล
 3. คู่มือ MU ITA 2023
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 1. การขอเอกสารและหลักฐานการศึกษา
 2. การลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 3. แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 4. แนวปฏิบัติสอบออนไลน์จากสถานที่พัก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 5. Virtual ID Card
 6. คู่มือการใช้งาน ระบบจัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์ (e-Thesis Format)
 7. คู่มือการใช้งาน ระบบตรวจบทคัดย่อออนไลน์ (Online Abstract System)
 8. คู่มือการใช้งาน ระบบส่งวิทยานิพนธ์ออนไลน์ (e-Thesis Submission)
 9. คู่มือการใช้งาน ระบบส่งเอกสาร (สำหรับนักศึกษา)
 10. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์
 11. คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับประธานหลักสูตร
 12. คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับเจ้าหน้าที่หลักสูตร
 13. คู่มือระบบ e-Document (อาจารย์/ประธานหลักสูตร/อาจารย์ที่ปรึกษา)
 14. คู่มือการใช้งานระบบการเรียนออนไลน์ ระบบการเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย MOOC ที่ https://mux.mahidol.ac.th
 15. คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ TQF สำหรับประธานหลักสูตร
 16. คู่มือระบบ CHE Curriculum Online : CHECO
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 1. สรุปข้อมูลการติดต่อสื่อสารบัณฑิตวิทยาลัยจากผู้ติดต่อผ่าน Line Official และโทรศัพท์
 2. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 1. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E–Service
ข้อ ข้อมูล URL เว็บไซต์
1 ระบบ Student Service System https://graduate.mahidol.ac.th/StudentServiceSystem/
2 ระบบรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาไทย https://graduate.mahidol.ac.th/admission-thai/
3 ระบบรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ https://graduate.mahidol.ac.th/admission-inter/login.php
4 ระบบรายงานตัวออนไลน์ สำหรับนักศึกษาไทย https://graduate.mahidol.ac.th/student-checkin-th/
5 ระบบรายงานตัวออนไลน์ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ https://graduate.mahidol.ac.th/student-checkin/login.php
6 ระบบ Interview Application Form for Active Recruitment https://graduate.mahidol.ac.th/ActiveRecruitment2023/
7 ระบบรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ https://graduate.mahidol.ac.th/MUTEST/
8 ระบบประเมินรายวิชาออนไลน์ http://www.grad.mahidol.ac.th/Evaluation-index/
9 ระบบอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคคลทั่วไป (หลักสูตรระยะสั้น) https://graduate.mahidol.ac.th/short-course/
10 ระบบอุทธรณ์ร้องทุกข์ http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/complain/
11 ระบบแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา Online GR.5 System (Beta Test) https://graduate.mahidol.ac.th/e-graduate/
12 ระบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/evaluation/curriculum/
13 ระบบสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไปเสนอผลงานทางวิชาการ https://graduate.mahidol.ac.th/scholarship-online/
14 ระบบศูนย์ประสานการจัดหางานแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (สำหรับนักศึกษา) http://www.grad.mahidol.ac.th/evaluation/employer/
15 ระบบศูนย์ประสานการจัดหางานแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (สำหรับหน่วยงาน) http://www.grad.mahidol.ac.th/evaluation/employer/
16 ระบบ e-Form : Thesis and Thematic Paper https://graduate.mahidol.ac.th/prof/student/
17 ระบบจัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์ https://graduate.mahidol.ac.th/Thesis_format/
18 ระบบ Soft Skills Online https://graduate.mahidol.ac.th/softskills/
19 ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต https://graduate.mahidol.ac.th/thai/alumni/
20 ระบบตรวจบทคัดย่อออนไลน์ https://graduate.mahidol.ac.th/AbstractOnline/
21 ระบบส่งวิทยานิพนธ์ออนไลน์ https://graduate.mahidol.ac.th/ethesis/
22 ระบบการขอหลักฐานการศึกษาออนไลน์ (Beta) https://graduate.mahidol.ac.th/academic/transcript/