การบริหารงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อ ข้อมูล URL เว็บไซต์
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
 1. ยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2562-2566
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 1. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 1. รายงานประจำปี 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 2. รายงานประจำปี 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. รายงานประจำปี 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. รายงานประจำปี 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 1. แนวทางการบริหารจัดการ เมื่อพบบุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. คู่มือธรรมาภิบาล
 3. คู่มือ ITA – 2565
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 1. การขอเอกสารและหลักฐานการศึกษา
 2. การลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 3. แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 4. แนวปฏิบัติสอบออนไลน์จากสถานที่พัก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 5. Virtual ID Card
 6. คู่มือการใช้งาน ระบบจัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์ (e-Thesis Format)
 7. คู่มือการใช้งาน ระบบตรวจบทคัดย่อออนไลน์ (Online Abstract System)
 8. คู่มือการใช้งาน ระบบส่งวิทยานิพนธ์ออนไลน์ (e-Thesis Submission)
 9. คู่มือการใช้งาน ระบบส่งเอกสาร (สำหรับนักศึกษา)
 10. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์
 11. คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับประธานหลักสูตร
 12. คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับเจ้าหน้าที่หลักสูตร
 13. คู่มือระบบ e-Document (อาจารย์/ประธานหลักสูตร/อาจารย์ที่ปรึกษา)
 14. คู่มือการใช้งานระบบการเรียนออนไลน์ ระบบการเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย MOOC ที่ https://mux.mahidol.ac.th
 15. คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ TQF สำหรับประธานหลักสูตร
 16. คู่มือระบบ CHE Curriculum Online : CHECO
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 1. จำนวนหลักสูตร จำแนกตามระดับการศึกษา
 2. จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบสารสนเทศของ FGS
 2. ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อระบบสารสนเทศของ FGS
 3. ระดับความพึงพอใจต่อบริการจัดสอบภาษาอังกฤษแบบ Computer-based
 4. ระดับความพึงพอใจต่อบริการจัดสอบ TOEFL-ITP
 5. ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GRID (รายวิชาภาษาอังกฤษ)
 6. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความรู้/ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
 7. ระดับความพึงพอใจของบุคคลทั่วไปที่ลงทะเบียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
O17 E–Service
ข้อ ข้อมูล URL เว็บไซต์
1 ระบบ Student Service System https://graduate.mahidol.ac.th/StudentServiceSystem/
2 ระบบรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาไทย https://graduate.mahidol.ac.th/admission-thai/
3 ระบบรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ https://graduate.mahidol.ac.th/admission-inter/login.php
4 ระบบรายงานตัวออนไลน์ สำหรับนักศึกษาไทย https://graduate.mahidol.ac.th/student-checkin-th/
5 ระบบรายงานตัวออนไลน์ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ https://graduate.mahidol.ac.th/student-checkin/login.php
6 ระบบ Interview Application Form for Active Recruitment https://graduate.mahidol.ac.th/ActiveRecruitment2022/
7 ระบบรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ https://graduate.mahidol.ac.th/MUTEST/
8 ระบบประเมินรายวิชาออนไลน์ http://www.grad.mahidol.ac.th/Evaluation-index/
9 ระบบอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคคลทั่วไป (หลักสูตรระยะสั้น) https://graduate.mahidol.ac.th/short-course/
10 ระบบอุทธรณ์ร้องทุกข์ http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/complain/
11 ระบบแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา Online GR.5 System (Beta Test) https://graduate.mahidol.ac.th/e-graduate/
12 ระบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/evaluation/curriculum/
13 ระบบสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไปเสนอผลงานทางวิชาการ https://graduate.mahidol.ac.th/scholarship-online/
14 ระบบศูนย์ประสานการจัดหางานแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (สำหรับนักศึกษา) http://www.grad.mahidol.ac.th/evaluation/employer/
15 ระบบศูนย์ประสานการจัดหางานแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (สำหรับหน่วยงาน) http://www.grad.mahidol.ac.th/evaluation/employer/
16 ระบบ e-Form : Thesis and Thematic Paper https://graduate.mahidol.ac.th/prof/student/
17 ระบบจัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์ https://graduate.mahidol.ac.th/Thesis_format/
18 ระบบ Soft Skills Online https://graduate.mahidol.ac.th/softskills/
19 ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต https://graduate.mahidol.ac.th/thai/alumni/
20 ระบบตรวจบทคัดย่อออนไลน์ https://graduate.mahidol.ac.th/AbstractOnline/
21 ระบบส่งวิทยานิพนธ์ออนไลน์ https://graduate.mahidol.ac.th/ethesis/
22 ระบบการขอหลักฐานการศึกษาออนไลน์ (Beta) https://graduate.mahidol.ac.th/academic/transcript/